ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

雷诺

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雷诺-, *雷诺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雷诺[Léi nuò, ㄌㄟˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] Reynolds (name); Renault (French car company); Reno, Nevada, #14,044 [Add to Longdo]
雷诺[Léi nuò shù, ㄌㄟˊ ㄋㄨㄛˋ ㄕㄨˋ, / ] Reynolds number (ratio of inertial forces to viscous forces in fluid mechanics), #121,994 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I came with Captain Renault.[CN] 我跟雷诺队长一起来的 我早该想到 Casablanca (1942)
May I present Captain Renault, police prefect of Casablanca.[CN] 让我来介绍雷诺队长 卡萨布兰卡的警察首长 Casablanca (1942)
Perhaps you can come to terms with Renault.[CN] 或许你可以与雷诺队长取得协议 Casablanca (1942)
But think of all the poor devils who can't meet Renault's price.[CN] 为那些付不起雷诺开的 价钱的可怜虫想想 Casablanca (1942)
Captain Renault's getting broad-minded.[CN] 雷诺队长的思想越来越开明 Casablanca (1942)
- Yes? I am Captain Renault, prefect of police.[CN] 我是雷诺队长,警察首长 Casablanca (1942)
I spent six weeks in Reno, then Bermuda. About four months.[CN] 我有六周在雷诺 然后去了百慕达,约四个月 His Girl Friday (1940)
Who did you bribe for your visa?[CN] 你的出境证可是向谁买的? 雷诺还是你自己? Casablanca (1942)
Captain, I am under your authority.[CN] 雷诺队长,我在你管辖之下 Casablanca (1942)
Hello?[CN] 雷诺 Two Lovers (2008)
Not at all. Renault's signature is necessary on every visa.[CN] 每张出境许可都需要 雷诺队长签名 Casablanca (1942)
Any violation of neutrality would reflect on Captain Renault.[CN] 任何违法的举动 都会影响到雷诺队长的声誉 Casablanca (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top