Search result for

*anette*

(61 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anette, -anette-
Possible hiragana form: *あねって*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rockwell High's award-winning Dancing Spartanettes!ทีมเชียร์หลีดเดอร์รางวัลชนะเลิศ แดนซี่ง สปาร์แทนเนส ! American Beauty (1999)
- Jeanette.เจเน็ตต์ Punch-Drunk Love (2002)
-Hey. How's Jeanette?-จีเน็ตต์เป็นไงบ้าง The Day After Tomorrow (2004)
Zach, the Oceanette is not cutting it. I can make three times that up there.แซค โอเชียนเนตไม่ได้หักเงิน ฉันทำเงินที่นั่นได้สามเท่าเลยนะ Shelter (2007)
For Miss Jeanette, you gotta go past where the devil's at.เรามันโง่ รู้ตัวมั้ย Burning House of Love (2008)
I'm Miss Jeanette.แม่รู้มั้ยเนี่ยว่าหนีเที่ยว Burning House of Love (2008)
Miss jeanette.คุณเจเน็ท I Don't Wanna Know (2008)
Just because miss jeanette ain't realแค่เจเน็ตเท่านั้นที่ไม่ใช่เรื่องจริง I Don't Wanna Know (2008)
Miss Jeanette. They'll find out I knew her, that I went to her.คุณจีเน็ตต์ เดี๋ยวตำรวจต้องรู้แน่ๆ กูจำได้ Nothing But the Blood (2009)
Is it Miss Jeanette?คุณจีเน็ตต์จริงเหรอ Nothing But the Blood (2009)
If only Miss Jeanette were still alive.ถ้าคุณเจเน็ตยังมีชีวิตอยู่ New World in My View (2009)
But Miss Jeanette was a fake.แต่คุณเจเน็ตเป็นของปลอม Frenzy (2009)
We all thought it was such a threat, when it was just a bunch of neurotic Puritanettes who needed a good lay.เราต่างก็คิดว่ามันคือคำขู่ แต่มันก็แค่พวกบ้าศาสนาที่อยากจะก่อตั้งกลุ่มขึ้น I'm Alive and on Fire (2011)
Jeanette!-เจเน็ต! A Scandal in Belgravia (2012)
Jeanette, please.โอ้ เจเน็ต A Scandal in Belgravia (2012)
Apparently he modeled the character of Lucie Manette on Nelly.เห็นได้ชัดว่าเขาจำลองตัวละคร ของลูซี Manette กับเนลลี่ The Invisible Woman (2013)
While Paul chases moths and Jeanette messes around with her lizards,และจีนเน็ตวุ่นวาย กับตะกวด Red in Tooth and Claw (2013)
Jeanette?จีนเนต? Red in Tooth and Claw (2013)
Uh, Jeanette, could you read it out, please?อ้า จีนเนต พอจะอ่านให้ฟัง ได้มั้ย Red in Tooth and Claw (2013)
- Jeanette. - They come and go.-มันเป็นแล้วเดี๋ยวก็หาย Isolation (2013)
- Jeanette. - Ask anyone from Woodbury.-ถามคนจากวู้ดเบอร์รี่ดูสิ Isolation (2013)
Jeanette.เจเน็ต Isolation (2013)
I'm Anette, she's Lucy.ฉันแอนเน็ต ส่วนเธอลูซี่ The Long Bright Dark (2014)
Anette, go get a couple more drinks from the bar, will you, please?แอนเน็ตคุณไปเอาเครื่องดื่ม จากบาร์มาพื่มอีกสักหน่อยเป็นไง The Long Bright Dark (2014)
- Jeanette.-JeanetteAll These Women (1964)
I'm looking for Mrs Jeanette Bring.Ich suche Mrs. Jeanette Bring. All These Women (1964)
Jeanette, you've been surfing again.Jeanette, Sie waren wieder surfen. Sex and the Single Girl (1964)
Nicolas!Ich habe Jeanette in der Zeitung angerufen. Dann habe ich Nicolas abgeholt. Une Femme Mariée (1964)
Well, Tommy can help Colleen and Janette with their math...Tommy hilft Colleen und Janette mit Mathe... Yours, Mine and Ours (1968)
Goodbye, Janette.Auf Wiedersehen, JanetteYours, Mine and Ours (1968)
There you are, Janette.Da bist du ja, JanetteYours, Mine and Ours (1968)
Janette, Colleen, I'm surprised at you.Janette, Colleen, ich bin sehr enttäuscht. Yours, Mine and Ours (1968)
Janette Dean Beardsley...Janette Dean Beardsley... Yours, Mine and Ours (1968)
Jeanette is in that room.Jeanette ist in diesem Zimmer. La bambola di Satana (1969)
