ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

允诺

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -允诺-, *允诺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
允诺[yǔn nuò, ㄩㄣˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] to promise; to consent (to do sth), #35,821 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I promised Miss Geist I'd start a letter-writing campaign... to my Congressman about violations of the Clean Air Act.[CN] 然后我允诺盖斯特小姐我要向议员 就违反清洁空气法的行为展开上书 Clueless (1995)
With a papal sanction, the archway entrance... of the century-old Jersey shore house of worship... will serve as a passageway of plenary indulgence-- a little-known Catholic belief offering all that passes through its arches... a morally clean slate.[CN] 教宗允诺只要通过教堂拱门... 就能赦免所有罪孽 天主教相信这样能重获新生 Dogma (1999)
In their fervor to get your testimony... the FBI might have made promises... like a big mansion with dancing girls.[CN] 在他们的获得你证词的热情下 FBrT以做出允诺 就像一座挤满舞女的大厦 Witness Protection (1999)
Mimi's face still held a thousand mysteries for me... her body a thousand sweet promises.[CN] 对我来说,咪咪的脸始终保存着一千个谜 她的身体,一千个允诺 Bitter Moon (1992)
The guy said the hotel's offered us... a month's free stay anytime we want.[CN] 旅馆允诺,让我们随时免费住1个月 The guy said the, uh, hotel's offered us a month's free stay anytime we want. Six Days Seven Nights (1998)
And isn't it also a fact that you filed for bankruptcy on the very day Mr. Lang offered to split the ticket?[CN] 而且是在你破产的同一天... 在这一天,兰先生允诺分给你一半的吧 It Could Happen to You (1994)
Well, he was promised a promotion almost a year ago, and never happened.[CN] 他被允诺要升职都快一年了 可一直没升 Joe Somebody (2001)
But beyond that wilderness lies a land with great promise... where civilization has flourished for hundreds of years.[CN] 但是在那荒野之上 存在着一块被允诺的土地... 一片曾被文明浸洗过百年的土地 Wyatt Earp (1994)
He had promised me something very beautiful... you.[CN] 他曾允诺过我非常美妙的事 就是你 Strings (2004)
You promised we'd act together.[CN] 你允诺过我们一起演出 A Moment of Innocence (1996)
The Emperor has granted a safe passage to Tokyo.[CN] 天皇允诺让我们安全返回东京 The Last Samurai (2003)
- Keep your promises, Rabbi![CN] 除了允诺什么都没有 拉彼! Train of Life (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top