ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bekommen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bekommen, -bekommen-
Possible hiragana form: べこんめん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The hell they will!Die bekommen nichts! Tikhiy Don (1957)
You're going to receive money too, 500 rubles.Sie bekommen jetzt Geld, 500 Rubel. Tikhiy Don (1957)
A few more medals for me and I'll be a general!Ich sollte jetzt noch Kreuze bekommen und gleich General werden! Tikhiy Don (1957)
If one goes, the other three will have more.Wenn einer geht, bekommen die anderen mehr. Tikhiy Don (1957)
- Nothing. - The truth. How much?Wie viel Geld haben Sie von ihr bekommen? Witness for the Prosecution (1957)
WOMAN: Come on! # Join the party"Ich hatte dafür einen Sonderurlaub bekommen." Witness for the Prosecution (1957)
- tranquillising pill every hour.Sie bekommen jeden Tag eine Kalziumspritze. Witness for the Prosecution (1957)
Oh, and I'll leave you some...Sie können Schmerzen bekommen. Witness for the Prosecution (1957)
In the old will, that which was revoked, were you not to receive the bulk of Mrs French's estate? That's so.Sollten Sie im ersten den Hauptteil von Frau Frenchs Vermögens bekommen? Witness for the Prosecution (1957)
Whereas in the new will, except for a bequest to you of a small annuity, the principal beneficiary is the prisoner, Leonard Vole.Ja. Ich sollte das. Sie bekommen jetzt nur eine Rente. Witness for the Prosecution (1957)
- That's English law too, isn't it?Sie haben mich freibekommen. Witness for the Prosecution (1957)
And we'll get you a new one of these.Und Sie bekommen von mir so ein Ding aus Gold. Witness for the Prosecution (1957)
- Are you getting the royalties?- Bekommen Sie Geld dafür? L'étrange Monsieur Steve (1957)
And you'll get 10% of the takings.Und Sie bekommen 10%. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Not a penny. You won't have anything, you hear?Sie bekommen keinen Heller davon, verstanden? L'étrange Monsieur Steve (1957)
- Now you'll never get the tree.Nun wirst du das Bäumchen wohl nie mehr bekommen. The Singing Ringing Tree (1957)
The hell they will!Die bekommen nichts! Tikhiy Don II (1958)
What do I owe you?Wie viel bekommen Sie? Montparnasse 19 (1958)
It will all end in tears.Das wird Ihnen übel bekommen. Montparnasse 19 (1958)
It will all end in tears.Das wird Ihnen übel bekommen. Montparnasse 19 (1958)
You'll never have one of Modi's pictures!Sie bekommen kein einziges Bild! Montparnasse 19 (1958)
When they just started and your husband was down, you smiled.Als er was abbekommen hat, hast du gelächelt. The Night Heaven Fell (1958)
It's not easy but I'll try.Ich versuche es rauszubekommen. The Night Heaven Fell (1958)
They stick labels on them.- Sie bekommen Armbänder. Premier mai (1958)
I couldn't find a substitute.Ich habe keine Vertretung bekommen. Premier mai (1958)
I got time off at the last second.Ich hatte kurzfristig frei bekommen. Premier mai (1958)
But get hold of those bodies.Aber sorgen Sie dafür, dass wir die Leichen bekommen. Fiend Without a Face (1958)
Oh, I forgot our charming friend hasn't had his tea yet.Oh, ich habe unseren lieben Freund vergessen, er hat noch keinen Tee bekommen. Mon Oncle (1958)
How much is that?- Was bekommen Sie? Dip in the Pool (1958)
There'll be more.Wir bekommen mehr. Disappearing Trick (1958)
Darling, we did get part of the tuition back, didn't we?- Wir haben doch Geld zurückbekommen. Don't Interrupt (1958)
I've got a belt at home! My father gave it to me for Christmas.- Ich habe einen Gürtel zu Weihnachten bekommen. Don't Interrupt (1958)
He'll give the kid another one.Er wird schon einen neuen bekommen. Don't Interrupt (1958)
You know how bad it made me feel to get Harry's money that way.Du weißt, ich fühle mich schlecht, weil ich Harrys Geld auf diese Weise bekommen habe. Post Mortem (1958)
That's the only way you'd ever have gotten any from that horse player.Das war auch der einzige Weg, Geld von diesem Glücksspieler zu bekommen. Post Mortem (1958)
We just got the flash from London.- Wir haben eine Blitzmeldung aus London bekommen. Post Mortem (1958)
Steven, I've been thinking it all over and it's all very simple.Ich hab noch mal nachgedacht. Wir bekommen das Geld ganz einfach. Post Mortem (1958)
We can get permission to have the body exhumed.Wir bekommen die Erlaubnis dafür, das wird doch ständig gemacht. Post Mortem (1958)
I got the ticket, and they put the coffin back right where it was.Ich habe den Schein bekommen und der Sarg ist wieder da, wo er vorher war. Post Mortem (1958)
