tendency แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


55 ผลลัพธ์ สำหรับ tendency
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -tendency-, *tendency*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
tendency(n) แนวโน้ม, See also: การโน้มเอียง, ความโน้มเอียง, Syn. inclination, trend
tendency(n) จุดประสงค์เฉพาะ, Syn. inclination, trend

Hope Dictionary
tendency(เทน'เดินซี) n. ความโน้มเอียง, ความโน้มน้าว, นิสัย, การบริการ, จุดประสงค์พิเศษ หรือเฉพาะ., See also: tendentious adj.
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ

Nontri Dictionary
tendency(n) ความโน้มเอียง, การบริการ, นิสัย, จุดประสงค์พิเศษ

WordNet (3.0)
tendency(n) a characteristic likelihood of or natural disposition toward a certain condition or character or effect, Syn. inclination
tendency(n) a general direction in which something tends to move, Syn. trend
inclination(n) an attitude of mind especially one that favors one alternative over others, Syn. disposition, tendency
leaning(n) an inclination to do something, Syn. propensity, tendency

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Tendency

n.; pl. Tendencies [ L. tendents, -entis, p. pr. of tendere: cf. F. tendance. See Tend to move. ] Direction or course toward any place, object, effect, or result; drift; causal or efficient influence to bring about an effect or result. [ 1913 Webster ]

Writings of this kind, if conducted with candor, have a more particular tendency to the good of their country. Addison. [ 1913 Webster ]

In every experimental science, there is a tendency toward perfection. Macaulay. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Disposition; inclination; proneness; drift; scope; aim. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to explain your tendency to exaggerate. -อ๊ายย ลุ๊งงง Hero (1992)
Well, I guess cyborgs like myself have a tendency to be paranoid about our origins. ฉันคิดว่าไซบอร์กอย่างฉัน อาจจะสนใจที่จะค้นหาว่าตัวเองมาจากไหน Ghost in the Shell (1995)
I suppose, since you must be both mother and father to son, tendency to overprotect is strong. I suppose, since you must be both mother and father to son, tendency to overprotect is strong. Anna and the King (1999)
Cold-blooded murder has a tendency to do that. เกิดจากอาการฆ่าคนอย่างเลือดเย็น Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Human beings have a tendency to solve problems unconsciously มนุษย์เรามีนิสัยที่ชอบแก้ปัญหาโดยไม่รู้ตัว Ing (2006)
I have been told there is much to see upon a walk but all I've detected so far is a general tendency to green above and brown below. มีคนบอกว่ามีอะไรสวยๆ ให้ดูเยอะ แต่ผมเห็นมีใบไม้สีเขียวข้างบน แล้วก็สีน้ำตาลข้างล่าง Becoming Jane (2007)
Obviously you have a tendency to overreact! เพราะผมรู้ว่า พ่อต้องโวยวาย National Treasure: Book of Secrets (2007)
A walking generalized anxiety disorder with rapid cycling issues, precipitous abandonment, a tendency toward hypomania, possibly, who's magnifying all over the place! ผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีภาวะอาการกำเริบรวดเร็ว และหายไปแบบทันทีทันใด เป็นได้ว่ามีความโน้มเอียงของภาวะอารมณ์คลั่งสุขเล็กน้อย ซึ่งเป็นคนที่ทำให้ทุกๆ ที่มันดูดีไปหมด! Numb (2007)
- Yeah, he has a tendency to run late. - ค่ะ เขามักจะสายอย่างนี้บ่อยๆ Chuck Versus the Sensei (2008)
'Cause we're familiar with your tendency to go nuclear. 'Cause we're familiar with your tendency to go nuclear. Page Turner (2008)
Amniotic fluids have a tendency to amplify sound. น้ำคร่ำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามเสียง Paradise (2008)
What I do know is that I have a tendency to surprise myself. สิ่งที่ผมทราบคือ ผมมีโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์ตัวเองได้ Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tendencyAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
tendencyChildren have a tendency to become rebellious.
tendencyHe has a tendency to be pessimistic.
tendencyHe has a tendency toward exaggeration.
tendencyIt seems to me that she has a tendency to exaggerate.
tendencyPrices showed a tendency of going up.
tendencyShe has a tendency to look on the dark side of things.
tendencySpirits are to be found all over the world. This school was built upon the site of a shrine and thus there is a particular tendency for them to gather.
tendencyThe present writer doesn't like such a tendency.
tendencyThere is a tendency for Japanese to want to know a certain amount of personal information about someone such as age, position and whether they are married or not, before they feel comfortable talking with a stranger.
tendencyThere is a tendency for people to think that hanggliding is dangerous.
tendencyToday there seems to be a tendency to make little of human relations.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แนวโน้ม(n) tendency, Example: ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ ในขณะที่สมรรถภาพกลับสูงขึ้น, Thai Definition: แนวทางที่น่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง
ท่วงที(n) attitude, See also: tendency, sign, deportment, manner, Syn. ท่าทาง, ชั้นเชิง, หน่วยก้าน, Example: พระแก้วมีท่วงทีกริยาสงบ สำรวม สมเป็นผู้ทรงศีลอย่างแท้จริง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แนว[naēo] (n) EN: trend ; tendency ; style
แนวโน้ม[naēonōm] (n) EN: tendency ; trend  FR: tendance [ f ] ; incination [ f ]
ท่า[thā] (n) EN: sign ; promise ; tendency  FR: signe [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
tendency

Oxford Advanced Learners Dictionary
tendency

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
倾向性[qīng xiàng xìng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] tendency; tendentious #32,636 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Tendenz { f }; Absicht { f }; Neigung { f } | Tendenzen { pl }tendency | tendencies [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ふう, fuu] (adj-na, n, n-suf) (1) method; manner; way; style; (2) appearance; air; (3) tendency; (4) (See 六義・1) folk song (genre of the Shi Jing); (5) (See 五大・1) wind (one of the five elements); (P) #805 [Add to Longdo]
傾向[けいこう, keikou] (n, vs) tendency; trend; inclination; (P) #2,254 [Add to Longdo]
勝ち[がち, gachi] (suf) (uk) apt to do; liable to do; tend to do (used to describe a negative tendency) #2,353 [Add to Longdo]
調[ちょう, chou] (n) (1) pitch; tone; key; (2) time; tempo; (3) mood; tendency; (4) (arch) tax on products #3,936 [Add to Longdo]
嫌い[きらい, kirai] (adj-na, n) (1) dislike; hate; (suf) (2) suspicion; tendency; smack (of); (P) #6,110 [Add to Longdo]
寄り[より, yori] (n) (1) pushing back one's opponent while locked in close quarters (sumo); (suf) (2) having a tendency towards; being close to #6,405 [Add to Longdo]
動向[どうこう, doukou] (n) trend; tendency; movement; attitude; (P) #6,548 [Add to Longdo]
向き[むき, muki] (adj-na, n, n-suf) direction; orientation; aspect; situation; exposure; suitability; tendency; (P) #6,948 [Add to Longdo]
一色[いっしょく(P);いっしき;ひといろ, isshoku (P); isshiki ; hitoiro] (adj-na, n) (1) one color; one colour; one article; (2) same tendency; everyone being caught up in the same thing; (P) #8,470 [Add to Longdo]
気味[ぎみ, gimi] (n) (1) (See いい気味・いいきみ) sensation; feeling; (2) (きみ only) (See 気味・ぎみ) tendency; propensity; (P) #12,639 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency [Add to Longdo]
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0293 seconds, cache age: 4.857 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม