Search result for

*cayenne*

(82 entries)
(0.0644 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cayenne, -cayenne-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cayennen. (ไคอีน') n. พริกป่น, See also: cayened adj.
cayenne peppern. (ไคอีน') n. พริกป่น, See also: cayened adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
CAYENNE cayenne pepper(n) พริกป่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cayenne and maple syrup.พริกป่นแล้วก็เมเปิ้ลไซรับ It's a Terrible Life (2009)
Water, maple syrup for glucose, lemon for acid, cayenne pepper to irritate the bowels, and a dash of ipecac, a vomiting agent.น้ำ, ไซรัป มะนาว, พริกไทป่น และ Ipecac ตัวทำให้อ้วก Home (2010)
Maybe I would be if you added some cayenne pepper.บางทีผมอาจเป็น ถ้าคุณเติมพริกป่นเผ็ดๆ The Hangover Part II (2011)
What'd you put in there... cayenne pepper?คุณใส่อะไรลงไป พริกขี้หนู? Where Do I Belong? (2011)
What about the Porsche Cayenne? Or the Mercedes ML63? BMW X5?แล้วรถพอร์ช คาร์เยนล่ะ หรือเมอร์ซิเดส เอ็มแอล63 บีเอ็มดับเบิลยู เอ็กซ์ 5 Episode #18.1 (2012)
Having a little cayenne kombucha?ดื่มชาหมักคอมบูชาอยู่เหรอ? Quill (2012)
Enough cayenne pepper in there to burn your lips out, just like dad used to make.ใส่พริกเยอะมากพอจะเผาปากนายได้เลยหล่ะ เหมือนกับที่พ่อเคยทำ The Great Escapist (2013)
Stick in cayenne pepper and a lemon...ติดในพริกป่นและมะนาว ... American Sniper (2014)
Where'd you get the cayenne? Get off my basil.เอาพริกมาจากไหน อย่ามายุ่งกับกะเพราฉัน Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Cayenne pepper.pepper พริกป่น. Black Snake Moan (2006)
Cayenne pepper.เอาพริกป่นมา Scan (2006)
Cayenne pepper.พริกป่น Bad Day at Black Rock (2007)
- There's a black Porsche Cayenne parked at the northeast corner of this block.จอดอยู่ที่มุมตึก ตะวันออกเฉียงเหนือ Eagle Eye (2008)
A black Porsche Cayenne will be waiting at the northwest exit.รถพอร์ช คาร์เยนน์ สีดำ จะจอด... รออยู่ที่ทางออกทิศตะวันตกเฉียงเหนือ Eagle Eye (2008)
Suspect in a Porsche Cayenne heading west on Grand.ในรถพอร์ช คาเยนน์ มุ่งไปทางตะวันตก ถนนแกรนด์ Eagle Eye (2008)
There's saffron lemon risotto, white pizza, cayenne tea.มีริซอตโต้เลม่อน ไวท์ พิซซ่า ชาพริกป่น I Had a Dream (2008)
You know, cayenne is no substitute for cumin.Wissen Sie, Cayenne ist kein Ersatz für Kümmel. A Plush Ride (1982)
If you really want to sleep, take some Fresca beat in three raw eggs, a touch of cayenne pepper. Tried it.Wenn Sie wirklich schlafen wollen, mischen Sie Limo mit drei rohen Eiern und ein wenig Cayennepfeffer. Speechless (1994)
And cayenne, plenty of it.Und Cayennepfeffer, reichlich. The House of Luthor (1994)
This apartment, my clothes, weapons, even my valet were provided to me by my government.Zudem tut sie nie genügend Cayennepfeffer in das Jambalaya. Genau wie Mom. Our Man Bashir (1995)
Then to make it spicy, I go with a little cayenne pepper.Um es würziger zu machen, kommt Cayennepfeffer rein. The Flirting Game (1997)
- Cayenne and chili peppers.- Mit Cayenne- und Chilipfeffer. Taking Jill for Granite (1998)
A big old teaspoon of this cayenne.Ein fetter Teelöffel Cayennepfeffer. Mind's Eye (1998)
I added a little fresh lemon and a little cayenne pepper.- Ja. Ich hab noch Cayennepfeffer und Zitrone draufgetan. Cinnamon's Wake (2000)