"Darling, may I have $5 for pocket money?"Liebling, könnte ich bitte $5 Taschengeld bekommen? Post Mortem (1958)
I think she's electrocuted herself.- Sie muss einen Stromschlag bekommen haben. Post Mortem (1958)
I got an autopsy report on Harry Mead today.Ich habe heute einen Autopsiebericht über Harry Meed bekommen. Post Mortem (1958)
Naturally, it lacks certain other luxuries, but this is the price one pays for getting in on the ground floor.Leider ist es nicht ganz so luxuriös, aber das ist der Preis, den man zahlt, um es auf die Erde zu bekommen. The Right Kind of House (1958)
Well, I don't imagine they expected to get any of it back. They probably wrote it off years ago.Sie haben bestimmt nicht damit gerechnet, überhaupt noch etwas wiederzubekommen. The Right Kind of House (1958)
She's always had everything she wanted.Sie hat immer alles bekommen, was sie wollte. Together (1958)
You shall have it.Das sollt Ihr bekommen. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
After all, I went out on the launch for a story, and you got the scoop.Immerhin war ich wegen einer Story da, die du dann bekommen hast. Another Time, Another Place (1958)
Mrs Starbeck, how much pin money do you receive?Frau Starbeck, wie viel Nadelgeld bekommen Sie? The Magician (1958)
And we will be two men and a horse, if we can get a horse.Wir werden zwei Mann und ein Pferd sein, falls wir ein Pferd bekommen. The Barbarian and the Geisha (1958)
I wonder if I could get him without tricks.Ich frage mich, ob ich ihn ohne Tricks bekommen kann. Bell Book and Candle (1958)

German-Thai: Longdo Dictionary
bekommen(vt) |bekam, hat bekommen| ได้รับ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ärger { m }; Sorge { f } | Ärger bekommen | Ärger machen | sich Ärger einhandelntrouble | to run into trouble | to make trouble | to look for trouble [Add to Longdo]
Bescheid bekommen; erfahrento hear { heard; heard } [Add to Longdo]
Blasen bekommen; Blasen werfento blister [Add to Longdo]
Chance { f } | Chancen { pl } | keine Chance | überhaupt keine Chance | eine faire Chance bekommenchance | odds | not a chance | a snowball's chance [ fig. ] | a fair crack of the whip [Add to Longdo]
Druckstelle { f } (an Obst) | Druckstellen bekommenbruise (on fruit) | to bruise [Add to Longdo]
Einblick { m } (in) | Einblicke { pl } | einen Einblick in etw. geben | Einblick in etw. bekommeninsight (into) | insights | to give an insight into sth. | to gain an insight into sth. [Add to Longdo]
Fleck { m } | Flecken { pl } | Flecken bekommen; schmutzen; Flecken verursachenstain | stains | to stain [Add to Longdo]
Fleck { m } | Flecken { pl } | Flecken bekommen; schmutzen | ein schönes Fleckchen Erdespot | spots | to spot | a lovely spot [Add to Longdo]
Gänsehaut { f } | Gänsehaut bekommengoose pimples; gooseflesh | to get goose pimples; to get gooseflesh [Add to Longdo]
Gefühl { n } | Gefühle { pl } | Gefühl der Freude | Gefühl der Bedrohung | Gefühl und Verstand | ein Gefühl für etw. bekommen | ein Gefühl, das etw. besonderes stattfindetsense | senses | sense of pleasure | sense of menace | sense and sensibility | to get a feel for sth. | a sense of occasion [Add to Longdo]
Glatze { f }; Glatzkopf { m } | ein Glatze haben | eine Glatze bekommen; kahl werdenbald head | to be bald | to go bald [Add to Longdo]
Griff { m }; Halt { m } | Griffe { pl } | etw. in den Griff bekommen | etw. in den Griff bekommengrip | grips | to get a grip on sth. | to get to grips with sth. [Add to Longdo]
Hals { m }; Genick { n } | Hälse { pl } | steifer Hals | einen steifen Hals bekommenneck | necks | crick in one's neck | to crick one's neck [Add to Longdo]
Hunger { m } | Hunger bekommen (haben) | Hunger leiden | Hungers sterben; vor Hunger sterbenhunger | to get (be) hungry | to go hungry | to starve to death [Add to Longdo]
Kaution { f } [ jur. ] | gegen Kaution entlassen | gegen Kaution freigelassen werden | jdn. durch Kaution freibekommenbail; bail out | to release on bail | to be granted bail | to bail someone out [Add to Longdo]
etw. in die falsche Kehle bekommen [ übtr. ]to get hold of the wrong end of the stick [Add to Longdo]
Lachkrampf { m }; Lachanfall { m } (bekommen) | einen Lachkrampf bekommenlaughing fit; violent fit of laughter | to have a laughing fit [Add to Longdo]
Laufmasche { f } | Laufmaschen bekommenladder [ Br. ]; run [ Am. ] | to ladder [ Br. ] [Add to Longdo]
