obvious แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


73 ผลลัพธ์ สำหรับ obvious
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -obvious-, *obvious*, obviou

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
obvious(adj) ชัดเจน, See also: เด่นชัด, เข้าใจได้ง่าย, Syn. apparent, clear, distinct, Ant. ambiguous, obscure
obviously(adv) อย่างเห็นชัด, See also: อย่างเด่นชัด, อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. unmistakably, certainly
obviousness(n) ความชัดเจน

Hope Dictionary
obvious(ออบ'เวียส) adj. ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย., See also: obviousness n., Syn. clear

Nontri Dictionary
obvious(adj) เป็นที่ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, ชัดเจน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obvious dangerภัยที่ปรากฏชัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Obviouslyจริงๆแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's obvious you want to be kind, but why do you choose me for your charity? เห็นชัดว่าคุณอยากแสดงเมตตา เเต่ทําไมถึงเลือกมาสงเคราะห์ฉันล่ะคะ Rebecca (1940)
I thought it was obvious from the word go. Nobody proved otherwise. ฉันคิดว่ามันเป็นที่เห็นได้ชัดจากคำไป ไม่มีใครได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น 12 Angry Men (1957)
It is obvious to me that the boy's entire story was flimsy. เป็นที่ชัดเจนกับผมว่าเด็กเรื่องราวทั้งหมดเป็นบอบบาง 12 Angry Men (1957)
It is obvious to anyone with a spark of humanity in them that he should be treated with sympathy and understanding and sent home. เป็นที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่มี ประกายไฟ ของความเป็นมนุษย์ในตัวเขาว่า เขาควรจะเป็น รับการรักษาด้วยความเห็นอก เห็นใจและความเข้าใจ How I Won the War (1967)
All right. It's obvious you remember me. เอาละ เห็นชัดว่าคุณจำผมได้ Airplane! (1980)
It's obvious to this country girl that you're an A-number one creative freak. มันก็แหงอยู่แล้วที่ยอดศิลปินเอก จะต้องมีความคิดบรรเจิดเกินจริงกันมั่ง Mannequin (1987)
Isn't it obvious Switcher is behind all of this? มันชัดเจนอยู่แล้วว่า เจ้าสวิทช์เชอร์จะต้องอยู่เบื้องหลังทั้งหมด Mannequin (1987)
It's perfectly obvious where the pages are. มันแน่นอนอยู่แล้วว่า หน้าพวกนั่นอยู่ที่ไหน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It was pretty obvious who the star in our family was. ใครจะกล้าทาบรัศมีดาราล่ะ The Bodyguard (1992)
I have the confessions of four obvious terrorists. What more do you want? ผมมีคำสารภาพของสี่อย่างเห็นได้ชัด ผู้ก่อการร้าย ทำอ In the Name of the Father (1993)
Well... it's obvious this fella Williams is impressed with you. ดี ... ก็เห็นได้ชัดหนุ่มวิลเลียมส์จะสร้างความประทับใจให้กับคุณนี้ The Shawshank Redemption (1994)
Despite your obvious enthusiasm there's been a lot of criticism that this endeavor is simply too dangerous. แม้จะมีความกระตือรือร้น ที่เห็นได้ชัดของคุณ มีการจำนวนมากของการวิจารณ์ ที่ความพยายามนี้เป็น เพียงอันตรายเกินไป Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obvious"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
obviousA north wind blows, obviously off the icebergs.
obviousBrian is mad because Chris obviously does not intend to return the money.
obviousHe can speak French, and obviously English.
obviousHer implication in the crime was obvious.
obviousHis disappointment was obvious to everyone.
obviousIt is obvious that he is in the wrong.
obviousIt is obvious that he is right.
obviousIt is obvious why you have a stomach-ache.
obviousIt is so obvious we do not need proof.
obviousIt seemed obvious to me that the plan needed a few revisions.
obviousIt seems obvious that he is unable to swim.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เห็นได้ชัด(adv) obviously seen, See also: clearly seen, Example: ช่วงนี้ดูเธออ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แน่ชัด(adv) clearly, See also: obviously, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: นักวิทยาศาสตร์ประกาศยืนยันแน่ชัดว่า รังสีจากจอภาพของคอมพิวเตอร์ไม่ก่อให้เกิดพิษภัยใดๆ กับสายตา, Thai Definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
แน่ชัด(adj) clear, See also: obvious, explicit, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: การทำงานทางด้านวัฒนธรรมยังขาดเป้าหมายที่แน่ชัดว่าจะทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร, Thai Definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
อย่างชัดแจ้ง(adv) obviously, See also: evidently, tangibly, Example: ลวดลายทั้งหลายบนวัตถุเหล่านี้จะแสดงคุณค่าความรู้สึกในเชื้อชาติและเอกลักษณ์ไทยอย่างชัดแจ้ง
อย่างชัดเจน(adv) obviously, See also: distinctly, Syn. อย่างเห็นได้ชัด, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: โรคจิตแพทย์ชนิดคาทาโทนิก มีลักษณะสำคัญคือมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือน้อยลงผิดปกติอย่างชัดเจน, Thai Definition: อย่างสังเกตเห็นได้ชัด
ตำตา(adv) with one's own eyes, See also: obviously, before one's eyes, noticeably, conspicuously, Syn. ตำหูตำตา, คาตา, ต่อหน้าต่อตา, Ant. ลับตา, ลับหูลับตา, Example: เขาเห็นตำตาว่าเธอกำลังขโมยเงินจากลิ้นชักของเขาไป, Thai Definition: ปรากฏชัดแก่ตา
ถนัดตา(adv) obviously, See also: distinctly, Syn. ชัดเจน, Example: ผมลุกขึ้นเดินเข้าไปหาเขา เพื่อจะดูให้ถนัดตา
ทนโท่(adv) obviously, See also: clearly, apparently, glaringly, distinctly, vividly, blatantly, Syn. จะแจ้ง, โทนโท่, Example: ตำรวจยังไม่จับทั้งๆ ที่เขาทำผิดให้เห็นอยู่ทนโท่, Thai Definition: ปรากฏชัดแก่ตา
ชัด(adv) clearly, See also: obviously, explicitly, distinctly, Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Example: การกระทำของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่จริงใจ
ชัดแจ้ง(adv) clearly, See also: obviously, distinctly, lucidly, explicitly, plainly, Syn. ชัด, กระจ่าง, Example: ผู้บรรยายอธิบายความหมายของคำว่าโลกาภิวัตน์ได้ชัดแจ้งมาก, Thai Definition: เห็นหรือเข้าใจโดยตลอด ปราศจากข้อสงสัย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adj) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring  FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adv) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly  FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[chatjēn] (adj) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit  FR: clair ; évident ; explicite
ชัดเจน[chatjēn] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly  FR: clairement ; distinctement ; nettement
เด่นชัด[denchat] (v) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid  FR: ressortir ; être clair
เด่นชัด[denchat] (adj) EN: obvious ; clear  FR: évident ; clair
เห็นได้[hendāi] (adj) EN: obviously seen ; clearly seen  FR: perceptible
แจ่มชัด[jaemchat] (adj) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear
แจ่มแจ้ง[jaemjaēng] (adj) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear  FR: évident ; criant ; explicite
แจ่มแจ้ง[jaemjaēng] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently  FR: clairement ; distinctement ; explicitement

