หรือคุณหมายถึง %ästhete%?
Search result for

*aesthete*

(8 entries)
(0.3478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aesthete, -aesthete-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aesthete[N] ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะ ดนตรี กวีและอื่น ๆ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthete(เอส' ธีท) n. ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะดนตรี กวีและอื่น .), Syn. esthete, connoisseur

English-Thai: Nontri Dictionary
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์

CMU English Pronouncing Dictionary
AESTHETE    EH1 S TH IY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aesthete    (n) (ii1 s th ii t)
aesthetes    (n) (ii1 s th ii t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ästhet {m}; Ästhetin {f}; Schöngeist {m}aesthete; esthete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  AEsthete \[AE]s"thete\, n. [Gr. ? one who perceives.]
     One who makes much or overmuch of [ae]sthetics. [Recent]
     [1913 Webster] AEsthetic

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top