ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

銘記

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -銘記-, *銘記*
Japanese-English: EDICT Dictionary
銘記[めいき, meiki] (n,vs) keep in mind; take note of; remember; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must bear it in mind.あなたは心に銘記してもらいたい。
I will bear your words in mind.お言葉を心に銘記いたします。
Fix the fact in your mind.その事実を心の銘記せよ。
His idea was imprinted on my mind.彼の思想は私の心にはっきり銘記された。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As the months and seasons changed... I lived on the money you gave me as a sword for hire... knowing that, one day, I'd surrender my life to you.[CN] 隨著時間的流逝 我把欠你的錢和恩情銘記,有朝一日能償還 我這條命是屬於你的 13 Assassins (2010)
The day was saved by loyalty and sacrifice.[CN] 這個日子被忠誠與犧牲所銘記 Hulk Vs. (2009)
And I'll remember.[CN] 我也會銘記 Almost Grown (2010)
Treasure each moment with her.[JA] 彼女といっしょの各瞬間を 心に銘記してくれ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
In eternal memory[CN] 永遠銘記 Hey Babu Riba (1985)
As we grow up, he imparts his doctrines... and makes us learn them all by heart.[CN] 288)}我們長大後,他教我們信條,並讓我們用心銘記 Private Vices, Public Pleasures (1976)
You won't even have to ask.[JA] 更に尋ねる必要もなくなる そして銘記してもらいたい The Kiss (2012)
History will not forget this glorious era.[CN] 288)}歷史將銘記這輝煌的時代 Papierove hlavy (1996)
I wish to be alone, to record this landscape in my mind.[CN] 我必須一個人好好把 這裏的風景銘記在腦中 Moloch (1999)
The memory of that moment was ruined the very next day[CN] 她都會將那一刻的記憶銘記於心 然而那一份記憶在第二天就破滅了 Love Is in the Air (2005)
My small contribution means so much?[CN] 我的一點小恩惠,你還這麼銘記在心 13 Assassins (2010)
Congratulations to the marathon organizers, congratulations to Johann Rettenberger, we'll have to remember that name.[CN] 恭喜馬拉松比賽的主辦方 恭喜約翰·雷頓博格 我們將銘記這個名字 The Robber (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
銘記[めいき, meiki] sich_tief_einpraegen, sich_fest_einpraegen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top