หรือคุณหมายถึง %beßer%?
Search result for

*besser*

(120 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: besser, -besser-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Better?- BesserTorn Curtain (1966)
Better.BesserThe Harsh Light of Day (1999)
- Settling.- BesserUntouched (2000)
Wear it!Lass es besser an. Failan (2001)
No. Better.Nein, besserCentennial Charmed (2003)
- Better?BesserDum Diddy Dum Diddy Doo (2007)
Better.BesserPainless (2009)
No. Better.BesserSins of the Father (2009)
Better.BesserI Got a Right to Sing the Blues (2010)
Much better.Viel besserHomesick to My Stomach (2010)
Better?BesserNight Train to Lisbon (2013)
- Good.- Umso besserTightrope (2013)
Oh, better.BesserA Moorland Holiday (2014)
Better.- BesserPatriot Brains (2015)
Better.BesserMe Before You (2016)
Pass.Besser nicht. Untimely Resurrection (2016)
Better?BesserChapter Six: The Monster (2016)
Good.- Besser so. Legacy (2016)
Ist auch besser so.Ist auch besser ดังนั้น Sacramentum (2012)
What do you think?Sag es besser, euer Wohlgeboren. Tikhiy Don (1957)
Close the door tightly.Schließt die Tür besserTikhiy Don (1957)
He knows better how to do it.Der kennt sich da besser aus als du. Tikhiy Don (1957)
Haven't you another vision, Mr Rufus?Fällt Ihnen nichts Besseres ein? Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- Better go.- Das wäre besserWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Besides, the acoustics are probably better down there.Die Akustik ist da unten bestimmt besserWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
You eat some popcorn and you'll feel better.Iss etwas Popcorn, dann geht's dir besserWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- What's a betterjob at that crazy place?- Welche Position wäre besserWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- Well, vice president is considerably better.- Zweiter Direktor wäre erheblich besserWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Spencer Tracy couldn't have done it better.Spencer Tracy hätte es nicht besser gesagt. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I don't mind that, but, you see, if she'd fallen for royalty, a duke or an earl, even a prince, it wouldn't have been so bad.Mir ist das egal, aber wissen Sie, sie hätte sich besser in einen Adeligen, einen Herzog oder Graf verlieben sollen. Auch ein Prinz wär nicht so übel gewesen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
They'll come down. She'll be all right tomorrow.Morgen wird es ihr schon besser gehen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Rita's endorsement has Stay-Put selling four to one over our competitor.Durch Rita verkauft sich Stay-Put viel besser als der der Konkurrenz. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Mayhew! Oh, no.Ich wünsche dir gute Besserung! Witness for the Prosecution (1957)
Goodbye. - Good...Man sieht Ihr Gesicht dann besserWitness for the Prosecution (1957)
I wouldn't think so. - So now they'll say I did have a motive.Meine Lage wird durch die Erbschaft bestimmt nicht besserWitness for the Prosecution (1957)
- You will see to it that he is well-treated?Ich mache das schon. Ich werde Sie besser begleiten. Witness for the Prosecution (1957)
My lord, I withdraw the question entirely.Sie müssen Ihre Frage besser formulieren! Witness for the Prosecution (1957)
(MURMURING)Ist das besserWitness for the Prosecution (1957)
- But insanity is all you can suggest?Wissen Sie nichts Besseres? Witness for the Prosecution (1957)
