ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*brennen*

B R EH1 N AH0 N   
121 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brennen, -brennen-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Burn them.VerbrennenBackdraft (1991)
- I'm Scott Brennen.เขาเป็นเด็กดีมากเลย Big (1988)
Brennen.ขอบคุณ Big (1988)
Brennen.นายรู้ได้ยังไง Big (1988)
- Oh, I'm sorry.Sie verbrennen mich. Witness for the Prosecution (1957)
If it doesn't sing I'll burn it!Wenn es heute nicht singt, werde ich es verbrennenThe Singing Ringing Tree (1957)
Sing now or I'll burn you.Sofort. Sonst lass ich dich verbrennenThe Singing Ringing Tree (1957)
Must you burn their houses?Müssen Sie ihre Häuser verbrennenThe Barbarian and the Geisha (1958)
Investigate all the suspicious places in that area and incinerate potential threats.Es wird notwendig sein, alle verdächtigen Stellen abzusuchen und niederzubrennenThe H-Man (1958)
The flaming gasoline will be here any moment!Das brennende Benzin ist gleich hier! The H-Man (1958)
In the desert we can only ride at night. Two days and we'll burn up.In der Wüste würden wir tagsüber in zwei Tagen verbrennenThe Bravados (1958)
We gotta haul out of here before we burn with her.Wir müssen weg, bevor wir mit ihr verbrennenThe Buccaneer (1958)
The lifeboats are still burning on her deck.Die Rettungsboote auf dem Deck brennen noch. The Buccaneer (1958)
Or do you wanna burn 'em?Ihr wollt sie verbrennenThe Defiant Ones (1958)
Do you wanna burn 'em, huh?Willst du sie verbrennen, ja? The Defiant Ones (1958)
You wanna burn 'em?Willst du sie verbrennenThe Defiant Ones (1958)
Or do you wanna burn 'em?Oder willst du sie verbrennenThe Defiant Ones (1958)
He told me to burn it.Ich sollte es verbrennenHorror of Dracula (1958)
FRANKENSTEIN.Ich vernichte dieses Studio und lasse es lieber niederbrennen, als dass... How to Make a Monster (1958)
He'll go over it and over it a thousand times, and each time, it will burn deeper and deeper until he won't have to recall it at all. It will just be there.Immer und immer wieder wird er daran denken müssen, und die Schande wird sich tiefer und tiefer in sein Herz einbrennen, bis er gar nicht mehr daran denken muss, sie ist einfach da! Indiscreet (1958)
They will kill the enemy if they can. Burn the crops that might feed him. And plant again when he's gone.Sie werden den Feind töten, wenn Sie können, und das Korn verbrennen, das ihn ernähren könnte. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
These don't burn at all.Das Holz da will einfach nicht brennenThe Hidden Fortress (1958)
Burn it!Los, alles verbrennenThe Hidden Fortress (1958)
The world is dark~ Lebe dein Leben wie ein brennendes Feuer ~ The Hidden Fortress (1958)
In the synagogue of my heart, a candle will always burn for you.In der Synagoge meines Herzens wird immer eine Kerze für Sie brennenMe and the Colonel (1958)
Don't you remember when you were 15, at your birthday, when you pushed me into the birthday cake with all your lit candles and it burned the fuzz on my face?Weißt du noch, als du 15 warst und mich an deinem Geburtstag in den Kuchen stießt und die brennenden Kerzen verbrannten meinen Bartflaum? Rock-a-Bye Baby (1958)
- He says he'll burn you at stake and send to happy hunting grounds.- Er wird Sie verbrennen... und in die ewigen Jagdgründe schicken. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Let it burn for an hour, it'll make a better story.Lass es 1 Stunde brennen, dann wird's ne bessere Story. Teacher's Pet (1958)
They just figured that whiskey-makin' was one of 'em.Und Whisky-Brennen gehörte für sie dazu. Thunder Road (1958)
And before we're through, nobody in Harlan County will even make a teacup of whiskey, so you might as well get used to that idea.Bis wir hier fertig sind, wird hier keiner auch nur einen Tropfen Whisky brennen. Gewöhnen Sie sich schon mal an diesen Gedanken. Thunder Road (1958)
We've been makin' whiskey in these hills nigh on 250 years.Wir brennen jetzt schon 250 Jahre unseren Whisky in diesen Bergen. Thunder Road (1958)
Peter called me in a panic.Peter hat angerufen. Er hätte vergessen, ich soll sie verbrennenLes tricheurs (1958)
