ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*笑语*

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 笑语, -笑语-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笑语[xiào yǔ, ㄒㄧㄠˋ ㄩˇ, / ] talking and laughing; cheerful talk, #40,297 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, group laughter. A sure sign that the worst is behind us and the movie is just about over.[CN] 大家欢声笑语 我得说阴霾已经离去 Toy Story of Terror (2013)
♪ One day, there'll be laughter ♪[CN] 终有一天 处处笑语欢颜 Legends of Oz: Dorothy's Return (2013)
# Laughing all the way Ha![CN] ♪一路欢声笑语,哈哈哈♪♪ 哈! Arthur Christmas (2011)
Let no joyful voice be heard![CN] 欢声笑语顿然不再 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
On Mount Olympus life was neat And smooth as sweet vermouth[CN] 在奥林帕斯山 尽情享乐 笑语不断 Hercules (1997)
She's got a fine sense of humour when I'm feelin' low down[CN] ∮在我低沉的时候 她给我欢声笑语 Phenomenon (1996)
Happy days have returned to Zhange village.[CN] 张鄂村又重新充满了欢声笑语 Chandni Chowk to China (2009)
Well, trust my dad to run all the smiles out of the room.[CN] 我爸总能赶走所有的欢声笑语 Dead to Rights (2013)
"It shows Theresienstadt as a town full of singing."[CN] 它把特莱西恩施塔特 拍成一个到处欢声笑语的小镇 The Last of the Unjust (2013)
Lift your head and look about, hear the voices singing...[CN] 抬起头来 看看四周 处处都是欢歌笑语 We Shall Overcome (2006)
Gentle fawns gamboled there amidst happy, laughing spirits.[CN] 温顺的小鹿在那儿嬉戏 沉浸在快乐之中,到处欢声笑语 Episode #2.19 (1991)
Join me tonight at 10 for a hearty casserole of tunes, cheer and chin-wag.[CN] 今晚10点 我将在音乐和欢声笑语中陪伴您 Alan Partridge (2013)
"There's a joy..."[CN] "这里有欢声笑语..." Krrish (2006)
A bit of laughing and pushing around.[CN] 欢声笑语,拥挤不堪 Black Book (2006)
And 4 years later, when Reagan ran for reelection, it was all smiley faces and happy talk.[CN] 四年后 当Regan再次竞选时 到处都是欢声笑语 Capitalism: A Love Story (2009)
When my house was filled with the sound of children laughing.[CN] 我的房子里充满了孩子的欢声笑语 Enemies Foreign (2010)
We're gonna laugh a lot less -- that's for sure.[CN] 我们会少了很多欢声笑语的... 肯定会的 We're gonna laugh a lot less... that's for sure. Aftershocks (2015)
The birds are still laughing.[CN] 鸟儿仍然在笑语 The Iron Rose (1973)
Death comes bright-eyed and laughing, totally sober, beginning his greatest adventure, kissing the air.[CN] 死神带着欢歌笑语而来 神志清醒 幵启最伟大的冒险洋洋得意 Eisenstein in Guanajuato (2015)
Nolaughterwilleverescapefrom my lips ,I'll never again sing a song for the light and love of my life was Zelda.[CN] 不会有笑语飞出我的唇间 我绝不会再歌唱 因为我人生的爱和光明是泽尔达 The Swan Princess: The Mystery of the Enchanted Treasure (1998)
A carefree gladness[CN] # 欢声笑语 # Zindagi Na Milegi Dobara (2011)
What I heard then was the melody of children at play.[CN] 我听到了孩子们的欢声笑语 Lolita (1997)
We can always get that together before the photo ops.[CN] 我们总是可以一起 前拍照时的欢声笑语 Bermuda Tentacles (2014)
Had a bucket-Ioad of laughs, as she liked to say.[CN] 就像她爱说的,充满了欢声笑语 Riding the Bullet (2004)
, I'm really lucky can be present in the moment,[CN] 迎来了自己的婚礼,婚礼当天充满了欢声笑语 Guardians (2017)
Christmas is coming Children are laughing lt's that wonderful time of year[CN] 圣诞来了,孩子们欢声笑语 这是一年里最美妙的时刻 The Search for Santa Paws (2010)
Please, God, may we always go on singing.[CN] 保佑我们永远欢声笑语 Sunshine (1999)
[people talking and laughing][CN] [人们的笑语声] Being Julia (2004)
Downside for you is you have to stand next to me and smile at photo ops when I throw my hat in the ring.[CN] 下行给你 是你要站在我旁边... ...和微笑拍照时的欢声笑语,当 我把我的帽子在环。 Blue Jasmine (2013)
Where laughter and song[CN] ' Where laughter and song 当欢歌笑语 A Shot in the Dark (1964)
We laugh all the time.[CN] 充满了欢声笑语. Phenomenon (1996)
Please, God, may we always go on singing.[CN] 上帝保佑我们,永远这样欢声笑语 Sunshine (1999)
Or, "Dance and be happy."[CN] 或者欢歌笑语 The Smurfs (2011)
And we laughed.[CN] 一路欢声笑语 The Secret Life of Words (2005)
I hear children in the next room laughing[CN] 我听到隔壁合宿的房间里传来的欢声笑语 71: Into the Fire (2010)
♪ So we can sail our laughing pianos[CN] # 在欢歌笑语 Submarine (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top