หรือคุณหมายถึง %decalogü%?
Search result for

*decalogue*

(6 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: decalogue, -decalogue-
English-Thai: Nontri Dictionary
Decalogue(n) บัญญัติ 10 ประการ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Decalogue    (n) (d e1 k @ l o g)
Decalogues    (n) (d e1 k @ l o g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デカログ[, dekarogu] (n) (See 十戒) Decalogue (i.e. the Ten Commandments) [Add to Longdo]
十戒;十誡[じっかい, jikkai] (n) (1) (十戒 only) {Buddh} the 10 precepts; (2) Ten Commandments; Decalogue; Decalog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decalogue \Dec"a*logue\ (?; 115), n. [F. d['e]calogue, L.
   decalogus, fr. Gr. ?; de`ka ten + ? speech, ? to speak, to
   say. See {Ten}.]
   The Ten Commandments or precepts given by God to Moses on
   Mount Sinai, and originally written on two tables of stone.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top