Do you want to get your fool head blown off?Ich soll Dir wohl ein Loch in Dein Fell brennenThe Gunfight at Dodge City (1959)
- Yeah. It'd be a shame if the place caught fire tonight. The paint's hardly dry.Es wäre ein Jammer, wenn das Haus heute Nacht abbrennen würde noch bevor die Farbe trocken ist. The Gunfight at Dodge City (1959)
High-intensity arcs will burn submerged... and millions of volts discharged in random directions.Hoch intensive Lichtbögen brennen auch unter Wasser und für zentrierte Spannungen von Millionen Volt wie hier könnte das Gleiche gelten. The Atomic Submarine (1959)
Please burn them.Bitte verbrennen Sie sie. The Diary of Anne Frank (1959)
Burn everything.Verbrennen Sie alles. The Diary of Anne Frank (1959)
We must burn everything in the stove at night.Wir müssen nachts alles im Ofen verbrennenThe Diary of Anne Frank (1959)
- Burn it.- ihn verbrennenThe Diary of Anne Frank (1959)
It's funny, I don't think I could burn mine.Komisch, ich glaube nicht, dass ich meinen verbrennen könnte. The Diary of Anne Frank (1959)
Put it in the stove. Burn it.In den Ofen stecken und verbrennenThe Diary of Anne Frank (1959)
We'll burn that too.Wir verbrennen es auch. The Diary of Anne Frank (1959)
The next night, three, and so on, until eight candles are burning.Dann drei und so weiter, bis acht Kerzen brennenThe Diary of Anne Frank (1959)
When there are eight candles, it's truly beautiful.Wenn dann acht Kerzen brennen, das ist wirklich wunderschön. The Diary of Anne Frank (1959)
It works!- Sie brennenThe Diary of Anne Frank (1959)
They burn!Sie brennenThe Hanging Tree (1959)
It's as if she were burning inside my heart.Es ist, als würde mein Herz verbrennenBlack Orpheus (1959)
Once when I was your age, we were on vacation, and I ran away with a young farm boy. Puppy love.Als ich mal in den Ferien war, ich war etwa so alt wie du, wollte ich durchbrennen mit einem Hirtenjungen. The 400 Blows (1959)
Something tells me the omelette is about to hit the fan.Ich glaube, der Kuchen ist dabei anzubrennenSome Like It Hot (1959)
Elope?- DurchbrennenSome Like It Hot (1959)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRENNEN B R EH1 N AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ไฟไหม้ เช่น Das Gebäude brennt. ตึกกำลังไฟไหม้, See also: Related: verbrennen, anbrennen
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ส่องแสง, ให้แสงไฟ เช่น Die Lampe brennt nicht mehr. โคมไฟนี่ไม่ทำงานแล้ว, See also: S. leuchten,
anbrennen(vi) |brannte an, ist angebrannt| เริ่มไหม้ เช่น Das Fleisch ist angebrannt. เนื้อเริ่มไหม้แล้ว, See also: Related: brennen, verbrennen
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ทำลายเผาไหม้ด้วยไฟ, เผา(คน, สัตว์, สิ่งของ) เช่น Er hat Bücher verbrannt., Viele Bücher sind in der Bibliothek verbrannt.
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ไหม้เกรียมดำจนใช้ไม่ได้ เช่น Der Braten ist verbrannt. เนื้อทอดไหม้เกรียมเชียว
sich verbrennen(vt) |verbrennt sich, verbrannte sich, hat sich verbrannt| บาดเจ็บด้วยความร้อนสูง เช่น Ich habe mich am Arm verbrannt. ผมมีแผลไหม้ที่แขน(ตำแหน่งเดียว), Ich habe mir den Arm verbrannt. ผมมีแผลไหม้ที่แขนทั้งแขน
abbrennen(vi) |brannte ab, hat/ist abgebrannt| ไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านเหลือแต่ที่ดิน เช่น Das Haus ist abgebrannt. , See also: Related: brennen, verbrennen
abbrennen(vt) |brannte ab, hat abgebrannt| เผาทำลาย เช่น Der Bauer hat das Feld nach der Ernte abgebrannt. ชาวนาเผาที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbrennen {n}burning off [Add to Longdo]
Ausbrennen {n}burnout [Add to Longdo]
Begierde {f} | brennende Begierde {f}desire | consuming desire [Add to Longdo]
Brennen {n}cauterization [Add to Longdo]
Brennen {n} in einer Brenngrubepitfiring [Add to Longdo]
Brennen {n} im offenen Feuerbush firing [Add to Longdo]
Brennen {n}; brennender Schmerzsting [Add to Longdo]
Durchbrennen {n} (Sicherung)blasting [Add to Longdo]
Durst {m} | brennender Durst | Durst haben | seinen Durst löschenthirst | raging thirst | to be thirsty | to quench one's thirst [Add to Longdo]
Einbrennen {n}baking [Add to Longdo]
(Ziegel) brennento bake [Add to Longdo]
nochmal brennento refire [Add to Longdo]
Flucht {f}; Durchbrennen {n}elopement [Add to Longdo]
Kassette {f} zum Brennen von Fliesentile setter [Add to Longdo]
