Search result for

'n

(34 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -'n-, *'n*
Possible hiragana form: ¥'ん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
your'n(ยวน) =yours

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# # # someone to hold # # you 'neath the darkened sky ## # # someone to hold # # you 'neath the darkened sky # Emancipation (2008)
The person who'll succeed you is a 'no' from you as well.คนที่ติดตามคุณ เขาก็ไม่เอาคุณเหมือนกัน Beethoven Virus (2008)
(*older-sister; also used to call an elder person as term of respect) I don't call people 'noona' unless there is a need to.ผมไม่เรียกใครว่า นูน่า ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ Beethoven Virus (2008)
I got drafted in 'Nam.ผมถูกเกณฑไปรบทีเวียตนาม Rambo (2008)
Did I miss Amos 'N Andy?ผมอดดู เอโมส กับ แอนดี้ หรือเปล่าครับ Changeling (2008)
Through the gate of 'No-Gate'.ผ่านรั้วที่ไม่ใช่รั้ว The Forbidden Kingdom (2008)
Isn't that the same as the... 'no more than once a week'-rule?ใช่อันเดียวกับ "ห้ามมากกว่าหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์"รึเปล่า Made of Honor (2008)
No, the 'no more than once a week'-rule... works Monday to Fridays.ไม่ กฏนั้นใช้ได้แค่วันจันทร์ถึงศุกร์ Made of Honor (2008)
I know that 'nothing'. It's not... nothing, it's something.ฉันรู้ว่า"ไม่มีอะไร" ยังไงซะ ก็ต้องมีอะไรสักอย่าง Made of Honor (2008)
'No weddings or family events'."ห้ามงานแต่งงานหรืองานครอบครัว" Made of Honor (2008)
We would call this 'netball', back in Scotland, it's more of a woman's game, so, no I don't have much experience.ที่Scotland เค้าเรียกอีกอย่างนึงอะ กีฬาผู้หญิงซะมากกว่านะ เอ่อ ไม่ ผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ Made of Honor (2008)
Delivery courtesy of Nate 'n Al's finest deli selection.ส่งของไปโดยไม่คิดเงิน แน็ทกับอัล แผนกฟิตเนส Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
'nPlease don't limit your opinions just to 'Yes' or 'No'.
'n'Number-withheld' calls are scary, it's best not to answer them.
'nI have never heard her say 'No'.
'n'needless to say' is often introduced as an idiomatic expression in the infinitive.
'nTo 'name' we pass the page identifier (Japanese and special characters cannot be used).
'nHowever the duty of a student is to study so if you neglect the end of term test that's a 'No!'.
'n"What is she saying?" "You don't even know 'norito'?" "Norito?" "It's something like a Shinto spell."

CMU English Pronouncing Dictionary
'N    AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
'neath    (in) (n ii th)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デインデート[, deinde-to] (n) day'n'date; day and date [Add to Longdo]
ロックンロール(P);ロッケンロール[, rokkunro-ru (P); rokkenro-ru] (n) rock 'n' roll; (P) [Add to Longdo]
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) [Add to Longdo]
之繞[しんにょう;しんにゅう, shinnyou ; shinnyuu] (n) kanji "advance" radical; shin'nyou; shin'nyuu [Add to Longdo]
撥音便[はつおんびん, hatsuonbin] (n) {ling} (See 促音便) nasal sound change (generation of the mora 'n', primarily from vowel stems ending in 'i') [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 N \N\ ([e^]n),
   the fourteenth letter of English alphabet, is a vocal
   consonent, and, in allusion to its mode of formation, is
   called the dentinasal or linguanasal consonent. Its commoner
   sound is that heard in ran, done; but when immediately
   followed in the same word by the sound of g hard or k (as in
   single, sink, conquer), it usually represents the same sound
   as the digraph ng in sing, bring, etc. This is a simple but
   related sound, and is called the gutturo-nasal consonent. See
   {Guide to Pronunciation}, [sect][sect] 243-246.
   [1913 Webster]
 
   Note: The letter N came into English through the Latin and
      Greek from the Phoenician, which probably derived it
      from the Egyptian as the ultimate origin. It is
      etymologically most closely related to M. See {M}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 N \N\, n. (Print.)
   A measure of space equal to half an M (or em); an en.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Valiant \Val"iant\, a. [OE. valiant, F. vaillant, OF. vaillant,
   valant, originally p. pr. of OF. & F. valoir to be worth, L.
   valere to be strong. See {Wield}, and cf. {Avail},
   {Convalesce}, {Equivalent}, {Prevail}, {Valid}.]
   [1913 Webster]
   1. Vigorous in body; strong; powerful; as, a valiant fencer.
    [Obs.] --Walton.
    [1913 Webster]
 
   2. Intrepid in danger; courageous; brave.
    [1913 Webster]
 
       A valiant and most expert gentleman. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And Saul said to David . . . be thou valiant for me,
       and fight the Lord's battles.     --1 Sam.
                          xviii. 17.
    [1913 Webster]
 
   3. Performed with valor or bravery; heroic. "Thou bearest the
    highest name for valiant acts." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       [The saints] have made such valiant confessions.
                          --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster] -- {Val"iant*ly}, adv. -- {Val"iant*ness},
    {n}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 York use \York" use`\ (Eccl.)
   The one of the three printed uses of England which was
   followed in the north. It was based on the Sarum use. See
   {Use}, {n}., 6. --Shipley.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 'n
   a; an
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lingual
 
 1. dile ait
 2. dil ile telaffuz olunan (harf)
 3. dil ile telaffuz olunan harf (t, d, n)
 4. dil ile çıkarılan ses.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 n} [ɛn]
   appanage; chapter; detail; meter [Am.]; metre [Br.]; millimeter; millimetre; neonate; newborn; nougat; part; particle; partition; radar; scrap; shred; slalom; tract; yoga
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top