ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anhänger*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anhänger, -anhänger-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you, Mark, but he had no locket with a portrait of me.Danke, Mark, aber er hatte niemals einen Anhänger mit einem Portrait von mir. The Crystal Trench (1959)
I had to lend you $3 for that pendant of St. Seraphina.Ich musste dir $3 für diesen Anhänger von St. Seraphina leihen. Our Man in Havana (1959)
But you're some of God's best people.Aber ihr gehört zu den frömmsten Anhängern Gottes. Elmer Gantry (1960)
A necklace.Ein Anhänger. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
I am most happy for this developmentEine Studentenbewegung ohne breite Unterstützung bewirkt gar nichts. Außerdem sollen, nach dem neuen Kurs, die Anhänger der Studentenbewegung auch gute Studenten sein, damit die Bewegung an Vertrauen gewinnen kann. Night and Fog in Japan (1960)
Because a married couple is the most basic social unitWie schön ist es, dass ihr nun heiratet, und mit euren Familien nun als Anhänger der Bewegung in die Mitte der Gesellschaft tretet. Night and Fog in Japan (1960)
He felt that, and it helped him get awayDeine kleinbürgerlichen Gedanken haben aus dir, einem früher treuen Parteianhänger einen Komplizen des Feindes gemacht. Night and Fog in Japan (1960)
Your followers are deluded enough to trust you.Eure Anhänger sind verwirrt genug, dass sie Euch vertrauen. Spartacus (1960)
He's a bachelor and a recluse with few friends, only devotees and adherents to the cause of tart sophistry.Er ist Junggeselle und hat so gut wie keine Freunde, außer den Anhängern und Liebhabern geschmacklicher Torten-Kultur. A Thing About Machines (1960)
But up there he has many followers.- Aber er hat Anhänger. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Well I'm cheering for our team too- Ich bin ein begeisterter Anhänger... der Gegenpartei. The Forger of London (1961)
They took the body and hid it to go on with their story.Seine Anhänger entfernten ihn und nennen es Wunder. Barabbas (1961)
All the other kings feel like they've been stung in the ass by the patriots, and kings don't like to be stung in the ass.Der König verlor zwar den Thron, gewann aber Europa als Anhänger. Madame (1961)
This one is for civil war buffs and the students of the occult.Sie richtet sich an Bürgerkriegsfreunde und Anhänger des Okkulten. The Midnight Sun (1961)
You have followers and you have competitors.Du hast Anhänger und du hast Rivalen. The Mirror (1961)
I am a follower, general.Ich bin ein Anhänger, General. The Mirror (1961)
A follower... for how long?Ein Anhänger. - Für wie lange? The Mirror (1961)
How long will you be a follower?Wie lange wirst du ein Anhänger sein? The Mirror (1961)
Mr. Rresident, I admit I'm not a supporter of Mr. Leffingwell... but I watched the hearing on TV, and it seemed eminently fair to me.Ich bin keine Anhängerin von Mr. Leffingwell, aber ich sah die Anhörung im Fernsehen und sie schien fair. Advise & Consent (1962)
Weird painters, nudists, writers, weight-lifters...Eine Sippschaft. Maler, Filmleute, Schwergewichtler, Nacktkulturanhänger und solches Zeug. Lolita (1962)
That man's a big-shot monarchist.Der da ist ein Anhänger der Monarchie. Mamma Roma (1962)
I despise John Iselin and everything that Iselinism has come to stand for.Ich verachte Iselin ... und alles, was er und seine Anhängerschaft propagiert. The Manchurian Candidate (1962)
I'm an advocate of free trade.Ich bin ein Anhänger des freien Handels. The Eye of the Monocle (1962)
Why did you join Garibaldi?- Ihr seid auch einAnhänger Garibaldis? The Leopard (1963)
...the Hitlerians said "revolver" instead of "checkbook".Vor einigen furchtbaren Jahren... sagten die Anhänger Hitlers "Revolver" statt "Scheckbuch". Contempt (1963)