Loch { n } | Löcher { pl } | ein Loch reißen in | ein Loch bekommen | Schwarzes Loch [ astron. ]hole | holes | to tear a hole in | to be holed | black hole [Add to Longdo]
Löcher bekommen; löchrig werdento hole [Add to Longdo]
Orden { m } | Orden { pl } | jdm. einen Orden für etw. verleihen | einen Orden bekommen | Orden tragenmedal; decoration | medals; decorations | to decorate sb. for sth. | to be decorated; to receive a decoration | to wear one's decorations [Add to Longdo]
Rezension { f } | gute (schlechte) Rezensionen bekommenreview; write-up | to get a good (bad) press [Add to Longdo]
Rücken { m } | glatter Rücken | steifer Rücken | einen steifen Rücken bekommenback | flat back | a crick in one's back | to crick one's back [Add to Longdo]
Runzeln bekommen; sich runzeln; runzlig (runzelig) werdento wrinkle (up) [Add to Longdo]
Schnupfen bekommento catch a cold; to get the sniffles [Add to Longdo]
Schock { m } | Schocks { pl } | einen Schock haben; unter Schock stehen | einen Schock bekommenshock | shocks | to be (in a state of ) shock | to get a shock [Add to Longdo]
Schuld { f } | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame [Add to Longdo]
Schwierigkeit { f }; Problem { n }; Problematik { f } | Schwierigkeiten { pl } | voller Schwierigkeiten | in Schwierigkeiten geraten | Schwierigkeiten bekommen | eine Schwierigkeit meistern | auf Schwierigkeiten stoßen; Schwierigkeiten habendifficulty | difficulties; difficulty | fraught with difficulty | to get into difficulty | to run into difficulties | to overcome a difficulty | to experience difficulties [Add to Longdo]
Unrecht bekommento be shown to be in the wrong [Add to Longdo]
eine einstweilige Verfügung erteilt bekommento obtain an injunction [Add to Longdo]
Wind { m } | Winde { pl } | mit dem Wind; vor dem Wind | gleichmäßige Winde | günstiger Wind | Wind bekommen von | Wind wird rückdrehendwind | winds | downwind | steady winds | fair wind; fairwind | to get wind of | wind will back [Add to Longdo]
einen Wutanfall bekommento rampage [Add to Longdo]
etw. abbekommen | seinen Teil abbekommen | nichts abbekommento get some (of it) | to get one's fair share | not to get any (of it) [Add to Longdo]
aufbekommen | aufbekommendto get open | getting open [Add to Longdo]
aufschreiben; einen Strafzettel verpassen | einen Strafzettel wegen zu schnellem Fahren bekommento book [ coll. ] | to be booked for speeding [Add to Longdo]
aussteigen; herausbekommen | aussteigendto get out | getting out [Add to Longdo]
bekommen; erreichen; erlangen | bekommend; erreichend; erlangend | bekommen; erreicht; erlangt | bekommt; erreicht; erlangt | bekam; erreichte; erlangteto obtain | obtaining | obtained | obtains | obtained [Add to Longdo]
bekommen; erhalten; kriegen; abkriegen | bekommend; erhaltend; kriegend; abkriegend | bekommen; erhalten; gekriegt; abgekriegt | er/sie bekommt; er/sie erhält | ich/er/sie bekam; ich/er/sie erhielt | er/sie hat/hatte bekommen; er/sie hat/hatte erhaltento get { got; got, gotten } | getting | got; gotten | he/she gets | I/he/she got | he/she has/had got; he/she has/had gotten [Add to Longdo]
bemerken; mitbekommento realize [Add to Longdo]
beschädigt werden; etw. abbekommento get damaged [Add to Longdo]
besitzen; bekommento have { had; had } [Add to Longdo]
durchkommen; eine Telefonverbindung bekommento get through [Add to Longdo]
entfernen; abbekommen | enfernend; abbekommendto get off | getting off [Add to Longdo]
erwerben; bekommen; erlangen | sich großen Ruhm erwerben; großen Ruhm erlangento win { won; won } | to win great fame [Add to Longdo]
erwischen; abbekommento cop [Add to Longdo]
etw. zu Gesicht bekommento catch sight of sth. [Add to Longdo]
etw. zu Gesicht bekommento set eyes on sth. [Add to Longdo]
flüchtig zu sehen bekommento glimpse [Add to Longdo]
etw. geschenkt bekommento receive as a gift [Add to Longdo]
etw. herausbekommento prise sth. out [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょう, kyou] SICH ERFREUEN AN, GENIESSEN, BEKOMMEN [Add to Longdo]
享受[きょうじゅ, kyouju] geniessen, haben, bekommen [Add to Longdo]
受ける[うける, ukeru] bekommen, erhalten [Add to Longdo]
承る[うけたまわる, uketamawaru] hoeren, zu_hoeren_bekommen [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] bekommen, unterichtet_werden [Add to Longdo]
獲る[える, eru] gewinnen, bekommen, erlangen [Add to Longdo]
裂ける[さける, sakeru] einen_Spalt_bekommen, einen_Riss_bekommen, sich_spalten, zerreissen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  bekommen /bəkɔmən/
   to get; to have (had, had); to obtain

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top