ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

断片的

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -断片的-, *断片的*
Japanese-English: EDICT Dictionary
断片的[だんぺんてき, danpenteki] (adj-na) fragmentary [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Scraps of news about the accident.事故の断片的ニュース。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The report is only a fragment... from a probe droid in the Hoth system, but it's the best lead we've had.[JA] 断片的な報告に過ぎませんが これまでで最高の手がかりです Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
You see, things aren't sequential.[JA] 物事は断片的 Saw IV (2007)
I won't do this piecemeal.[JA] 私はこの断片的に行うことはありません。 Mission: Impossible (1996)
When Olivie salad is already being eaten in Vladivostok, someone is only starting to cut the vegetables for it in Kaliningrad.[CN] 当大半个海参崴都已经喝到断片的时候 {\pos(353,248.667)}海参崴 加里宁格勒的狂欢才刚刚开始 Six Degrees of Celebration (2010)
No fleeting images?[JA] 断片的でもいいわ Bit by a Dead Bee (2009)
It comes in pieces... a name, an address.[JA] 情報は断片的に... 名前やアドレスのみ受け取ります。 Eye Spy (2013)
It's only a fragment, but she's referenced, yeah.[JA] 断片的ですがリニーのことです Day 7: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2009)
- Just fragments, images.[JA] −断片的な、イメージだけだ The Incredible Hulk (2008)
But only some of us can see how the pieces fit together.[CN] 只有少数人能看见这些断片的拼凑 Pilot (2012)
Slightly fragmentary but vital evidence of Leamas provides only the final proof in a long chain of indications reaching back over many years.[JA] リーマスが提供した 断片的 とはいえ重要な証言は 永年続けてきた調査の 最後の環を 形づくるものです The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Even a flash?[JA] 断片的にでも Complications (2008)
Fragments, but, no, not really.[JA] 断片的には ちょっと でも あんまり覚えてない Russet Potatoes (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top