ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

来光

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -来光-, *来光*
Japanese-English: EDICT Dictionary
来光[らいこう, raikou] (n) (See 御来光) sunrise viewed from the top of a high mountain [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's you ladies who bring us our gentlemen clients.[CN] 全靠您这样的女士 把先生们带来光顾我的生意 The Earrings of Madame De... (1953)
Modern highways have penetrated the darkness, and brought in the light.[CN] 现代公路已经穿过黑暗带来光 The Red House (1947)
The pawn shop owner asked you to go again[CN] 当铺老板说叫你下回再来光 Heung gong chat sup sam (1974)
You're a very generous individual Come back anytime[CN] 你真慷慨,请随时回来光 Ferris Bueller's Day Off (1986)
♪ Praise Him that He made the sun ♪[CN] 赞美主 带来光 Night Creatures (1962)
She... brought out the best in them.[CN] 她... 她为他们的生活带来光 Mrs. Doubtfire (1993)
They brought us light, belittling the sun, moon and stars.[CN] 它带来光明,太阳, 月亮,星星 Dogra Magra (1988)
Hey, she means business.[CN] 她来光顾的 Rumble Fish (1983)
- She brought out the best in you.[CN] - 她也为你的生活带来光 Mrs. Doubtfire (1993)
We have to case it by night. Things change then.[CN] 我们要晚上来光顾它 那时东西都会变的 Rififi (1955)
So I guess it means... there is trouble till the robins come.[CN] 所以我想那代表着 我们总会迎来光明的一天 Blue Velvet (1986)
A mesmerizer isn't a hypnotist. He makes the sun rise.[CN] 治疗师跟催眠师不同,他们带来光 Belle de Jour (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top