Jeanette?Jeanette'? La bambola di Satana (1969)
Who is this Jeanette?Wer ist diese JeanetteLa bambola di Satana (1969)
If you think it will make Jeanette happy, I'll go and see her.Wenn Sie denken, es macht Jeanette glücklich, dann werde ich zu ihr gehen. La bambola di Satana (1969)
But Jeanette?Aber JeanetteLa bambola di Satana (1969)
Do you believe in ghosts, Jeanette?Glaubst du an Geister, JeanetteLa bambola di Satana (1969)
Thank you, Jeanette.Vielen Dank, JeanetteLa bambola di Satana (1969)
I swear on a stack of Jeanette MacDonald records.Ich schwöre auf einen Stapel von Jeanette-MacDonald-Platten. Six Lessons from Madame LaGrange (1970)
Brian and Brianette symbolize the breakdown in communications in our modern society in this exciting new film.Brian und Brianette symbolisieren den Zusammenbruch der Kommunikation... in unserer modernen Gesellschaft in diesem neuen Film. Scott of the Antarctic (1970)
Later on in the film, in a brilliantly conceived montage Longueur mercilessly exposes the violence underlying our society when Brian and Brianette again meet on yet another rubbish dump.Später in dem Film, in einer hervorragenden Montage... zeigt Longueur schonungslos die Gewalttätigkeit der Gesellschaft... wenn sich Brian und Brianette auf einer anderen Müllkippe wieder treffen. Scott of the Antarctic (1970)
The story so far, Dr. Manette is in England after 18 years in the Bastille.Was bisher geschah: Dr. Manette ist nach 18 Jahren in der Bastille wieder in England. The Attila the Hun Show (1970)
His daughter Lucy awaits her lover Charles Darney, who we have just learned is in fact the nephew of the Marquis de St Evremond, whose cruelty had placed Manette in the Bastille.Seine Tochter Lucie wartet auf ihren Geliebten Charles Darnay... der, wie wir eben erfuhren, der Neffe des Marquis de St. Evremond ist... dessen Grausamkeit Manette in die Bastille brachte. The Attila the Hun Show (1970)
Brian Inglis, Brian Johnson, Bryan Forbes.Brian Johnson? Bryan Forbes? - Nanette Newman. The Attila the Hun Show (1970)
Neither Howard's name nor Jeanette's.Weder Howards Namen noch Janettes. - JanetteA Ghost Story (1971)
Jeanette.JanetteA Ghost Story (1971)
Grab yourself a seat, John, I'll tell Janette we're here.Schnapp dir was zu sitzen. Ich sag Janette Bescheid. Wake in Fright (1971)
Janette!JanetteWake in Fright (1971)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anetteWord got around that Jeanette and Dave were having an affair.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์กระป๋อง[n. exp.] (bīa krapǿng) EN: can of beer   FR: canette de bière [f]
โค้กแคน[n. exp.] (khōk khaēn) EN: can of Coke   FR: canette de Coke [f] = cannette de Coke [f]
กระป๋อง[n.] (krapǿng) EN: tin ; tincan ; can ; canister   FR: boîte de conserve [f] ; canette [f] ; boîte-boisson [f] ; boîte en fer blanc [m]
เป็ดปีกเขียว[n. exp.] (pet pīk khīo) EN: Common Teal   FR: Sarcelle d'hiver [f] ; Sarcelle à ailes vertes [f] ; Sarcelle sarcelline [f] ; Petite Sarcelle [f] ; Sarcelline [f] ; Arcanette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANETTE    AH0 N EH1 T
JANETTE    JH AH0 N EH1 T
MANETTE    M AH0 N EH1 T
NANETTE    N AH0 N EH1 T
JEANETTE    JH AH0 N EH1 T
VANETTEN    V AE1 N EH1 T AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top