If you're nice lads, cute little chappies, later on I'll let you twirl my key-chain.Wenn ihr nett seid, dürft ihr später mit meinem Schlüsselanhänger spielen. The Nutty Professor (1963)
You know that the director, Mr. Loui, is an advocate of modern methods.Sie alle wissen, dass der Direktor, Monsieur Louis, Anhänger der modernen Methoden ist. Band of Outsiders (1964)
"We have in the foregoing heard about the Maestro's appearance, "of how his figure and career looked "to a world of passionately interested devotees."Zuvor erfuhren wir von der Erscheinung des Maestros... wie er aussah und wie seine Karriere war... in einer Welt leidenschaftlich interessierter Anhänger." All These Women (1964)
We bought a second-hand car and trailer and drove to Nevada.Ich kaufte einen Wagen mit Anhänger und fuhr nach Nevada. Kiss Me, Stupid (1964)
A woman without a man is like a trailer without a car.Eine Frau ohne Mann ist wie ein Anhänger ohne Auto. Kiss Me, Stupid (1964)
I'm sorry to inconvenience you, but don't you think the Countess of Fleet would like her pendant?Es tut mir Leid, Ihnen Unannehmlichkeiten zu machen, aber die Gräfin von Fleet hätte sicher gern ihren Anhänger zurück. The Moon-Spinners (1964)
He comes to Europe once every seven years.Er hat Tausende von Anhängern in Amerika. Juliet of the Spirits (1965)
He was a Freudian. I, on the other hand, am a genius.Er war ein Freud-Anhänger, ich dagegen, ich bin ein Genie. Mirage (1965)
That was the Freudian convention, this is the Jungian one.Nein, das... das war ein Kongress der Freud-Anhänger, diesmal sind es die Jung-Jünger. What's New Pussycat (1965)
This trailer hitch should do the job.Mit Anhänger müsste es funktionieren. Anchors Aweigh, Men of Stalag 13 (1965)
Now, listen, you have a club that's a boat, and it is on a trailer.Der Fakt: Wir haben einen Klub, der ein Boot ist, auf einem Anhänger. Anchors Aweigh, Men of Stalag 13 (1965)
Tell 'em to send a big submarine... uh, with a trailer.Die sollen ein U-Boot schicken, aber geheizt... Ach, mit Anhänger. Reservations Are Required (1965)
Loyalists, shogunate supporters - each time they flash their steel, a layer comes off.Anhänger des Kaisers, Anhänger des Shogun... Jedes Mal, wenn sie ihre Schwerter schwingen, ist es, als würde eine Haut abgezogen. The Sword of Doom (1966)
You know, Signore, there are people I hate even worse You know, Signore, there are people I hate even worse than followers of Juarez. I despise all Americanos.Wissen Sie, Señor, es gibt Leute, die gefallen mir noch weniger als die Anhänger von Juarez, nämlich die Amerikaner. The Big Gundown (1966)
I imagine it's rather hot in that trailer.Im Anhänger ist es zu heiß. Judy and the Thoroughbred (1967)
( speaking German ) Probably a big fan of the Fuhrer's.Bestimmt eine treue Anhängerin des Führers. Sergeant Schultz Meets Mata Hari (1967)
I think Lady MacRashley's suggesting a séance.- Mylady ist eine begeisterte Anhängerin... - des Spiritismus. Sie erleben eine Séance! Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
Look at him, almost an old man... with his flabby stomach and spindly legs... bring, with dog-like devotion, a fresh adept... who only a few nights ago was under his protection.Schauen Sie ihn an, diesen alten Mann mit großer Wampe und mageren Beinen, wie er eine neue Anhängerin bringt, die noch vor kurzem unter seinem Schutz stand. The Fearless Vampire Killers (1967)
'Soon he was exhorting his followers to violence.Schon bald rief er seine Anhängerschaft zu einem gewaltsamen Umsturz auf. The Mummy's Shroud (1967)
A go find customers for the Lord somewhere else!-Verschwinde mit deiner Kanzel und suche die Anhänger des Herrn irgendwo anders. The Stranger Returns (1967)
