ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*applicative*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: applicative, -applicative-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
applicative(adj) ใช้ประโยชน์ได้, Syn. applicatory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
applicative(แอพ'พลิเค'ทิฟว) adj. ใช้ประโยชน์ได้, ใช้ได้, ปฏิบัติได้, Syn. practical

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
applicative language; functional languageภาษาเชิงหน้าที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
functional language; applicative languageภาษาเชิงหน้าที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuordnungsdefinition { f }; Hinweisdefinition { f }applicative definition [Add to Longdo]
geeignetapplicative [Add to Longdo]
geeignet { adv }applicatively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Applicative \Ap"pli*ca*tive\ ([a^]p"pl[i^]*k[asl]*t[i^]v), a.
   [Cf. F. applicatif, fr. L. applicare. See {Apply}.]
   Capable of being applied or used; applying; applicatory;
   practical. --Bramhall. -- {Ap"pli*ca*tive*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 applicative
   adj 1: readily applicable or practical [syn: {applicative},
       {applicatory}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top