Search result for

(60 entries)
(0.0859 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ビ-, *ビ*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ーフン[びーふん, bi-fun] (n) เส้นหมี่ขาว อาจจะหมายรวมถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ール[びいる, biiru, biiru , biiru] (n ) เบียร์
ヂオ[びぢお, bidio, bijio , bidio] (n ) วีดีโอเทป, เครื่องเล่นวีดีโอ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ジネス[びじねす, bijinesu] Thai: ธุรกิจ English: business

Japanese-English: EDICT Dictionary
B;b[ー, bi-] (n) B; b [Add to Longdo]
B52[ーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
BBC[ーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
BBS[ーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
BC;B.C.[ーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
BCG[ーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BCG陽転[ーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
BC級戦犯[ーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
BD[ーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD [Add to Longdo]
BDSM[ーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「あなたはいつテレを見ますか」「夕食後です」"When do you watch TV?" "I watch TV after dinner."
「あなたは先週テレを見ましたか」「いいえ」"Did you watch TV last week?" "No, I didn't."
「この用語の意味をはっきりさせて下さい」とジネスマンは聴聞取り引きの場で要求した。"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.
「テレの音を小さくしてもらえませんか」って言ったんですよ!I said, "Could you please turn your television down?"
ルは日本にいましたか」「はい、いました」"Was Bill in Japan?" "Yes, he was."
「ママ、スケット食べてもいいでしょ」「だめです。間食はいけません」"Mom please can I have a biscuit?" "No, you can't; you shouldn't eat between meals."
「君はヘが好きですか」「もちろん好きではありません」 [M]"Do you like snakes?" "Of course not."
「僕もーフをお願いします」 [M]"I want beef, too."
10人中3人はデオを持っている。Three out of ten persons have a video.
1年にどれくらい頻繁にスキューバダイングに行きますか。How often do you go scuba diving in a year?
30階建の超高層ルが突然爆発炎上した。All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.
7時までにローに来てください。Please come to the lobby at 7 o'clock.
GNPは一定期間に国によって生産されたすべての商品とサースの市場価値の総額として計算される。GNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
USSRはソエト社会主義共和国連邦を表しています。U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.
ああ、そうだね。時々テレで見るよ。Oh, yes. I sometimes see him on TV.
あぁ、ールが飲みたい!I'm dying for a beer!
あそこに高いルが見えますね。You see a tall building over there.
あそこに大きな白いルが見えるでしょう。Can you see the big white building over there?
あたり一帯に超高層ルが建っています。High-rises are going up all over the place.
あなたが一番好きなテレタレントは誰?Who is your favourite TV star?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
You look enough like him.らないで Detour (1945)
We will enter in a mess, I told you that doesn't make it.クつくな Scarlet Street (1945)
Maybe a little smaller, like beads.けど ちょっと小さめで ーズみたいなの He Walked by Night (1948)
You got yourself a 10-day vacation. Go down to the beach, get a suntan.休暇なんだから ーチで日焼けでもしろ He Walked by Night (1948)
Hello, Big Boy.- ッグ・ボーイか Hollow Triumph (1948)
What can he do? What do you say, Big Boy?どう思う ッグ・ボーイ? Hollow Triumph (1948)
You don't think that was easy to do, do you?すぐに来られるさ - ねえ クター Hollow Triumph (1948)
Victor.- クター! Hollow Triumph (1948)
VIRGINIA (ON PHONE): Victor, darling.- クター あなたね Hollow Triumph (1948)
Wait. What is it, Victor?- どうしたの クター? Hollow Triumph (1948)
You're looking very well this evening, Victor.今夜はかっこいいわね クター - そう? Hollow Triumph (1948)
But it's the kind of a thing you come across only once in a lifetime.ルの3フロア借りてる 大物さ Too Late for Tears (1949)
Answer this San Francisco APB, send it direct to inspector Banner at Homicide, tell him we've found Frank Bigelow.サンフランシスコに 連絡しろ 殺人課の バナー警視正に グローが見つかったと D.O.A. (1949)
- Yes, Mr. Bigelow?はい グローさん D.O.A. (1949)
Here's a message for you, Mr. Bigelow.どうも 伝言ですよ グローさん D.O.A. (1949)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ーコンステーション[びーこんすてーしょん, bi-konsute-shon] beaconing station [Add to Longdo]
ープ[びーぷ, bi-pu] beep [Add to Longdo]
ープ音[ープおん, bi-pu on] beep [Add to Longdo]
ームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT [Add to Longdo]
ィルトイン[びいるといん, biirutoin] built-in [Add to Longdo]
ジネスソフトウェア連盟[ジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] BSA, Business Software Association [Add to Longdo]
ジネストラヒック[びじねすとらひっく, bijinesutorahikku] business traffic [Add to Longdo]
ジネスユーザ[びじねすゆーざ, bijinesuyu-za] business user [Add to Longdo]
ッグエンディアン式[ッグエンディアンしき, bigguendeian shiki] big endian [Add to Longdo]
ット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ール瓶[ールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top