ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

いかす

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -いかす-, *いかす*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生かす[いかす, ikasu] Thai: ปล่อยให้มีอยู่
生かす[いかす, ikasu] Thai: ใช้ให้เป็นประโยชน์ English: to resuscitate

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish [Add to Longdo]
イカ墨;烏賊墨[いかすみ(烏賊墨);イカすみ(イカ墨), ikasumi ( ika sumi ); ika sumi ( ika sumi )] (n) squid ink [Add to Longdo]
胃下垂[いかすい, ikasui] (n) gastroptosis [Add to Longdo]
生かす(P);活かす[いかす, ikasu] (v5s,vt) (1) to make (the best) use of; to leverage (skills, attributes, experience, etc.); to capitalise on (experience, etc); (2) to let live; to keep alive; (3) to revive; to resuscitate; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one's got a swell cleft in his chin like Gaston[JA] そのいかす あごの割れ目も Beauty and the Beast (1991)
Nice masks.[JA] いかすマスク The Grimm Who Stole Christmas (2014)
Nice sweat suit.[JA] そのスウェットスーツ いかす Crazy, Stupid, Love. (2011)
Cool, man.[JA] いかす 50/50 (2011)
- You're from nowhere, nowhere![JA] いかすだろ D.O.A. (1949)
And you can bet that it will play to Krum's strengths.[JA] クラムの強みをいかす戦略をな Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Cool.[JA] いかす言葉 Home Invasion (2011)
Nice mask.[JA] いかすマスクだな Natural Born Wesen (2013)
You get a date with the finest girl on campus and you blow it for Juli.[JA] 一番いかす女とデートの最中に、 ジュリの為にぶち壊すつもりか? Flipped (2010)
That's a good look. - Hi.[JA] いかすポーズね Yes Man (2008)
Got some kick ass painkillers.[JA] マジでいかす鎮痛剤あるぜ Bloodletting (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
生かす[いかす, ikasu] wiederbeleben, beleben, leben_lassen [Add to Longdo]
胃下垂[いかすい, ikasui] Magensenkung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top