justice แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


94 ผลลัพธ์ สำหรับ justice
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -justice-, *justice*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
in the name of justice(adv) เพื่อความเป็นธรรม
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
justice(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ความชอบด้วยกฎหมาย, Syn. legitimacy
justice(n) ความยุติธรรม, See also: ความเที่ยงธรรม, ความเป็นธรรม, ความถูกต้อง, Syn. fairness, reasonableness, equity, Ant. unfairness, injustice
justice(n) ผู้พิพากษา, See also: ตุลาการ, Ant. judge, magistrate
justice of the peace(n) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเล็กๆ น้อยๆ, Syn. magistrate

Hope Dictionary
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality, equity
chief justicen. หัวหน้าผู้พิพากษา, อธิบดีศาล, See also: chiefjusticeship n.
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม, ความไม่เป็นธรรม, การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น, การกระทำที่ไม่ยุติธรรม, ความผิด, Syn. grievance

Nontri Dictionary
justice(n) ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง, ความถูกต้อง
injustice(n) ความไม่เป็นธรรม, ความผิด, การล่วงละเมิด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
justiceความยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justiceความยุติธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justiceความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice in eyreตุลาการจร [ ดู itinerant justices ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [ ดู magistrate ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice's clerkจ่าศาล [ ดู court registrar ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, correctiveความยุติธรรมเพื่อแก้ไขความประพฤติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, distributiveความยุติธรรมในการจัดสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, fugitive fromผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Justiceความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Justice, Administration ofการบริหารงานยุติธรรม [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
justice(n) the quality of being just or fair, Syn. justness, Ant. injustice
justice(n) judgment involved in the determination of rights and the assignment of rewards and punishments
judge(n) a public official authorized to decide questions brought before a court of justice, Syn. justice, jurist

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Justice

n. [ F., fr. L. justitia, fr. justus just. See Just, a. ] [ 1913 Webster ]

1. The quality of being just; conformity to the principles of righteousness and rectitude in all things; strict performance of moral obligations; practical conformity to human or divine law; integrity in the dealings of men with each other; rectitude; equity; uprightness. [ 1913 Webster ]

Justice and judgment are the haditation of thy throne. Ps. ixxxix. 11. [ 1913 Webster ]

The king-becoming graces,
As justice, verity, temperance, stableness, . . .
I have no relish of them. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Conformity to truth and reality in expressing opinions and in conduct; fair representation of facts respecting merit or demerit; honesty; fidelity; impartiality; as, the justice of a description or of a judgment; historical justice. [ 1913 Webster ]

3. The rendering to every one his due or right; just treatment; requital of desert; merited reward or punishment; that which is due to one's conduct or motives. [ 1913 Webster ]

This even-handed justice
Commends the ingredients of our poisoned chalice
To our own lips. Shak. [ 1913 Webster ]

4. Agreeableness to right; equity; justness; as, the justice of a claim. [ 1913 Webster ]

5. A person duly commissioned to hold courts, or to try and decide controversies and administer justice. [ 1913 Webster ]

☞ This title is given to the judges of the common law courts in England and in the United States, and extends to judicial officers and magistrates of every grade. [ 1913 Webster ]


Bed of justice. See under Bed. --
Chief justice. See in the Vocabulary. --
Justice of the peace (Law), a judicial officer or subordinate magistrate appointed for the conservation of the peace in a specified district, with other incidental powers specified in his commission. In the United States a justice of the peace has jurisdiction to adjudicate certain minor cases, commit offenders, officiate at marriages, etc.; abbreviated JP.

Syn. -- Equity; law; right; rectitude; honesty; integrity; uprightness; fairness; impartiality. -- Justice, Equity, Law. Justice and equity are the same; but human laws, though designed to secure justice, are of necessity imperfect, and hence what is strictly legal is at times far from being equitable or just. Here a court of equity comes in to redress the grievances. It does so, as distinguished from courts of law; and as the latter are often styled courts of justice, some have fancied that there is in this case a conflict between justice and equity. The real conflict is against the working of the law; this a court of equity brings into accordance with the claims of justice. It would be an unfortunate use of language which should lead any one to imagine he might have justice on his side while practicing iniquity (inequity). Justice, Rectitude. Rectitude, in its widest sense, is one of the most comprehensive words in our language, denoting absolute conformity to the rule of right in principle and practice. Justice refers more especially to the carrying out of law, and has been considered by moralists as of three kinds: (1) Commutative justice, which gives every man his own property, including things pledged by promise. (2) Distributive justice, which gives every man his exact deserts. (3) General justice, which carries out all the ends of law, though not in every case through the precise channels of commutative or distributive justice; as we see often done by a parent or a ruler in his dealings with those who are subject to his control. [ 1913 Webster ]

Justice

v. t. To administer justice to. [ Obs. ] Bacon. [ 1913 Webster ]

Justiceable

a. Liable to trial in a court of justice. [ Obs. ] Hayward. [ 1913 Webster ]

Justicehood

n. Justiceship. B. Jonson. [ 1913 Webster ]

Justicement

n. Administration of justice; procedure in courts of justice. [ Obs. ] Johnson. [ 1913 Webster ]

Justicer

n. One who administers justice; a judge. [ Obs. ] “Some upright justicer.” Shak. [ 1913 Webster ]