- How did you get hold of these?Ein Brief davon ist noch besserWitness for the Prosecution (1957)
- Or better yet... let them try me for...!Gehen wir! Nein, noch besser! Sie sollen mich wegen ... Witness for the Prosecution (1957)
It's more suitable for a glove compartment.Ist besser fürs Auto geeignet. L'étrange Monsieur Steve (1957)
It's roomy. Your colt won't be visible.Er ist breiter, die Pistole sitzt besserL'étrange Monsieur Steve (1957)
Sorry to bother you so soon, but it's best to make haste.Entschuldigen Sie die Störung, je schneller wir agieren, desto besserL'étrange Monsieur Steve (1957)
- Get better soon, old chap.- Gute Besserung. L'étrange Monsieur Steve (1957)
With the money you're earning now, you could furnish this place more elegantly.Bei dem, was Sie zurzeit gewinnen, könnten Sie Ihre Wohnung besser ausstatten. L'étrange Monsieur Steve (1957)
What do you think?Sag es besser, euer Wohlgeboren. Tikhiy Don II (1958)
Feel better now?Geht's dir jetzt besserMontparnasse 19 (1958)
Good.Umso besserMontparnasse 19 (1958)
It'll be easier to pose.So lässt es sich besser posieren. Montparnasse 19 (1958)

CMU English Pronouncing Dictionary
BESSER    B EH1 S ER0
BESSERT    B EH1 S ER0 T

German-Thai: Longdo Dictionary
besser(adj adv) ดีกว่า, See also: gut
der Besserwisser(n slang) |der, pl. Besserwisser| คนที่ช่างรู้ไปหมดซะทุกเรื่อง อะไรก็ทำว่ารู้ดีไปกว่าคนอื่นเขาหมด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarstruktur {f} | Verbesserung {f} der Agrarstrukturagricultural structure | improvement of agricultural structure [Add to Longdo]
Aufbesserung {f}; Verbesserung {f} | Aufbesserungen {pl}; Verbesserungen {pl}amelioration | ameliorations [Add to Longdo]
Aufwertung {f} (einer Gegend durch Renovierung oder Zuzug von sozial besser Gestellten)gentrification [Add to Longdo]
Ausbesserung {f}repair [Add to Longdo]
Ausbesserung {f}; Ersatz {m}reparation [Add to Longdo]
Ausbesserungsarbeiten {pl}repair work [Add to Longdo]
Besserung {f}; Verbesserung {f} | Besserungen {pl}; Verbesserungen {pl}betterment | betterments [Add to Longdo]
Besserung {f}; Verbesserung {f}reform [Add to Longdo]
Besserung {f}; Verbesserung {f}; Fortschritt {m}; Steigerung {f}improvement [Add to Longdo]
auf dem Wege der Besserung sein; sich bessernto be on the mend [Add to Longdo]
Besserungsanstalt {f} | Besserungsanstalten {pl}reformatory | reformatories [Add to Longdo]
Besserwisser {m}prig [Add to Longdo]
Besserwisser {m}know-all [Add to Longdo]
Besserwisser {m}faultfinder [Add to Longdo]
Besserwisser {m} | Besserwisser {pl}wiseacre | wiseacres [Add to Longdo]
Bodenverbesserung {f}soil improvement [Add to Longdo]
Ehehälfte {f}; bessere Hälfte {f}better half [Add to Longdo]
Emendation {f}; Berichtigung {f}; Verbesserung {f} | Emendationen {pl}; Berichtigungen {pl}; Verbesserungen {pl}emendation | emendations [Add to Longdo]
Erweiterung {f}; Verbesserung {f} | Erweiterungen {pl}; Verbesserungen {pl}enhancement | enhancements [Add to Longdo]
Fortschritt {m}; Aufstieg {m}; Verbesserung {f}advancement [Add to Longdo]
Genesung {f}; Besserung {f} | Genesungen {pl}recovery | recoveries [Add to Longdo]
Haftverbesserer {m}bonding enhancer [Add to Longdo]
eine Klasse besser sein alsto be a notch above [Add to Longdo]
Klebestelle {f}; Flickstelle {f}; ausgebesserte Stelle | Klebestellen {pl}; Flickstellen {pl}; ausgebesserte Stellenmend | mends [Add to Longdo]
