Search result for

à gauche

(12 entries)
(0.053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -à gauche-, *à gauche*.
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องซ้าย[adv.] (beūang sāi) EN: on the left side ; to the left   FR: à gauche ; sur la gauche
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left   FR: serrer à gauche ; gardez votre gauche !
ด้านซ้ายมือ[prep.] (dān sāimēu) FR: à gauche ; sur la gauche ; côté gauche
ข้างซ้าย[n. exp.] (khāng sāi) EN: on the left side   FR: à gauche ; sur la gauche ; du côté gauche
กินซ้าย[v. exp.] (kin sāi) EN: exceed in the left side ; be inclined to the left   FR: déborder à gauche ; pencher à gauche
เลี้ยวขวา[v. exp.] (līo khwā) EN: turn right ; turn to the right   FR: tourner à droite ; virer à gauche
เลี้ยวซ้าย[v. exp.] (līo sāi) EN: turn left ; turn to the left   FR: tourner à gauche ; virer à gauche
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย[n. exp.] (pāi hām līo sāi) EN: no-left-turn sign   FR: signal d'interdiction de tourner à gauche [m] ; panneau d'interdiction de tourner à gauche [m]
ทางซ้าย[X] (thāng sāi) EN: on the left   FR: à gauche ; vers la gauche ; sur la gauche
ทางซ้ายมือ[n. exp.] (thāng sāi meū) EN: on the left hand ; on the left   FR: à main gauche ; à gauche

French-Thai: Longdo Dictionary
à gaucheซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ, See also: A. à droite,

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

  à gauche
  à gauche	ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ, Related: A. à droite,

Are you satisfied with the result?

Go to Top