ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aesthete

EH1 S TH IY0 T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aesthete-, *aesthete*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aesthete[N] ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะ ดนตรี กวีและอื่น ๆ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthete(เอส' ธีท) n. ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะดนตรี กวีและอื่น .), Syn. esthete, connoisseur

English-Thai: Nontri Dictionary
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์

CMU English Pronouncing Dictionary
AESTHETE    EH1 S TH IY0 T
AESTHETES    EH1 S TH IY0 T S
AESTHETE'S    EH1 S TH IY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aesthete    (n) ˈiːsθiːt (ii1 s th ii t)
aesthetes    (n) ˈiːsθiːts (ii1 s th ii t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEsthete \[AE]s"thete\, n. [Gr. ? one who perceives.]
   One who makes much or overmuch of [ae]sthetics. [Recent]
   [1913 Webster] AEsthetic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aesthete
   n 1: one who professes great sensitivity to the beauty of art
      and nature [syn: {esthete}, {aesthete}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top