Justiceship

n. The office or dignity of a justice. Holland. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Justice,  -ศาล Rise of the Villains: Scarification (2015)
With liberty and justice for Jamaica and Haile Selassie. ด้วยสิทธิและความยุติธรรม แก่จาไมก้าและ เฮล เซลาสซี่ Cool Runnings (1993)
In the name of justice ในนามของความยุติธรรม In the Name of the Father (1993)
"Justice." "Mercy." "Clemency." "Justice." "เมอร์ซี่. "ความเมตตากรุณา." In the Name of the Father (1993)
I want to tell them... that until my father is proved innocent... until all the people involved in this case are proved innocent... until the guilty ones are brought to justice... ฉันอยากจะบอกพวกเขา ... ว่าจนกว่าพ่อของฉัน พิสูจน์บริสุทธิ์ ... จนทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้มีการพิสูจน์บริสุทธิ? In the Name of the Father (1993)
That's justice. ความยุติธรรม... Schindler's List (1993)
I only want to see justice done, Colonel. ผมเเค่อยากจะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้น Rebecca (1940)
If there's Justice that money will go to the undertakers! ถ้าโลกนี้ยังมีความยุติธรรม สัปเหร่อจะได้เงินนั่นไป The Good, the Bad and the Ugly (1966)
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.... ...โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Then I said to my wife, "For justice, we must go to Don Corleone. " แล้วผมพูดกับภรรยาของฉัน "สำหรับความยุติธรรมที่เราจะต้องไป Don Corleone". The Godfather (1972)
"Don Corleone, give me justice. " "Don Corleone ให้ฉันยุติธรรม". The Godfather (1972)
I ask you for justice. ฉันขอให้คุณเพื่อความยุติธรรม The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
justiceAll the guests did justice to his wife's cooking.
justiceDon't you have a sense of justice?
justiceFirstly, it is a matter of justice.
justiceHe believed that the war was fought in the cause of justice.
justiceHe did justice to his talent.
justiceHe is justice.
justiceHe is what is called a champion of justice.
justiceHis remark does not do me justice.
justiceI fight in the cause of justice.
justiceIn the justice system of the United States, there are twelve people on a jury.
justiceIt is justice, and not might, that wins in the end.
justiceJustice and kindness are virtues.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความถูกต้อง(n) justice, See also: correctness, Syn. ความยุติธรรม, Example: เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง
ความยุติธรรม(n) justice, See also: fairness, Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง, Ant. ความอยุติธรรม, Example: สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา
ผู้พิพากษา(n) judge, See also: justice, magistrate, arbitrator, Syn. ตุลาการ, Example: ผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษคดีค้ายาบ้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ตัดสินคดี
ตุลาการ(n) judge, See also: justice, Thai Definition: ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อยุติธรรม[ayuttitham] (n) EN: injustice ; partiality  FR: injustice [ f ] ; partialité [ f ]
แดนธรรม[daēn tham] (n, exp) EN: land of justice
ดำเนินคดี[damnoēnkhadī] (v, exp) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings  FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ฟ้องคดี[føng khadī] (v, exp) EN: sue ; sue in a court of justice ; raise an action against  FR: ester en justice
ให้ความยุติธรรม[hai khwām yuttitham] (v, exp) EN: administer justice
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[kān khatkhwāng krabūankān yutitham] (n, exp) EN: obstruction of justice  FR: obstruction à la justice [ f ]
การศาลทหาร[kān sān thahān] (n, exp) EN: military justice
คดี[khadī] (n) EN: lawsuit ; case ; action ; court case  FR: procès [ m ] ; action en justice [ f ] ; litige [ m ] ; affaire [ f ]
ค่าขึ้นศาล[khā kheun sān] (n, exp) EN: court fee  FR: frais de justice [ mpl ]
ความอยุติธรรม[khwām ayuttitham] (n) EN: injustice

CMU Pronouncing Dictionary
justice
justice
justices
justices
justice's
justices'

Oxford Advanced Learners Dictionary
justice
justices

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] justice; righteousness; meaning #3,295 [Add to Longdo]
正义[zhèng yì, ㄓㄥˋ ㄧˋ,   /  ] justice; righteous; righteousness #5,630 [Add to Longdo]
公道[gōng dào, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ,  ] justice; fairness; public highway #13,828 [Add to Longdo]
司法部[Sī fǎ bù, ㄙ ㄈㄚˇ ㄅㄨˋ,   ] Justice Department (of the US government) #17,731 [Add to Longdo]
夏正民[Xià Zhèng mín, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄣˊ,   ] Justice Michael Hartmann (1944-), Hong Kong High Court judge #652,752 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ぎ, gi] (n, adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) { Buddh } teachings; doctrine; (n, n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis #1,914 [Add to Longdo]
正義[せいぎ, seigi] (n) justice; right; righteousness; correct meaning; (P) #3,911 [Add to Longdo]
司法[しほう, shihou] (n, adj-no) administration of justice; (P) #4,343 [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na, n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) #4,391 [Add to Longdo]
[ぜ, ze] (n) righteousness; justice; right #6,022 [Add to Longdo]
公明党[こうめいとう, koumeitou] (n) New Komeito (Japanese political party); New Clean Government Party; Justice Party; (P) #7,641 [Add to Longdo]
公平[こうへい, kouhei] (adj-na, n) fairness; impartial; justice; (P) #8,190 [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] (adj-na, n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P) #8,402 [Add to Longdo]
公正[こうせい, kousei] (adj-na, n) justice; fairness; impartiality; (P) #8,463 [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na, n, adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) #10,820 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.024 seconds, cache age: 1.988 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม