ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*嗒*

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -嗒-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嗒, dā, ㄉㄚ] absent-minded
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  荅 (dā ㄉㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 3,497

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tà, ㄊㄚˋ, ] to despair, #29,521 [Add to Longdo]
[kǎ tà kǎ tà, ㄎㄚˇ ㄊㄚˋ ㄎㄚˇ ㄊㄚˋ, ] onomat. clatter, #340,737 [Add to Longdo]
[gá tà, ㄍㄚˊ ㄊㄚˋ, ] onomat. clattering [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've still got Tik-Tok, Jack and Billina to find.[CN] 我们还得找到嘀, Jack和Billina. Return to Oz (1985)
Tik-Tok![CN] 嘀! Return to Oz (1985)
Come on, Tik-Tok.[CN] 来吧, 嘀. Return to Oz (1985)
Listen to the big tick-tock. Isn't that nice?[CN] 听听这滴声,是不是很好听? Sorry, Wrong Number (1948)
Like Xiao song's mother's.[CN] 像小宋他媽那樣, The Herdsman (1982)
- I'm coming, Tik-Tok.[CN] - 我来了, 嘀. Return to Oz (1985)
Tik-Tok?[CN] 嘀? Return to Oz (1985)
Not from the missiles, but when the trucks went by, covered with canvas, then-- click, click, click.[CN] 不是导弹在响,卡车前进时用帆布盖着,所以... 咔,咔,咔 Topaz (1969)
Pitter-pat, pitter-pat, pitter-pat, like a rat in a cage.[CN] 辟的吧 辟的吧 辟的吧 就像籠子裏的小老鼠 The Fearless Vampire Killers (1967)
I like the sound of it, it's company.[CN] 我喜欢它的嘀 The Woman on the Beach (1947)
Where's Tik-Tok?[CN] 嘀呢? Return to Oz (1985)
Is that Tik-Tok?[CN] 那是嘀吗? Return to Oz (1985)
It's not clicking. You're right. Gee, I don't know.[CN] 它不咔响了 你说的没错 哎呀 我都不知道 Strip Nude for Your Killer (1975)
- All right, Tik-Tok.[CN] - 好吧, 嘀. Return to Oz (1985)
Ta-dah.[CN]  52 Pick-Up (1986)
I am Tik-Tok, the Royal Army of Oz.[CN] 我是嘀, 奥兹皇家军. Return to Oz (1985)
Tik-Tok, you've got to be more careful.[CN] 嘀, 你要多小心. Return to Oz (1985)
Tick-tock, tick-tock.[CN] 嘀 - 嘀 - Sorry, Wrong Number (1948)
Tic Tac?[CN] 嘀糖? Chicken Little (2005)
Ta-daaa![CN] 哒! Long Weekend (1978)
Tik-Tok, will you help me pull?[CN] 嘀, 帮我一起拉. Return to Oz (1985)
- Tik-Tok![CN] - 嘀! Return to Oz (1985)
Jack, go help Tik-Tok get aboard.[CN] Jack, 帮嘀上去. Return to Oz (1985)
Aba daba daba daba daba daba daba Said the monkey to the chimp[CN] 啊吧吧 猴子对黑猩猩说 Smile (1975)
Tik-Tok, you're the heaviest.[CN] 嘀, 你是最重的. Return to Oz (1985)
Tik-Tok's not even alive.[CN] 嘀甚至都不是活的. Return to Oz (1985)
- Tik-Tok went berserk![CN] - 嘀发疯了! Return to Oz (1985)
Tik-Tok, you're all wound up.[CN] 嘀, 你的发条没松. Return to Oz (1985)
Here's a broom, Tik-Tok.[CN] 这里有把扫帚, 嘀. Return to Oz (1985)
- Tik-Tok.[CN] - 嘀. Return to Oz (1985)
Yeah. Marvelous. How come it's not clicking?[CN] 对 好极了 怎么不咔响了? Strip Nude for Your Killer (1975)
Good idea, Tik-Tok.[CN] 好主意, 嘀. Return to Oz (1985)
Tic-Tac.[CN] 嘀 88 Minutes (2007)
[Latch Clicks][CN] [插销卡声] The House on Telegraph Hill (1951)
Tik-Tok, Jack and the Gump.[CN] 嘀, Jack 和麋鹿. Return to Oz (1985)
(clattering)[CN] (咔声) The Miracle Worker (1962)
Thedreampolice Da-na-na-na-na-na[CN] ∮梦想中的警察, -那 -那 Fast Times at Ridgemont High (1982)
Tik-Tok, are you listening?[CN] 嘀, 你在听我说话吗? Return to Oz (1985)
If you don't mind, Mr Tok, I'll wind up your action.[CN] 如果你不介意,嘀先生, 我给你上发条让你可以活动。 Return to Oz (1985)
I just... sometimes... tara-rara... and...[CN] 我只是... 有时候... 啦嘀啦... Pavoncello (1969)
What will you do with Tik-Tok?[CN] 你要把嘀怎么样? Return to Oz (1985)
- Jump up, Tik-Tok![CN] - 跳上来, 嘀! Return to Oz (1985)
- Tik-Tok, help me![CN] - 嘀, 救我! Return to Oz (1985)
It can't be helped, Tik-Tok.[CN] 你救不了我, 嘀. Return to Oz (1985)
Ta-da![CN] 哒 Cat People (1982)
It's not clicking?[CN] 不咔响了? Strip Nude for Your Killer (1975)
Tik-Tok.[CN] 嘀. Return to Oz (1985)
And you may call me Tik-Tok.[CN] 叫我嘀就可以了. Return to Oz (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top