ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*burgher*

B ER1 G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: burgher, -burgher-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burgher(n) ชาวเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burghern. ประชากรของเมือง, See also: burghership n. ดูburgher

English-Thai: Nontri Dictionary
burgher(n) ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But when it comes to the great lord of the castle, when you know he worships evil, you hesitate!Aber wenn es doch der große Burgherr ist von dem ihr wisst, dass er mit dem Bösen arbeitet, dann zögert ihr...! Twins of Evil (1971)
You can see the portraits of the owners of the castle on the walls.Hier, liebe Kinder, seht ihr die Porträts der früheren Burgherren. Génius v hladomorne (1983)
What kind of welcome would I get, I, who banished the lord of the castle?Ich habe den Burgherrn verbannt, wie würde ich dort wohl empfangen werden? Ran (1985)
He is a castle lord in Gaza.- Er lebt! Er ist Burgherr in Gaza. Arn: The Kingdom at the End of the Road (2008)
It's the castle lord!Es ist der Burgherr! Arn: The Kingdom at the End of the Road (2008)
But perhaps so often was the case with medieval lords their quarrel was just about money.Und es endete tragisch. Vielleicht ging es wie bei allen Burgherren aber auch nur ums Geld. Germany from Above (2010)
Hanging myself from Edinburgh's flagpole is preferable to letting that parasite plunder my talents a day longer.Lieber vom Edinburgher Fahnenmast baumeln, als diesen Parasiten weiter mein Talent stehlen lassen. Cloud Atlas (2012)
Stop him, someone! Get him off him! Get down!Duchemin ist im Irrenhaus, seit Monaten und ich hab mich eingelassen mit diesem eitlen Sohn eines Edinburgher Fischweibs, der es nicht besser verstanden hat als mich... Episode #1.3 (2012)
Personally with Lord Burghersh.Mit Lord Burghersh persönlich. The Devil's Violinist (2013)
I'm here to talk to Lordsburg Hersh.Ich bin hier, um Lord Burghersh zu sprechen. The Devil's Violinist (2013)
Lordsburg Hersh expect.Lord Burghersh erwartet mich. The Devil's Violinist (2013)
Lordsburg Hersh, I should introduce myself?Lord Burghersh, dürfte ich mich vorstellen? The Devil's Violinist (2013)
Lordsburg Hersh, sir.Lord Burghersh, Sir. The Devil's Violinist (2013)
He was last heard publicly during a morning political radio show on Pittsburgh station WZPZ.Sein letzter Auftritt war in einer politischen Radio-Morgensendung, beim Pittsburgher Sender WCPC. Chapter 11 (2013)
Pittsburgh field office has reported two murders in the past 48 hours.Das Pittsburgher Außenbüro meldete in den letzten 48 Stunden zwei Morde. Mr. & Mrs. Anderson (2014)
And of theory talk, Audre Lorde's comments about storming the master's castle with the master's own tools.Audre Lorde sprach davon, die Burg mit den Mitteln des Burgherren zu erobern. The Wilderness (2014)
" of former National football League player Andre Waters, " " a neuropathologist in Pittsburgh, Dr Bennet Omalu, is claiming... ""Nach der Obduktion des ehemaligen NFL-Spielers Andre Waters, behauptet der Pittsburgher Neuropathologe Dr. Bennet Omalu, Concussion (2015)
You let him die like the child of the fortress.Du lässt ihn sterben wie das Kind der Burgherrin. Das Geheimnis der Hebamme (2016)
Too much Pittsburgh smoke. Yes.- Zu viel Pittsburgher Rauch. Pittsburgh (1942)
The noble master ofthe castle sent those highborn maidens to meet us.Der edle Burgherr hat Edelfräuleins angewiesen, uns zu begrüßen. Don Kikhot (1957)

CMU English Pronouncing Dictionary
BURGHER B ER1 G ER0
PITTSBURGHER P IH1 T S B ER0 G ER0
PITTSBURGHERS P IH1 T S B ER0 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burgher (n) bˈɜːʳgər (b @@1 g @ r)
burghers (n) bˈɜːʳgəz (b @@1 g @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürger {m}burgher [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
城主[じょうしゅ, joushu] Schlossherr, Burgherr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burgher \Burgh"er\, n. [From burgh; akin to D. burger, G.
   b["u]rger, Dan. borger, Sw. borgare. See {Burgh}.]
   1. A freeman of a burgh or borough, entitled to enjoy the
    privileges of the place; any inhabitant of a borough.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl. Hist.) A member of that party, among the Scotch
    seceders, which asserted the lawfulness of the burgess
    oath (in which burgesses profess "the true religion
    professed within the realm"), the opposite party being
    called antiburghers.
    [1913 Webster]
 
   Note: These parties arose among the Presbyterians of
      Scotland, in 1747, and in 1820 reunited under the name
      of the "United Associate Synod of the Secession
      Church."
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burgher
   n 1: a citizen of an English borough [syn: {burgess}, {burgher}]
   2: a member of the middle class [syn: {bourgeois}, {burgher}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top