ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

欺负

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -欺负-, *欺负*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欺负[qī fu, ㄑㄧ ㄈㄨ˙, / ] to bully, #5,386 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bully![CN] 欺负人! Bully on the Bus (2000)
Am I a joke to you?[CN] 你看我好欺负是不是 Episode #1.4 (2004)
Talked about a brief skirmish.[CN] 没人可欺负 The Paradine Case (1947)
Am I a joke to you?[CN] 你看我好欺负是不是 Episode #1.5 (2004)
Go away! Shame on you, frightening a poor old lady.[CN] 羞不羞 欺负一个老太太 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Maybe you'd better pull the blinds down, too, if you're gonna push your wife around.[CN] 最好把百叶窗也拉上, 如果你想欺负老婆的话 The Blue Dahlia (1946)
They all hate me...[CN] 他们都欺负 The Blue Angel (1930)
- It's 'cause I'm just a kid.[CN] -欺负我是孩子 Paisan (1946)
Let's date.[CN] 你看我很好欺负是不是 Episode #1.5 (2004)
Don't humiliated the person[CN] 不要太欺负人了 Song at Midnight (1937)
Kids can hurt him bad.[CN] 他们会欺负他的 Call Northside 777 (1948)
Who do you think you're pushin' around?[CN] 你以为我是好欺负的吗 The Killers (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top