Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ insight แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


54 ผลลัพธ์ สำหรับ insight  IH1 N S AY2 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -insight-, *insight*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
insight(n) ความเข้าใจลึกซึ้ง, See also: เชาวน์ปัญญา, Syn. comprehension, understanding
insightful(adj) ซึ่งมีสายตาแหลมคม, See also: ที่ชาญฉลาด, Syn. astute, perceptive

Hope Dictionary
insight(อิน'ไซทฺ) n. การเข้าใจอย่าถ่องแท้,การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง,การมองทะลุ, Syn. judgment

Nontri Dictionary
insight(n) การมองเห็นการณ์ไกล,สายตาแหลม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insight๑. (จิตเวช.) การหยั่งรู้ตนเอง๒. วิจารณญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Insightความรู้จักตน, ความคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเอง, การหยั่งรู้สภาพของตนเอง, การรู้จักตนเอง, การหยั่งรู้ [การแพทย์]
Insight, Noขาดความรู้จักตน, การหยั่งรู้สภาพของตนเองเสียไป [การแพทย์]
Insight, Poorการเสียความรู้จักตน [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
insight(n) ดุลยพินิจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition. และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน Akira (1988)
But his insights seem... twisted. แต่สภาพเขาดู หมกมุ่น The Lawnmower Man (1992)
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered. หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา Contact (1997)
The President called the message from Vega "a stunning insight into our universe... " ประธานที่เรียกว่าข้อความ จากเวก้า ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา Contact (1997)
I was just hoping you might give me some insight into the evolution... of the market economy in the southern colonies. วิวัฒนาการของตลาดเศรษฐกิจใน อาณานิคมใต้ Good Will Hunting (1997)
A little insight into a very complicated girl. เจาะลึกเรื่องเล็กๆ เข้าไปในสมองของสาวที่แสนจะเข้าใจยาก 10 Things I Hate About You (1999)
The more insight you have about the consumer the more creative you'll be in your communication strategies. ยิ่งคุณเข้าใจผู้บริโภคมากเท่าไร ยุทธวิธีในการสื่อสารของคุณก็ยิ่งสร้างสรรค์มากขึ้น The Corporation (2003)
Well, I thought an old pro like yourself might have some training-camp tricks, drills, insights to offer up. น่าจะมีทักษะการฝึก วิธีการ มุมมอง... The Longest Yard (2005)
I don't hear from you until you have an insight worth sharing. ฉันไม่ได้ยินอะไรจากเธอทั้งนั้น จนกว่า เธอจะมองเห็นถึงสิ่งที่มีค่าที่อยู่ภายในได้ Peaceful Warrior (2006)
tell me, is there any scientific or forensic insight likely to be gained by spying on this woman in the shower? Someone there? ( CA T MEOWIN G) Deja Vu (2006)
Filing isn't much fun, I know, but it will give you an insight into how a law firm works. ฉันรู้ จัดเก็บเอกสารเป็นงานน่าเบื่อ แต่มันจะทำให้เธอ... เข้าใจการทำงานของบริษัทกฎหมาย The Page Turner (2006)
To provide insight into the bay harbor butcher - เพื่อจะพาท่านเข้าสู่จิตใจ ของเบย์ ฮาเบอร์ บุชเชอร์ See-Through (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insightHe gave them the benefit of her insight.
insightHe has a deep insight into human psychology.
insightShe gave them the benefit of her insight.
insightShe has a feminine insight into human behavior.
insightThe exhibition offers profound insights into ancient civilization.
insightThe myth offers insights into the ancient civilization.
insightThis poem calls for great insight from the reader.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ส่วนลึก(n) depth, See also: insight, profoundness, Example: ผมไม่อาจหยั่งรู้เข้าไปในส่วนลึกของหัวใจฉิมฉาย
ความเห็นแจ้ง(n) enlightenment, See also: insight, Example: ความสุขที่เกิดจากปัญญาที่มีความรู้ความเห็นแจ้งคือความสุขที่แท้จริง, Thai Definition: การทำให้เข้าใจ, การให้ความสว่าง
ญาณ(n) perception, See also: insight, knowledge, Example: เมื่อใจเราหนักแน่นเป็นกลางแล้ว ความคิดพิจารณาญาณก็กระจ่างแจ่มใส เป็นไปในทางที่เป็นคุณประโยชน์, Thai Definition: ปรีชาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โทรจิต(n) telepathy, See also: insight, premonition, extrasensory perception, mind reading, presentiment, Example: นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะหันมาสนใจเรื่องของโทรจิตเมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เอง, Thai Definition: การติดต่อสื่อสารทางจิต จากจิตหนึ่งไปสู่อีกจิตหนึ่ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อ่านใจเขาออก[ānjai khao øk] (v, exp) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind  FR: lire dans les pensées de qqn
วิปัสสนากรรมฐาน[wipatsanā kammathān] (n, exp) EN: insight meditation
ญาณ[yān] (n) EN: perception ; insight ; knowledge ; vision ; sight  FR: clairvoyance [f] ; lucidité [f] ; pouvoir surnaturel [m] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [m]
หยั่งรู้[yangrū] (v) EN: enlighten ; have insight

CMU Pronouncing Dictionary
INSIGHT IH1 N S AY2 T
INSIGHTS IH1 N S AY2 T S
INSIGHTFUL IH1 N S AY2 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary
insight (n) ˈɪnsaɪt (i1 n s ai t)
insights (n) ˈɪnsaɪts (i1 n s ai t s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
洞察力[dòng chá lì, ㄉㄨㄥˋ ㄔㄚˊ ㄌㄧˋ, ] insight, #32,903 [Add to Longdo]
洞见[dòng jiàn, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] insight; to see clearly, #73,012 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Einblick {m} (in) | Einblicke {pl} | einen Einblick in etw. geben | Einblick in etw. bekommeninsight (into) | insights | to give an insight into sth. | to gain an insight into sth. [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
インサイト[insaito] (n) insight [Add to Longdo]
管見[かんけん, kanken] (n) (1) narrow insight; narrow view; (2) my humble opinion [Add to Longdo]
観入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs) insight; penetration [Add to Longdo]
[まなこ, manako] (n) (1) eye; eyeball; (2) (arch) pupil and (dark) iris of the eye; (3) (arch) insight; perceptivity; power of observation; (4) (arch) look; field of vision; (5) (arch) core; center; centre; essence; (P) [Add to Longdo]
眼鏡[めがね(P);がんきょう(P), megane (P); gankyou (P)] (n) (1) spectacles; glasses; (2) (めがね only) judgement; discrimination; discernment; insight; (P) [Add to Longdo]
眼光炯々;眼光炯炯[がんこうけいけい, gankoukeikei] (adj-t,adv-to) having piercing eyes; eagle-eyed; having a penetrating insight (into) [Add to Longdo]
眼識[がんしき, ganshiki] (n) discrimination; insight [Add to Longdo]
眼力[がんりき;がんりょく, ganriki ; ganryoku] (n) insight; power of observation [Add to Longdo]
慧眼[けいがん, keigan] (adj-na,n) discerning (quick) eye; keen insight [Add to Longdo]
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3169 seconds, cache age: 4.937 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม