ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*deplorably*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deplorably, -deplorably-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Embellished deplorably in the 19th century.น่าเสียดายที่ตกแต่งไว้ในศตวรรษที่สิบเก้า The Best Offer (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deplorably    (a) dˈɪplˈɔːrəbliː (d i1 p l oo1 r @ b l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedauernswert {adv}deplorably [Add to Longdo]
kläglich {adv}deplorably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Deplorably \De*plor"a*bly\, adv.
     In a deplorable manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top