The man you're looking at is Alfred Belzig, director of the Socialist People's Bank in the East Zone, but secretly a fanatic who has never given up working for a supreme fascist state.Dieser Mann hier ist Alfred Belzig, Direktor der Sozialistischen Volksbank Ost, insgeheim ein fanatischer Anhänger eines Faschistenstaates. The Bank (1967)
Already, Townsend's extremist supporters, led by his principal backer, R.J. McMillan, are demanding that we break relations with the Communist Bloc.Townsends fanatischste Anhänger fordern bereits unter der Führung seines wichtigsten Helfers, R. J. McMillan, dass wir alle Beziehungen zum Ostblock abbrechen. The Confession (1967)
This is the last chance you'll ever get to address your constituents.Das ist Ihre letzte Chance, zu Ihren Anhängern zu sprechen. The Confession (1967)
And the glowing badges they indicate the mind in operation.Und die leuchtenden Anhänger bedeuten, dass das Bewusstsein arbeitet. I, Mudd (1967)
Give my key ring to your kids.Der Schlüsselanhänger ist für deine Kinder. Very Happy Alexander (1968)

German-Thai: Longdo Dictionary
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม, See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhänger {m}henchman [Add to Longdo]
Anhängekupplung {f}; Anhängerkupplung {f}trailer hitch; hitch [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Anhängerin {f} | Anhänger {pl}adherent | adherents [Add to Longdo]
(treuer) Anhänger {m}stalwart [Add to Longdo]
Anhänger {m}clinger [Add to Longdo]
Anhänger {m}collectivist [Add to Longdo]
Anhänger {m} | Anhänger {pl}devotee | devotees [Add to Longdo]
Anhänger {m} (Wohnwagen) | Anhänger {pl}trailer | trailers [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Anhängerin {f}; Fan {m} | Anhänger {pl}; Anhängerinnen {pl}; Fans {pl}; Anhängerschaft {f}supporter | supporters [Add to Longdo]
begeisterter Anhänger {m}; Fan {m}; Liebhaber {m}; Kenner {m}aficionado [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Kleiderbügelhanger [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Kennzeichen {n}; Marke {f}tag [Add to Longdo]
Anhängerin {f}; Anhänger {m} | Anhängerinnen {pl}; Anhänger {pl}follower | followers [Add to Longdo]
Anhänger {m}adherer [Add to Longdo]
Anhängerschaft {f}discipleship [Add to Longdo]
Armband {n}; Armreif {m}; Armreifen {m} | Armbänder {pl}; Armreifen {pl} | Armband mit Anhängernbracelet | bracelets | charm bracelet [Add to Longdo]
Fanatiker {m}; Fan {m}; Anhänger {m}; Anhängerin {f}; Narr {m}; Närrin {f} | Theaternarr {m}; Theaternärrin {f}fiend | theatre fiend [Add to Longdo]
Klassiker {m}; Klassikerin {f} (Anhänger des Klassischen)classicist [Add to Longdo]
Kreuz {n} (als Anhänger)crucifix [Add to Longdo]
Paladin {m}; treuer Gefolgsmann; ergebener Anhänger | Paladinen {pl}paladin | paladins [Add to Longdo]
Politiker {m} der Mitte; Politikerin {f} der Mitte; Anhänger {m} der politischen Mitte [pol.]centrist [Add to Longdo]
Sattelanhänger {m}semitrailer; semi-trailer [Add to Longdo]
Anhänger / Anhängerin der ScientologyScientologist [Add to Longdo]
Schlüsselanhänger {m}key fob [Add to Longdo]
Schmuckanhänger {m}; Anhänger {m}; kleines, billiges Schmuckstücktrinket [Add to Longdo]
Schmuckanhänger {m}; Anhänger {m}pendant [Add to Longdo]
Schmuckgegenstand {m} | Schmuckanhänger {pl}; Anhänger {pl}trinket | pendants [Add to Longdo]
Wohnanhänger {m}camper [Add to Longdo]
Einknicken {n} (Lkw mit Anhänger oder Sattelanhänger)jack-knifing [Add to Longdo]
Kippanhänger {m}tipping trailer [Add to Longdo]
Pkw-Anhänger {m}passenger car trailer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Anhänger /anhɛŋr/ 
   adherents; adherer; clinger; collectivist; dependant; devotee; devotees; follower; hanger; henchman; pendant; pendants; tag; trailer; trailers

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top