ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ルポ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ルポ-, *ルポ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ルポ[, rupo] (n,vs) (abbr) reportage; (P) [Add to Longdo]
ルポライター[, ruporaita-] (n) reportage writer [Add to Longdo]
ルポルタージュ[, ruporuta-ju] (n) reportage (fre [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You said I wasn't the only one with a Cobblepot.[JA] コブルポットが唯一の手がかり Everyone Has a Cobblepot (2015)
The difference is, my Cobblepot... didn't come back.[JA] コブルポットみたく Everyone Has a Cobblepot (2015)
Kill Point 1 fixing complete![JA] キルポイント1に固定完了 Shin Godzilla (2016)
Luring target to Kill Point 1 complete! Right![JA] 目標 キルポイント1に誘導完了 Shin Godzilla (2016)
There's no style points.[JA] スタイルポイントなし Falling Slowly (2016)
Viper and Tigress, do, like, a Totem Pole Poison Technique![JA] バイパーとタイグレスやれ トーテムポールポイズンテクニックみたいに! Kung Fu Panda 3 (2016)
My name is Oswald Cobblepot.[JA] 私はオスワルド・コブルポット The Fearsome Dr. Crane (2015)
Target moving to predetermined coordinates.[JA] 目標 キルポイント1へ移動中 Shin Godzilla (2016)
Now fixing target at Kill Point 1![JA] 目標 キルポイント1に固定中 Shin Godzilla (2016)
Half the cops in the GCPD have a Cobblepot, and Loeb has the goods on all of them.[JA] GCPDの警官の半分は コブルポットの恩恵を受けている それをローブがすべて仕切っている Everyone Has a Cobblepot (2015)
Il Porto on Washington.[JA] ワシントンのイルポルト (レストラン) Eight Slim Grins (2015)
Mr. Cobblepot, will this do?[JA] コブルポットさん これはどうしますか? The Scarecrow (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top