ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*优良*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 优良, -优良-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优良[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, / ] fine; good, #5,183 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This job calls for toughness, both mental and physical toughness and in the tradition of the best of the Air Force an ability to follow orders to the letter.[CN] 心灵和肉体要经得起磨练 要发扬空军优良的传统 更要绝对服从命令 Space Cowboys (2000)
The best traditions of the Civil Service.[CN] 公务员系统最优良的传统 The best traditions of the Civil Service. The Bishops Gambit (1986)
Tell me, why do Zorin's horses... beat others with far superior bloodlines?[CN] 为何佐伦的马... 能击败其他优良血统的马匹? A View to a Kill (1985)
They're from good stock on their father's side.[CN] 他们有爸爸的优良血统 The Patriot (2000)
- It's a fine American tradition.[CN] -这是美国人的优良传统 Insignificance (1985)
Takes years of genetics, a Yale education, and the right tailor.[CN] 这要靠家族优良基因 大学念耶鲁,还有找对裁缝师 Wall Street (1987)
Go away![CN] 去和你那些 优良正直的朋友呆在一起吧 The Stationmaster's Wife (1977)
One-A.[CN] 优良 优良 优良 It's a Wonderful Life (1946)
With Himmler at their head, they would create a racially superior Europe.[CN] 有希姆莱作为他们的领袖,他们 将创造一个种族更优良的欧洲 Genocide: 1941-1945 (1974)
Lucinda's fine and the girls are home playing tennis.[CN] 露辛达的优良和女孩 正在家里打网球。 The Swimmer (1968)
Besides a good citizen should not have... such an attitude.[CN] 而且这样也不是一个优良市民 Heung gong chat sup sam (1974)
And now our proudest ships have been destroyed... by an enemy we considered inferior.[CN] 现在美国的优良舰队... 却被我们视为弱者的敌军摧毁 Pearl Harbor (2001)
- They make good mothers.[CN] - 他们的母亲很优良 The Horse Whisperer (1998)
Who have been keeping the fine tradition.[CN] 和一直维护本校 优良传统的校友们 Ocean Waves (1993)
- with wonderful teachers.[CN] -师资优良 Cruel Intentions 2 (2000)
Fine tradition. I worked with the pageant for years.[CN] 优良传统 我参与选美工作好多年了 Episode #2.19 (1991)
I've had the chance to talk with you, to get to know you better, and appreciate your good qualities.[CN] 我有机会与你交流 更好的了解你 观察到你人品优良 A Girl in Australia (1971)
An excellent army. They do things properly.[CN] 优良部队有军队就会有商业 The Leopard (1963)
Please select four superior males- three gorillas, one chimpanzee- and send them to the breeding annex immediately.[CN] 请挑选四只优良的雄性 三只大猩猩 一只黑猩猩 把它们马上送到繁育房来 Conquest of the Planet of the Apes (1972)
Chip is just out of Harvard Business School, top of his class.[CN] 曲普以全班最优良成绩 刚从哈佛商业学校毕业 Barbarians at the Planet (1994)
- Some of the best.[CN] -有最优良的马 Gladiator (2000)
Posh with a capital P-O-S-H, posh[CN] 优良的优,雅致的雅 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
I think you'll find my credit is good enough.[CN] 我想你们会发现我的信用很优良 Pitfall (1948)
My first impression is that you have none of the qualities we seek from a flatmate.[CN] 我对你的第一印象很糟 在你身上找不到 一个好室友的优良品质 Shallow Grave (1994)
You're missing a great deal. They're such fine creatures.[CN] 那你错过太多了,它们是那么优良的物种 Sorry, Wrong Number (1948)
When I was last this way, there was a fine village here.[CN] 当我是去年这个方式, 在这里是一个优良的村。 Princess Mononoke (1997)
Number one in his class, extensive knowledge of training techniques, and impressive military lineage.[CN] 全班第一名 熟知战术兵法 优良军事家庭出身 Mulan (1998)
It's the master race. The Herrenvolk![CN] 他们优良品种 Lifeboat (1944)
It's good mud.[CN] 是优良 The Fisher King (1991)
~ But according to sources everything's fine ~[CN] 但据消息人士透露一切优良 Head Above Water (1996)
Well, your father got the good conduct medal and four oak leaf Clusters. Really?[CN] 你爸爸得了品德优良奖章和四枚橡叶装饰 真的? Pitfall (1948)
And we bring our culture.[CN] 还把优良的传统带去 The Master (1992)
All right! What am I bid for this fine specimen?[CN] 好,这位优良男士 该出价多少? Groundhog Day (1993)
We carry two advanced fighter aircraft.[CN] 本船备有优良的战斗艇 Porco Rosso (1992)
We carry the bloodline of the Ancient Bahou. We stand for something. And today I watched in shame as all that was betrayed.[CN] 我们的优良品种 今天被侮辱了 Babe (1995)
He came to us a stranger... but his good deeds have not gone unnoticed.[CN] 他以陌生人身份来到本市... 但他的优良事迹并未被埋没 I'm Looking Through You (1993)
Excellent.[CN] 优良的. The Great Dictator (1940)
According to Mr. Cates, you and I aren't even descended from good American monkeys.[CN] 根据科特斯老师的说法 我甚至还不是从 优良的美国猴子进化而来 Inherit the Wind (1960)
A man identified as Nikki Arane, who allegedly shot the prize thoroughbred...[CN] 据说是叫尼基亚伦诺的男子 射杀这匹优良纯种马 The Killing (1956)
- In the best tradition of the cavalry. - I take that very kindly, sir.[CN] 在有优良传统的骑兵队 上尉,我很容易就会那样做 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
I knew they were genetically superior, and they came after us with no mercy.[CN] 我知道他们是外星人 他们有优良的基因 他们毫不留情的追击我们 Impostor (2001)
She was from the finest family.[CN] 她来自最优良的家族 The Drowning Pool (1975)
Mr. Hoggett, the judges would like me to convey to you their disappointment that a man such as yourself with a long and honorable association with the work of National Sheepdog Association should see fit to flout the historic conventions which have long ruled our sport.[CN] 何先生 您身为本会资深会员 裁判对你感到万分失望 因为 你不尊重本运动优良传统 Babe (1995)
I am talking about the education that students once got at Kennedy High... versus the education that you people are willing to give these kids today.[CN] 而是替肯尼迪高中 曾为孩子们提供的优良教育... 与你们今天功利的举措抗辩 Mr. Holland's Opus (1995)
It's like raising thoroughbreds.[CN] 这就像不断提高的优良品种. Mighty Aphrodite (1995)
Well! Now he's up against three good German divisions and he's stuck.[CN] 他现在面对三个师的优良德军,轮到他受阻了 Patton (1970)
These days, many decent people are lonely.[CN] 很多品行优良的人都很寂寞 Autumn Tale (1998)
- They have good horses in Spain?[CN] -西班牙有没有优良的马? Gladiator (2000)
6000 SUX, an American tradition. Good evening.[CN] 6000 SUX 品质一贯优良 美国制造 RoboCop (1987)
I beg your pardon, but my grandfather was close to Rudyard Kipling... another excellent marksman.[CN] 对不起,先生 我爷爷可是拿过勋章的 这可是我们另一项优良的家族传统 Inferno (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top