Leo, I'm gonna need some saltpetre and cayenne pepper from the kitchen.Leo, ich brauche Salpeter und Cayennepfeffer aus der Küche. The Day the Magic Died (2003)
One flammable spray can, one lotion-bottle bomb, smoking candle, two sharpened nail files, four cayenne pepper-spray straws, and assorted rings and bracelets?Eine entflammbare Spraydose, eine Lotionflaschen-Bombe, rauchende Kerze, zwei angespitzte Nagelfeilen, vier Cayennepfeffer-Halme und verschiedene Ringe und Armreifen? The Day the Magic Died (2003)
Only because I knocked the cayenne pepper into your hollandaise.Weil mir der Cayennepfeffer in deine Hollandaise fiel. A Tale of Poes and Fire (2003)
Cayenne pepper.Cayennepfeffer. Black Snake Moan (2006)
Barut, you're supposed to dig up a Cayenne.Barut, habe ich dir nicht gesagt, dass du n Cayenne besorgen sollst? Tough Enough (2006)
Cayenne Turbo.Cayenne Turbo. Members Only (2006)
Yes, yes. Porsche Cayenne, like the pepper.Ja, ein Porsche Cayenne, wie der Pfeffer. Members Only (2006)
- Cayenne pepper.- Cayenne-Pfeffer. Scan (2006)
I got your limonade, but I ain't add Cayenne coz I ain't know how much...Ich hab deine Limonade, aber ich hab kein Cayenne drauf getan, weil ich nicht wusste wieviel. A Pool and His Money (2007)
Cayenne pepper.Cayennepfeffer. Bad Day at Black Rock (2007)
- That's Cayenne.- Das ist CayenneThe Wizard of Gore (2007)
Cayenne strips at Jumbo's Clown Room.Cayenne ist eine Stripperin in "Jumbo's Clown Room". The Wizard of Gore (2007)
- Everyone knows Cayenne.Jeder kennt CayenneThe Wizard of Gore (2007)
He never would have known that had he not met Cayenne before.Also musste er Cayenne vorher gekannt haben. The Wizard of Gore (2007)
- Look, is Cayenne in yet? - No.- Ist Cayenne schon da? The Wizard of Gore (2007)
You want Cayenne? Look, make like a bunny and bounce, you hear me, Ed?Wenn du Cayenne willst, ist das deine Sache, aber halt mich da raus, verstanden Ed? The Wizard of Gore (2007)
It's your friend Cayenne from that show last night.Es geht um deine Freundin Cayenne, von der Show gestern Abend. The Wizard of Gore (2007)
- I know Cayenne from Jumbo's Clown Room.- Du kanntest Cayenne... - Ja, von "Jumbo's Clown Room"! The Wizard of Gore (2007)
More cayenne.Mehr CayenneThe Torso (2007)
Only a bit too much cayenne.Nur etwas viel CayenneThe Torso (2007)
With these cravings, all I really feel like cooking is chili with cayenne pepper and extra onions, but I didn't think chili with cayenne peppers and extra onion cookies would go over well with your parents.Bei meinen derzeitigen Gelüsten will ich nur was mit Chili, Cayennepfeffer und Zwiebeln machen. Aber ich dachte, Chili-Cayennepfeffer-Zwiebel-Kekse kommen bei deinen Eltern nicht so gut an. Farewell, My Pet (2007)
-you`re fired. -What?Limonen, Cayennepfeffer und Ahornsirup. Private Valentine: Blonde & Dangerous (2008)
Cayenne.CayennePicture This (2008)
You know how you've been talking about going away to school, right?Ich kann kaum erwarten, das Alexa und Cayenne zu zeigen. Du liebe Güte. Dad, du bist ein Schatz. Picture This (2008)
Loving it all, I've got it madeAha? Ein Freund von ihnen ist in Cayennes Spanischkurs. Picture This (2008)