CMU Pronouncing Dictionary
obvious
obviously

Oxford Advanced Learners Dictionary
obvious
obviously
obviousness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
明明[míng míng, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄧㄥˊ,  ] obviously; plainly; undoubtedly #3,466 [Add to Longdo]
一目了然[yī mù liǎo rán, ㄧ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ,     /    ] obvious at a glance (成语 saw) #18,167 [Add to Longdo]
显见[xiǎn jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] obvious; clearly visible #47,567 [Add to Longdo]
彰明较著[zhāng míng jiào zhù, ㄓㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˋ,     /    ] obvious; clear for all to see #369,366 [Add to Longdo]
彰彰[zhāng zhāng, ㄓㄤ ㄓㄤ,  ] obvious; manifest; clearly visible [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
augenscheinlich; auf der Hand liegend; nahe liegend; naheliegend [ alt ] | nicht augescheinlich; nicht nahe liegendobvious | non-obvious [Add to Longdo]
deutlich; offensichtlich; unübersehbar; klar { adj } | nicht offensichtlich; übersehbarobvious | non-obvious [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
新;更[さら;あら(新);にい(新), sara ; ara ( shin ); nii ( shin )] (n, adj-no) (1) (さら only) (arch) new (i.e. brand-new, never used); (pref) (2) new; (adj-na) (3) (更 only) obvious; natural #173 [Add to Longdo]
赤;紅;朱[あか, aka] (n) (1) red; crimson; scarlet; (2) red-containing colour (e.g. brown, pink, orange); (3) (col) (often written as アカ) Red (i.e. communist); (4) (abbr) (See 赤信号) red light; (5) (abbr) (See 赤字・1, 赤字・2) red ink (i.e. in finance or proof-reading); (in) the red; (adj-no, n-pref) (6) (See 赤の他人) complete; total; perfect; obvious #1,272 [Add to Longdo]
明らか[あきらか, akiraka] (adj-na, n) obvious; evident; clear; plain; (P) #1,280 [Add to Longdo]
[ちょ, cho] (n) (1) work; book; (suf) (2) (a book) by; (3) obvious; striking; (P) #1,447 [Add to Longdo]
顕著[けんちょ, kencho] (adj-na, n) remarkable; striking; obvious; (P) #8,347 [Add to Longdo]
明白[めいはく, meihaku] (adj-na) obvious; clear; plain; evident; apparent; explicit; overt; (P) #9,332 [Add to Longdo]
当たり前(P);当り前(P);あたり前;当りまえ[あたりまえ, atarimae] (adj-na, n, adj-no) (1) natural; reasonable; obvious; (2) usual; common; ordinary; (P) #11,300 [Add to Longdo]
自明[じめい, jimei] (adj-na, n, adj-no) obvious; self-evident; trivial; axiomatic; self-explanatory; (P) #14,565 [Add to Longdo]
あたぼう[atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1, べらぼうめ) natural; reasonable; obvious [Add to Longdo]
トンデモ[tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0349 seconds, cache age: 24.408 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม