Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ understanding แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


64 ผลลัพธ์ สำหรับ understanding  AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -understanding-, *understanding*, understand

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
understanding(n) ความสามารถในการเข้าใจ, See also: ความเข้าใจ, Syn. meaning, purport, significance
understanding(n) ข้อตกลงร่วมกัน, See also: สัญญา, Syn. intendment, acceptance
understanding(adj) ซึ่งเข้าอกเข้าใจ, See also: ซึ่งเห็นอกเห็นใจ, ซึ่งเข้าใจแท้จริง, Syn. perceptive, Ant. unperceptive
understandingly(adv) อย่างเข้าอกเข้าใจ, See also: อย่างเห็นอกเห็นใจ, Syn. kindly, sympathetically

Hope Dictionary
understanding(อันเดอะสแทน'ดิง) n., adj. (เกี่ยวกับ) ความเข้าใจ, การเข้าใจ, ความสามารถในการเข้าใจ, สติปัญญา, ความรู้, เชาวน์, ความเห็นอกเห็นใจ, See also: understandingly adv. understandingness n., Syn. intelligence, intellect, agreement
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด, ความไม่สามารถจะเข้าใจได้, ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake

Nontri Dictionary
understanding(n) ความเข้าใจ, ปัญญา, เชาวน์, สมอง
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด, การตีความผิด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
understanding, commonsenseความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is obvious to anyone with a spark of humanity in them that he should be treated with sympathy and understanding and sent home. เป็นที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่มี ประกายไฟ ของความเป็นมนุษย์ในตัวเขาว่า เขาควรจะเป็น รับการรักษาด้วยความเห็นอก เห็นใจและความเข้าใจ How I Won the War (1967)
Begging the understanding of my friends I am asking Panditji to stand down. เพื่อความเข้าใจกันของเพื่อนๆ ผมจะขอให้พันดิตจีถอนตัว Gandhi (1982)
I want to be grown-up and understanding about all this. ฉันอยากจะโตขึ้นและความ เข้าใจ เกี่ยวกับทั้งหมดนี้ ฉันทำจริงๆ. 2010: The Year We Make Contact (1984)
I will try to teach John some rudimentary manners... and a greater understanding of the language. ฉันจะพยายามที่จะสอนให้ จอห์นมารยาทพื้นฐานบางอย่าง ... และความเข้าใจมากขึ้นของภาษา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I think that to truly function in today's society a doctor has to have an understanding of the human being as a whole. ผมว่าหมอสมัยนี้... ...ต้องเข้าใจร่างกายมนุษย์ แบบรวมๆ คุณเห็นด้วยมั้ย Punchline (1988)
They won't be as understanding as we are. พวกเขาคงไม่มีความเข้าใจเหมือนกับพวกเราหรอก The Joy Luck Club (1993)
Understanding disgusts me. เข้าใจเหรอ? Wild Reeds (1994)
My father, understanding that manhood was nearly upon me, began to teach me how to use my sword. พ่อผมเข้าใจว่าผมกำลังแตกเนื้อหนุ่ม ท่านเริ่มสอนวิธีใช้ดาบ Don Juan DeMarco (1994)
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable course of action. แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้ Contact (1997)
I went up the high trail that same night and I asked Granma and Granpa, reckon I could get closer to the understanding as well, so I could catch up to you? ผมขึ้นไปที่ทางบานเขาในคืนเดียวกัน และถามปู่กับย่า คิดว่าผมสามารถเข้าใกล้ ความเข้าใจนั้นได้เหมือนกัน ดังนั้น ผมจะตามไปทันใช่ไหมครับ The Education of Little Tree (1997)
Understanding of the older generation and I have a date Understanding of the older generation and I have a date Sex Is Zero (2002)
I try to tell them that numbers are a door to understanding a mystery that's bigger than us. ตัวเลขต่างๆเป็นประตูให้เราเรียนรู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรา 21 Grams (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
understandingAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
understandingA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
understandingAt first, I had difficulty understanding people when they spoke too fast.
understandingFriendship consists of mutual understanding.
understandingGloria, don't let him feed you that line about his wife not understanding him.
understandingHe and I have a near-telepathic understanding of each other. No sooner does one of us say something than the other is already responding.
understandingHe has a good understanding of the problems.
understandingHe is a man of mean understanding.
understandingHe is a man of understanding.
understandingHe is slow of understanding.
understandingHer skill as a teacher is based on her understanding of young people.
understandingHis idea is beyond the reach of my understanding.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มุติ(n) intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)
ความเข้าใจ(n) understanding, See also: comprehension, Syn. ความรู้ความเข้าใจ, Example: ครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำความเข้าใจกับวิชานี้ใหม่

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดยเข้าใจผิด[dōi khaojai phit] (adv) EN: due to a misunderstanding
การเข้าใจตื้น ๆ[kān khaojai teūn-teūn] (n, exp) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding
ความเห็น[khwāmhen] (n) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding  FR: opinion [ f ] ; avis [ m ] ; idée [ f ] ; jugement [ m ] ; appréciation [ f ] ; point de vue [ m ]
ความเห็นชอบ[khwām henchøp] (n, exp) EN: right understanding  FR: compréhension juste [ f ]
ความเข้าใจ[khwām khaojai] (n) EN: understanding ; comprehension  FR: compréhension [ f ]
หมองหมาง[møngmāng] (v) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)
ปรับความเข้าใจ[prap khwām khaojai] (v, exp) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding
ทำให้เข้าใจผิด[thamhai khaojai phit] (v, exp) EN: cause a misunderstanding ; mislead

CMU Pronouncing Dictionary
UNDERSTANDING AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG
UNDERSTANDINGS AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
understanding (v) ˌʌndəstˈændɪŋ (uh2 n d @ s t a1 n d i ng)
understandings (n) ˌʌndəstˈændɪŋz (uh2 n d @ s t a1 n d i ng z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] understanding, #42,306 [Add to Longdo]
识时通变[shí shí tōng biàn, ㄕˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ, / ] understanding and adaptable [Add to Longdo]
识时达务[shí shí dá wù, ㄕˊ ㄕˊ ㄉㄚˊ ㄨˋ, / ] understanding; to know what's up [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Rollenverständnis { n }understanding of one's role [Add to Longdo]
Verständnis { n } | Verständnisse { pl } | bei jmdm. Verständnis findenunderstanding | understandings | to find understanding from sb. [Add to Longdo]
Völkerverständigung { f }understanding among nations [Add to Longdo]
verständnisvoll { adj } | verständnisvoller | am verständnisvollstenunderstanding | more understanding | most understanding [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ものですから[monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding) [Add to Longdo]
ミスアンダスタンディング[misuandasutandeingu] (n) misunderstanding [Add to Longdo]
暗黙の了解[あんもくのりょうかい, anmokunoryoukai] (exp, n) tacit understanding; unspoken agreement [Add to Longdo]
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n, adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy [Add to Longdo]
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n, vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding [Add to Longdo]
意志の疏通[いしのそつう, ishinosotsuu] (n) mutual understanding [Add to Longdo]
意思疎通(P);意志疎通(iK)[いしそつう, ishisotsuu] (n) (coming to a) mutual understanding; understanding each other; (P) [Add to Longdo]
飲み込み;飲込み[のみこみ, nomikomi] (n) understanding; apprehension [Add to Longdo]
窺知[きち, kichi] (n, vs) perception; understanding [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n, vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1056 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม