ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

悪癖

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悪癖-, *悪癖*
Japanese-English: EDICT Dictionary
悪癖[あくへき;わるぐせ, akuheki ; waruguse] (n) (1) bad habit; vice; (2) masturbation (euph.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Once you start smoking, it is difficult to get rid of that bad habit.いったん喫煙を始めると、その悪癖を取り除くのは難しい。
It is not easy to get rid of bad habits.悪癖を捨てるのは簡単ではない。
Contract the bad habit of smoking.喫煙の悪癖がつく。
He had the bad habit of drinking too much wine.彼はワインを飲みすぎるという悪癖をもっていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then he kicked his habit.[JA] それから彼は悪癖をやめた The Cold War (2014)
Just because he exhibited some bad behavior doesn't mean that that was motive for murder.[JA] 悪癖があっても 殺人の動機にはならないわ The Final Frontier (2012)
Get me everything you can. Boyfriends, jobs, - vices.[JA] 彼女の過去を洗い出して 男関係に仕事 悪癖... Jesus, Mary and Joe Cocker (2007)
They wanna take away all my vices.[JA] 私の悪癖を全部除去したがってる Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Drugs were his vice.[JA] 彼の悪癖は 麻薬だったが A Giant Gun, Filled with Drugs (2013)
Max is trying to fill those trains with drugs and liquor and every kind of sick vice human beings can get into.[JA] マックスはその列車に ドラッグや酒や 人が陥るあらゆる悪癖を 詰め込もうとしている Speak of the Devil (2013)
My one guilty pleasure is a good rack of ribs. Even at 7:30 in the morning.[JA] 朝7時半のリブが私の悪癖 Chapter 1 (2013)
Every man should have one vice, don't you agree?[JA] 全ての男は1つの悪癖を持つべきだ だろう? The Cold War (2014)
Did Steve have any bad habits?[JA] スティーブは悪癖がありますか? Gifted (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
悪癖[あくへき, akuheki] schlechte_Gewohnheit, schlechte_Angewohnheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top