Korrektur {f}; Berichtigung {f}; Verbesserung {f} | Korrekturen {pl}; Berichtigungen {pl}; Verbesserungen {pl} | Korrektur durch Abdecken (Schreibmaschine) | Korrektur nach Bonferroni [math.]correction | corrections | cover-up correction | Bonferroni correction [Add to Longdo]
Kurs {m} (Aktien...) | zum angegebenen Kurs oder besserprice; rate; quotation | at given rate or better [Add to Longdo]
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time [Add to Longdo]
Nachbesserung {f}rework [Add to Longdo]
Nachbesserungsverpflichtung {f}obligation for remedial work [Add to Longdo]
Qualitätsverbesserung {f}quality improvement; upgrading [Add to Longdo]
Schlauberger {m}; Klugscheißer {m}; Besserwisser {m} | Schlauberger {pl}; Klugscheißer {pl}; Besserwisser {pl}smart aleck; smart alec | smart alecks [Add to Longdo]
bessere Sortenhigh grades [Add to Longdo]
eine Stufe bessera cut above [Add to Longdo]
Unverbesserlichkeit {f}incorrigibility [Add to Longdo]
Unverbesserlichkeiten {pl}incorrigibleness [Add to Longdo]
Upgrade {n} [comp.]; verbesserte Version {f}upgrade [Add to Longdo]
Verbesserung {f}; Korrektur {f}; Berichtigung {f}; Anhang {m}amendment [Add to Longdo]
Verbesserung {f}; Neuerung {f} | Verbesserungen {pl} | ökologische Verbesserungenimprovement | improvements | ecological improvements [Add to Longdo]
Verbesserung {f}; Korrektur {f}rectification [Add to Longdo]
Verbesserung {f}approvement [Add to Longdo]
Verbesserung {f}melioration [Add to Longdo]
Verbesserung {f} | Verbesserungen {pl}upgrade | upgrades [Add to Longdo]
Verbesserungsvorschlag {m} | Verbesserungsvorschläge {pl}improvement suggestion; suggestion for improvement | improvement suggestions [Add to Longdo]
Weiterentwicklung {f}; verbessertes Modellderivative [Add to Longdo]
Weltverbesserer {m}; Weltverbesserin {f}some who thinks he/she an to the world to rights; do-gooder [Add to Longdo]
Wendung {f} | eine interessante Wendung | eine unerwartete Wendung nehmen | eine Wendung zum Besseren (Schlechteren) | beunruhigende Wendung {f}turn | an interesting turn | to take an unexpected turn | a turn for the better (worse) | troubling spin [Add to Longdo]
ändern; abändern; bessern; berichtigento amend [Add to Longdo]
aufbessern | aufbessernd | aufgebessertto improve | improving | improved [Add to Longdo]
ausbessern; stopfen | ausbessernd | ausgebessertto darn | darning | darned [Add to Longdo]
ausbessern | ausbessernd | ausgebessertto refit | refitting | refitted [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
修正[しゅうせい, shuusei] Verbesserung, Abaenderung, Retusche [Add to Longdo]
修繕[しゅうぜん, shuuzen] Ausbesserung, Reparatur [Add to Longdo]
増訂[ぞうてい, zoutei] vermehrt_und_verbessert (Auflage) [Add to Longdo]
増進[ぞうしん, zoushin] Zunahme, Foerderung, Verbesserung [Add to Longdo]
改善[かいぜん, kaizen] Verbesserung, Reform [Add to Longdo]
改正[かいせい, kaisei] Verbesserung, Revision, Aenderung [Add to Longdo]
改良[かいりょう, kairyou] Verbesserung, Reform [Add to Longdo]
改訂版[かいていばん, kaiteiban] verbesserte_Auflage [Add to Longdo]
是正[ぜせい, zesei] verbessern, berichtigen [Add to Longdo]
朱筆を加える[しゅひつをくわえる, shuhitsuwokuwaeru] verbessern, korrigieren [Add to Longdo]
矯める[ためる, tameru] geradebiegen, verbessern, abstellen [Add to Longdo]
矯正[きょうせい, kyousei] verbessern, korrigieren [Add to Longdo]
繕う[つくろう, tsukurou] ausbessern, reparieren, flicken, stopfen [Add to Longdo]
補正[ほせい, hosei] Verbesserung, Berichtigung [Add to Longdo]
訂正[ていせい, teisei] Verbesserung, Korrektur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  besser [bɛsr]
     better; superiorly
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top