ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不純物

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不純物-, *不純物*
Japanese-English: EDICT Dictionary
不純物[ふじゅんぶつ, fujunbutsu] (n) foreign matter; impurities [Add to Longdo]
不純物準位[ふじゅんぶつじゅんい, fujunbutsujun'i] (n) impurity level [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Extracting impurities.[JA] 不純物と取り除くためだ Bad Country (2014)
Only if you cleanse yourself of all the impurities.[JA] あなたが全ての不純物を 自浄すればね The Sacred Taking (2013)
Can you determine the mine based on the impurities?[JA] 不純物を基に鉱山を特定すことは可能か? The Asset (2013)
100% premium-grade Chitauri metal, as rare as it gets.[JA] 100%不純物なし、 チタウリの金属、 非常に稀な一品ですよ。 The Magical Place (2014)
The impurities inhibit the cure.[JA] 不純物は治療を阻害するんだ A Cure for Wellness (2016)
For so many years, I've tried to protect you... from the impurities of the outside world.[JA] 何年間も君を守ろうとしてきた 外界の不純物から A Cure for Wellness (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top