ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฌ-, *ฌ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
าณ (n ) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
าน[N] meditative absorption, See also: one-pointed meditation, contemplation, Syn. สมาธิ, ภาวะจิตสงบ, Example: พระบางองค์มีฌานสูงมาก, Thai definition: ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์, การเพ่งอารมณ์จนจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
าปนกิจ[N] cremation, See also: funeral and burial, interment, Syn. การเผาศพ, การปลงศพ, Example: ร่างอันไหม้เกรียมของผู้ตายในอุบัติเหตุเครื่องบินตก ได้ถูกปลงโดยการฌาปนกิจ
าปนสถาน[N] crematory, See also: crematorium, Syn. ที่เผาศพ, เมรุ, เมรุมาศ, Example: งานฌาปนกิจพ่อของเขาจัดขึ้นที่ฌาปนสถานกองทัพบก, Count unit: แห่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยัญชนะตัวที่ ๑๒ เรียกว่า อ เอ เป็นอักษรต่ำ ใช้เป็นพยัญชนะต้น.
าน(ชาน) น. ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์ หรือการเพ่งอารมณ์จนจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ รูปาน กับ อรูปาน.
าปน-(ชาปะนะ-) น. การเผาศพ, การปลงศพ.
าปนกิจน. การเผาศพ.
าปนกิจสงเคราะห์ดู การาปนกิจสงเคราะห์.
าปนสถานน. สถานที่เผาศพ, เมรุ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cremationาปนกิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cremationาปนกิจ [TU Subject Heading]
Meditationsาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Shaun.- อน Shaun of the Dead (2004)
Jean!อง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
- Are you his executioner?- คุณเป็นเพชฆาตของเขา? 12 Angry Men (1957)
I've got Sean.อนอยู่กับฉัน Jaws (1975)
Your friend will know the libertine's refinement is being executioner and victimเพื่อนของคุณ .จะรู้ความสุภาพเรียบร้อยของ the libertine ... ...คือเพชฆาตกำลังและเหยื่อ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
More monstrous than the act of the sodomite is the act of the executionerน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่า act of sodomite ... ...คือกฎหมายของเพชฆาต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I think there is a way to repeat the act of the executionerฉันคิดว่ามี ทางถึง repeat the กระทำของเพชฆาต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละนย The Blues Brothers (1980)
Finish and join the lines, little Polish clicking soldier.แล้วไปเข้าแถวนะ เจ้าหุ่นทหารโปล Schindler's List (1993)
- Hello, Sean.หวัดดีอน Good Will Hunting (1997)
Good to see you.เหมือนกัน อน Good Will Hunting (1997)
This-This Ramanujan- his-his genius was unparalleled, Sean.นายรามานูจันคนนี้ความอัจฉริยะ ของเขาไม่มีใครเหมือนจริงๆ นะอน Good Will Hunting (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อร์จ ซองด์[n. prop.] (Chøj Søngt, Chøt Søng) EN: George Sand   FR: George Sand
าคส์ แดร์ริดา[n. exp.] (Chāk Daēridā) EN: Jacques Derrida   FR: Jacques Derrida
าน[X] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation   FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]
าปนกิจ[n.] (chāpanakit) EN: cremation ; funeral and burial ; interment   FR: crémation [f] ; incinération [f] ; funérailles [fpl]
าปนสถาน[n.] (chāpanasathān) EN: crematorium ; crematory (Am.)   FR: crématorium [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chopper(ชอพ'เพอะ) n. คนสับ,สิ่งสับ,มีดสับเนื้อ,ปังตอ,มีดเพชฆาต,เครื่องตัดต่อ,เครื่องตัดทางรถไฟ,คนตรวจบัตร,มือปืนกล,ปืนกล,เฮลิคอปเตอร์
contemplative(คัมเทม'พละทิฟว) adj. ซึ่งครุ่นคิด,ซึ่งไตร่ตรอง. n. ผู้ชอบเข้าาน (เช่นพระ) ., See also: contemplativeness n. ดูcontemplative, Syn. thoughtful ###A. unreflective
decrias(ดิไคร'อัล) n. การประนา
executioner(เอคซะคิว'เชินเนอะ) n. เพชฆาต,ผู้ประหารชีวิต,ผู้ดำเนินการให้สำเร็จ
funeral homen. โรงประกอบพิธีาปนกิจศพ., Syn. mortuary
funeral parlorn. โรงประกอบพิธีาปนกิจศพ., Syn. mortuary
funeral parlourn. โรงประกอบพิธีาปนกิจศพ., Syn. mortuary
hangman(แฮง'เมิน) n., เพชฆาต
headman(เฮด'เมิน) n.หัวหน้า,ผู้นำ,ผู้คุมงาน,มือเพชาตตัดคอ -pl. headmen
headsman(เฮดซ'เมิน) n. เพชาตตัดหัวนักโทษ., Syn. headman

English-Thai: Nontri Dictionary
cremate(vt) เผาศพ,ปลงศพ,าปนกิจ
cremation(n) การเผาศพ,การปลงศพ,การาปนกิจ
executioner(n) เพชฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ
foreknowledge(n) การรู้ล่วงหน้า,าณ,การเห็นการณ์ล่วงหน้า
hangman(n) เพชฆาต
headsman(n) เพชฆาต
meditate(vi,vt) ตรึกตรอง,นึก,คำนึง,รำพึง,คิด,เข้าาน
meditation(n) ความตรึกตรอง,การรำพึง,การคิด,การเข้าาน
meditative(adj) ชอบตรึกตรอง,ชอบรำพึง,ชอบคิด,ซึ่งเข้าาน
MIDDLE Middle Ages(n) มัชิมยุค,มัธยสมัย,ยุคกลาง,สมัยกลาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Absorption (n) ฌาณ(อารมณ์ของสมาธิอันแน่วแน่)

German-Thai: Longdo Dictionary
Henker(n) |der, pl. Henker| เพชฆาต
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top