ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*discourteously*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: discourteously, -discourteously-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# To cast me off so discourteously,To cast me off so discourteouslyThe Cement Garden (1993)
To cast me off discourteouslyTo cast me off discourteously Happy Anniversary (2001)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discourteously    (a) dˈɪskˈɜːʴtɪəʴsliː (d i1 s k @@1 t i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unhöflich {adv}discourteously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discourteous \Dis*cour"te*ous\ (?; see {Courteous}, 277), a.
   [Pref. dis- + courteous: cf. OF. discortois.]
   Uncivil; rude; wanting in courtesy or good manners;
   uncourteous. -- {Dis*cour"te*ous*ly}, adv. --
   {Dis*cour"te*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top