Kauterisieren {n}; Ätzung {f}; Ausbrennen {n}cauterization; cauterizing [Add to Longdo]
Rohschwindung {f} (vor dem Brennen)pre-firing shrinkage [Add to Longdo]
Schalenbrennen {n} [astron.]shell-burning [Add to Longdo]
Schmerz {m}; Brennen {n}smart [Add to Longdo]
Trabrennen {n}trotting (race) [Add to Longdo]
Zunder {m} | brennen wie Zunder | jdm. Zunder gebentinder | to burn like tinder | to give someone hell [Add to Longdo]
abbrennen; niederbrennen | abbrennend; niederbrennend | abgebrannt; niedergebranntto burn down | burn downing | burnt down [Add to Longdo]
anbrennen | anbrennend | angebranntto burn | burning | burnt [Add to Longdo]
anzünden; entzünden; anmachen; anbrennen | anzündend; entzündend; anmachend; anbrennend | angezündet; entzündet; angemacht; angebrannt | ein Streichholz anzünden | eine Zigarette anzündento light {lit, lighted; lit, lighted} | lighting | lit; lighted | to light a match | to light a cigarette [Add to Longdo]
ausbrennen; wegbrennen; brennento cauterize [Add to Longdo]
ausbrennen | ausbrennend | ausgebranntto burn out | burning out | burnt out [Add to Longdo]
brennen; verbrennen | brennend; verbrennend | gebrannt; verbrannt | er/sie/es brennt | ich/er/sie/es brannte | er/sie hat/hatte gebranntto burn {burnt, burned; burnt, burned} | burning | burnt; burned | he/she/it burns | I/he/she/it burnt; I/he/she/it burned | he/she/it has/had burnt; he/she/it has/had burned [Add to Longdo]
brennen; verbrennento combust [Add to Longdo]
in Flammen stehen; brennen; Feuer und Flamme seinto be on fire [Add to Longdo]
darauf brennen; ... zu tunto be impatient to do ... [Add to Longdo]
brennento blaze [Add to Longdo]
brennento be alight; to catch alight [Add to Longdo]
brennen (Ziegel; Keramik)to fire [Add to Longdo]
brennen (auf); jdn. aktiv werden lassento sting {stung; stung} [Add to Longdo]
brennen (Wunde)to smart [Add to Longdo]
brennend {adj}lighted [Add to Longdo]
durchbrennen (Glühlampe) | durchbrennend | durchgebranntto burn through | burning through | burnt through [Add to Longdo]
durchbrennento burn-out [Add to Longdo]
durchbrennen [electr.]to fuse [Add to Longdo]
durchbrennen; abhauento run away; to elope [Add to Longdo]
einbrennento burn-in [Add to Longdo]
entbrennen (Streit) | entbrennend | entbranntto flare up; to erupt | flaring up; erupting | flared up; erupted [Add to Longdo]
entbrennen (Leidenschaft) | entbrennend | entbranntto be roused; te be aroused | being roused; being aroused | been roused; been aroused [Add to Longdo]
von Leidenschaft entbrennento become inflamed with passion [Add to Longdo]
glühen; ausglühen; brennen; röstento calcine [Add to Longdo]
glühend; brennend heiß {adj}torrid [Add to Longdo]
sich interessieren für | sich interessierend | du interessierst dich | er/sie interessiert sich | ich/er/sie interessierte mich/sieh | wir interessierten uns | sich brennend für etw. interessierento be interested in | being interested | you are interested in | he/she is interested in | I/he/she was interested in | we were interested in | to be incredibly interested in sth. [Add to Longdo]
lichterloh brennento be ablaze [Add to Longdo]
überbrennento overburn [Add to Longdo]
verbrennen | verbrennend | verbrenntto incinerate | incinerating | incinerates [Add to Longdo]
verbrennen; verpuffento deflagrate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
全焼[ぜんしょう, zenshou] voellig_abbrennen [Add to Longdo]
炊く[たく, taku] verbrennen, Feuer_anzuenden, -kochen [Add to Longdo]
焦がす[こがす, kogasu] anbrennen (lassen), sich_sehnen [Add to Longdo]
焦熱地獄[しょうねつじごく, shounetsujigoku] (brennende) Hoelle [Add to Longdo]
焼く[やく, yaku] (etwas)(ver)brennen, braten, roesten, backen [Add to Longdo]
焼ける[やける, yakeru] brennen, abbrennen, gebraten_werden [Add to Longdo]
燃える[もえる, moeru] brennen [Add to Longdo]
燃す[もす, mosu] verbrennen [Add to Longdo]
燃やす[もやす, moyasu] verbrennen [Add to Longdo]
逐電[ちくでん, chikuden] durchbrennen, sich_aus_dem_Staub_machen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  brennen /brɛnən/
   burned; burnt; to burn {burnt, burned}

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Brennen /brɛnən/ 
   cauterization; sting

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top