- (Danny) So this Mandy Gilbert girl...Cayenne und ich begeisterten alle. Picture This (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แพงพวยฝรั่ง [n. exp.] (phaēngphūay Farang) EN: Madagasgar periwinkle ; Vinca,Old maid ; Cayenne jasmine ; Rose periwinkle   
พริกป่น[n. exp.] (phrik pon) EN: ground dried chillies ; ground chilli ; paprika ; Cayenne pepper   FR: piment pilé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAYENNE    K AY2 EH1 N
CAYENNE    K EY2 EH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cayenne    (n) (k ei1 e1 n)
cayenne pepper    (n) - (k ei2 e n - p e1 p @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cayenneweih {m} [ornith.]Grey-headed Kite [Add to Longdo]
Cayenneralle {f} [ornith.]Grey-necked Wood Rail [Add to Longdo]
Cayennekiebitz {m} [ornith.]Cayenne Plover [Add to Longdo]
Cayennekuckuck {m} [ornith.]Squirrel Cuckoo [Add to Longdo]
Cayennenachtschwalbe {f} [ornith.]Cayenne Nightjar [Add to Longdo]
Cayenneschlüpfer {m} [ornith.]Plain-crowned Spinetail [Add to Longdo]
Cayenneameisenfänger {m} [ornith.]Todd's Antwren [Add to Longdo]
Cayennemückenfresser {m} [ornith.]Chestnut-belted Gnateater [Add to Longdo]
Cayennetyrann {m} [ornith.]Brown Crested Flycatcher [Add to Longdo]
Cayenneklippenvogel {m} [ornith.]Guianan Cock of the Rock [Add to Longdo]
Cayenneschwalbe {f} [ornith.]White-winged Swallow [Add to Longdo]
Cayennemückenfänger {m} [ornith.]Guianan Gnatcatcher [Add to Longdo]
Cayenneorganist {m} [ornith.]Golden-sided Euphonia [Add to Longdo]
Cayenneblaurabe {m} [ornith.]Cayenne Jay [Add to Longdo]
Cayenne (Hauptstadt von Französisch-Guayana)Cayenne (capital of French Guiana) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カイエンペッパー[, kaienpeppa-] (n) cayenne pepper [Add to Longdo]
一味唐辛子[いちみとうがらし, ichimitougarashi] (n) cayenne pepper powder [Add to Longdo]
七色唐辛子[なないろとうがらし, nanairotougarashi] (n) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.) [Add to Longdo]
七味[しちみ, shichimi] (n) (1) seven delicious flavors (flavours); (2) (abbr) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.); shichimi [Add to Longdo]
七味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.) [Add to Longdo]
唐辛子(P);唐芥子;蕃椒[とうがらし(P);トウガラシ;とんがらし(唐辛子);ばんしょう(蕃椒), tougarashi (P); tougarashi ; tongarashi ( tougarashi ); banshou ( ban shou )] (n) (1) (See ピーマン) capsicum (Capsicum annuum, esp. the cultivated chili peppers); chili pepper (chile, chilli); cayenne; red pepper; (2) (ばんしょう only) Guinea pepper; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛角椒[niú jiǎo jiāo, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄠ, ] Cayenne pepper; red pepper; chili [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cayenne \Cay*enne\, n. [From Cayenne, a town and island in
   French Guiana, South America.]
   Cayenne pepper.
   [1913 Webster]
 
   {Cayenne pepper}.
   (a) (Bot.) A species of {Capsicum} ({Capsicum frutescens})
     with small and intensely pungent fruit.
   (b) A very pungent spice made by drying and grinding the
     fruits or seeds of several species of the genus
     {Capsicum}, esp. {Capsicum annuum} and {Capsicum
     Frutescens}; -- called also {red pepper}. It is used
     chiefly as a condiment.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top