Search result for

มันเสา

(5 entries)
(1.3187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มันเสา-, *มันเสา*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มันเสา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *มันเสา*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มันเสาน. ชื่อมันชนิด Dioscorea alata L. ในวงศ์ Dioscoreaceae เถามีครีบ หัวมีขนาดและรูปร่างต่าง ๆ กัน ผิวเรียบ, มันจาวมะพร้าว ก็เรียก.
จาวมะพร้าวน. มันจาวมะพร้าว. (ดู มันเสา ที่ มัน ๑).
มันจาวมะพร้าวน. มันเสา.
เสา ๒น. มันเสา. (ดู มันเสา ที่ มัน ๑).

Are you satisfied with the result?

Go to Top