liberation แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


52 ผลลัพธ์ สำหรับ liberation
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -liberation-, *liberation*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
liberation(n) การทำให้ได้รับสิทธิอันเท่าเทียม
liberation(n) การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ, Syn. release

Hope Dictionary
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม, ความรอบคอบ, เจตนา, การพิจารณาหารือ, การปรึกษา, ความเชื่องช้า, Syn. thought, Ant. haste

Nontri Dictionary
liberation(n) การให้เสรีภาพ, การปลดปล่อย
deliberation(n) การตรึกตรอง, การปรึกษาหารือ, การใคร่ครวญ, เจตนา, ความสุขุมรอบคอบ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
liberationการหลุดพ้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberation theologyเทววิทยาแบบอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Liberation Cuttingการตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงา, Example: การตัดฟันที่กระทำในหมู่ไม้ที่ยังไม่ผ่านพ้น สภาพการเป็นลูกไม้ โดยการตัดฟันไม้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า ที่ไปแก่งแย่งหมู่ไม้ที่ยังไม่พันสภาพลูกไม้ออกไป การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้จะทำในระยะเดียวกันกับ การทำความสะอาดสวน แต่แตกต่างกันตรงที่อายุของไม้ที่ถูกตัดออกเท่านั้น การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้ควรทำทันทีที่พบว่ามีไม้ใหญ่ชนิดที่ไม่ต้อง การขึ้นเบียดบังลูกไม้หรือไม้เล็ก โดยอาจทำควบคู่กับการทำความสะอาดสวนหรือการปราบวัชพืช และควรทำให้หมดเพียงครั้งเดียว เพราะจะได้ไม่ก่อผลร้าต่อลูกไม้ข้างล่างบ่อยครั้ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to know, Rose, that we're a very liberal family. ฉันอยากให้เธอรู้ไว้นะ โรส ว่าพวกเราเป็นครอบครัวที่ใจกว้างมาก The Joy Luck Club (1993)
You have been liberated... by the Soviet Army ! โดยกองทัพโซเวียต ผ่านโปแลนด์มารึเปล่า Schindler's List (1993)
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator. สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า The Great Dictator (1940)
- Pack it in. I'm a regular. It's my sodding' career, liberating. มันอาชีพของฉันปลดปล่อย เอา ล่ะ? How I Won the War (1967)
Liberated from my mother I found life rich in all its delights เพราะถูกปล่อยให้เป็นอิสระจากแม่ของฉัน... ...ฉันค้นพบมั่งมีชีวิตชีวาใน all its ยินดี Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Here, we make speeches for each other and those English liberal magazines that may grant us a few lines. ที่นี่ เราต่างพูดเพื่อกันและกัน และพวกนิตยสารอังกฤษนั่น ก็เขียนถึงเรา 2-3 บรรทัด Gandhi (1982)
-We're too damned liberal. เราใจดีเกินไปนะ Gandhi (1982)
Out town was liberated on October 15, 1944. เมืองที่ได้รับการปลดปล่อยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2487 Idemo dalje (1982)
Your background is fairly liberal, isn't it, Mr Blair? พื้นหลังของคุณเป็นธรรมเสรีนิยมไม่ได้นายแบลร์? The Russia House (1990)
No. My father hated liberals. He took the communist line mainly. ที่พ่อของฉันเกลียดเสรีนิยม เขาเอาสายคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่ The Russia House (1990)
I thought it said "liberate me." Save me. คือผมคิดว่าพูดว่า "ลิเบลาเต้เม" ช่วยฉันด้วย Event Horizon (1997)
But it's not "me." It's "liberate tutume." แต่จริง ๆ แล้วมันคือ ลิเบลาเต้ ตูเตเม่ Event Horizon (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liberationShe is said to be a leader in the women's liberation movement.
liberationWomen's Liberation is a broad-based but informal popular movement.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
วิมุตติ(n) liberation, See also: release, nirvana, deliverance, freedom, Syn. ความพ้น, ความหลุดพ้น, นิพพาน, Example: การเจริญทางวาจา ทางใจของตนจึงจะเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา เป็นวิมุตติ, Thai Definition: การขาดจากความพัวพันแห่งโลก, การหมดกิเลส, Notes: (บาลี)
วิโมกข์(n) release from human affairs, See also: liberation, Nirvana, deliverance, freedom, Syn. ความหลุดพ้น, ความพ้น, พระนิพพาน, Thai Definition: การขาดจากความพัวพันแห่งโลก, การหมดกิเลส, Notes: (บาลี)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อิสรภาพ[itsaraphāp] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; clé des champs [ f ]
การปรึกษาหารือกัน[kān preuksāhāreū kan] (n, exp) EN: consultation ; deliberation ; discussion
ความเป็นเอกราช[khwām pen ēkkarāt] (n, exp) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [ f ] ; liberté [ f ]
ความเป็นอิสระ[khwām pen itsara] (n) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [ f ] ; émancipation [ f ] ; liberté [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
liberation

Oxford Advanced Learners Dictionary
liberation
liberations

WordNet (3.0)
liberation(n) the act of liberating someone or something, Syn. release, freeing
liberation(n) the attempt to achieve equal rights or status
dismissal(n) the termination of someone's employment (leaving them free to depart), Syn. sacking, dismission, discharge, liberation, sack, release, firing

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Liberation

n. [ L. liberatio: cf. F. libération. Cf. Livraison. ] The act of liberating or the state of being liberated. [ 1913 Webster ]

This mode of analysis requires perfect liberation from all prejudged system. Pownall. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
解放运动[jiě fàng yùn dòng, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ,     /    ] liberation movement #23,849 [Add to Longdo]
解放日报[Jiě fàng rì bào, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ,     /    ] Liberation Daily, www.jfdaily.com #35,548 [Add to Longdo]
泰米尔伊拉姆猛虎解放组织[Tài mǐ ěr Yī lā mǔ Měng hǔ Jiě fàng Zǔ zhī, ㄊㄞˋ ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄧ ㄌㄚ ㄇㄨˇ ㄇㄥˇ ㄏㄨˇ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ,             /            ] Liberation Tigers of Tamil Eelam [Add to Longdo]
解放日[jiě fàng rì, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄖˋ,   ] Liberation Day; cf Japan's surrender on 15th August 1945, celebrated as Liberation Day in Korea [Add to Longdo]
解放组织[jiě fàng zǔ zhī, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ,     /    ] liberation organization [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Befreiung { f } | Befreiungen { pl }liberation | liberations [Add to Longdo]
Liberationsphänomen { n }disinhibition phenomenon [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
審議[しんぎ, shingi] (n, adj-no, vs) deliberation; (P) #1,833 [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] (n, vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) { comp } deallocation (of computer memory); (P) #2,688 [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n) (1) discussion; deliberation; (2) thought; opinion #7,216 [Add to Longdo]
釈放[しゃくほう, shakuhou] (n, vs) release; liberation; acquittal; (P) #10,571 [Add to Longdo]
ウーマンリブ[u-manribu] (n) (abbr) women's liberation [Add to Longdo]
リブ[ribu] (n) (1) rib; (2) (abbr) liberation; (P) [Add to Longdo]
委員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp, v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation [Add to Longdo]
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions [Add to Longdo]
解放の神学[かいほうのしんがく, kaihounoshingaku] (n) liberation theology; theology of liberation [Add to Longdo]
解放運動[かいほううんどう, kaihouundou] (exp) emancipation movement; freedom movement; liberation movement [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0312 seconds, cache age: 5.373 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม