ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鸡肉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鸡肉-, *鸡肉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸡肉[jī ròu, ㄐㄧ ㄖㄡˋ, / ] chicken meat, #13,706 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Don't put ideas into his head. Uh, some chicken, Boris.[CN] -别理他 来点鸡肉吧 鲍里斯 The Lady Vanishes (1938)
I like chicken salad sandwiches. Really, I do.[CN] 我真的很喜欢鸡肉沙拉三明汉 The Damned Don't Cry (1950)
There must be some mistake,Mr Johnston, we are not moving[CN] 我喜欢它 吃起来像是鸡肉 The Window (1949)
I'll have a chicken salad sandwich.[CN] 我要一个鸡肉沙拉三明治 The Damned Don't Cry (1950)
Yes you are,I heard it from a couple of the tenants just this afternoon and I dropped these folks..[CN] 它就是鸡肉 亲爱的 还要吗? 不要了 我午夜时再吃点面包圈 喝点咖啡 - 那不错 The Window (1949)
-Want some chicken?[CN] - 想要点鸡肉吗? The Best Years of Our Lives (1946)
We were going to have chicken so we walked over to the farm.[CN] 我们打算吃点鸡肉 所以我们朝农场走去 Rope (1948)
I brought you a cold chicken... your favorite.[CN] 我给你带了冷鸡肉, 你的最爱 The Hidden Room (1949)
I'll take the chicken croquettes with the cream sauce, the green peas and the mashed potatoes.[CN] 我要鸡肉丸奶油沙司 绿豆和一些土豆泥 The Killers (1946)
And a chicken.[CN] 鸡肉 The Hidden Room (1949)
Hope the batter on this chicken is to your liking.[CN] 希望鸡肉合你口味 3 Godfathers (1948)
How queer! I never heard of anyone who didn't eat chicken.[CN] 好奇怪 我从没听过有人不吃鸡肉 Rope (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top