honestly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


41 ผลลัพธ์ สำหรับ honestly
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -honestly-, *honestly*, honest

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
honestly(adv) อย่างจริงใจ
honestly(adv) อย่างยุติธรรม, See also: อย่างเที่ยงตรง, อย่างเที่ยงธรรม, Syn. fairly, impartially, justly, Ant. dishonestly

Hope Dictionary
honestly(ออน'นิสลี) adv. อย่างซื่อสัตย์ interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อถือหรือความตกใจหน่อย ๆ หรืออื่น ๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Honest. Honest. Maid in Manhattan (2002)
Honest... ซื้อสัตย์ The Grandfather: Part II (2009)
- I honestly thought-- - You told me I had an exclusive. - เดี๋ยวได้สัมภาษณ์ The Bodyguard (1992)
To be honest with you, it doesn't make sense to me either, Miss Gayley. 68, 1671 Hero (1992)
But I didn't kill it, George. Honest, I found it dead. แต่ฉันไม่ได้ฆ่ามันจริง ๆ นะ ฉันเจอตอนมันตายแล้ว Of Mice and Men (1992)
Thou art not being honest with thyself, are we? ใครกันไม่ซื่อสัตว์ กับพี่น่ะ, พวกเราเหรอ? Hocus Pocus (1993)
- Peter, we didn't do nothing, honestly. - - ปีเตอร์เราไม่ได้ทำอะไรตรงไปตรงมา In the Name of the Father (1993)
Remember, honest money goes further. โปรดจำไว้ว่า เงินซื่อสัตย์ก้าวไปไกล In the Name of the Father (1993)
Honest money goes further. เงินซื่อสัตย์ก้าวไปไกล In the Name of the Father (1993)
I swear to God. Honest to God, I was happy. ฉันสาบานต่อพระเจ้า ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า, ฉันมีความสุ? In the Name of the Father (1993)
You're an honest man, aren't you, Mr Conlon? คุณเป็นคนซื่อสัตย์, ไม่ได้คุณ, Conlon นาย? In the Name of the Father (1993)
You don't know, but we are your auntie and we are very honest people. เธอไม่รู้แต่ว่าเราเป็นป้าของเธอนะ แล้วเราก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆด้วย The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honestlyHonestly, I can't trust him.
honestlyHonestly, it's all or nothing.
honestlyI only have eyes for you - honestly.
honestlyIt is a matter of principle with him to answer your questions honestly.
honestlyThe money was not honestly come by.
honestlyYou must answer honestly.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สุจริตใจ(adv) honestly, See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ, Thai Definition: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
โดยสุจริต(adv) honestly, See also: legally, faithfully, bona fide, in good faith, Syn. อย่างสุจริต, ซื่อสัตย์, Example: พวกเราทำงานโดยสุจริต
เถรตรง(adv) straight, See also: honestly, straightforwardly, candidly, Syn. ซื่อ, ตรงไปตรงมา, Example: เมื่อพูดถึงคำว่าสะท้อนหรือกระจกเงานั้น นักเขียนมิได้เข้าใจอย่างเถรตรงแบบเรา, Thai Definition: ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา
ซื่อ(adv) honestly, See also: faithfully, straightforwardly, Syn. ซื่อๆ, Ant. คด, Example: ท่าทางสุขุมและยิ้มซื่อของเขา ทำให้เรารู้สึกว่าเขาคือพี่ทองพูน, Thai Definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
ตรงๆ(adv) uprightly, See also: honestly, Syn. ตรง, ซื่อ, Example: เราชอบคนพูดตรงๆ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดยสุจริต[dōi sutjarit] (adv) EN: honestly ; in good faith  FR: honnêtement ; de bonne foi
ไม่สุจริต[mai sutjarit] (adj) EN: dishonestly
ไม่ถูกต้อง[mai thūktǿng] (adv) EN: dishonestly
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement
ยุติธรรม[yutitham] (adv) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally
ยุติธรรม[yuttitham] (adv) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally

CMU Pronouncing Dictionary
honestly
honestly

Oxford Advanced Learners Dictionary
honestly

WordNet (3.0)
honestly(adv) (used as intensives reflecting the speaker's attitude) it is sincerely the case that, Syn. candidly, frankly
honestly(adv) in an honest manner, Syn. aboveboard, Ant. dishonestly

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Honestly

adv. 1. Honorably; becomingly; decently. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. In an honest manner; as, a contract honestly made; to live honestly; to speak honestly. Shak. [ 1913 Webster ]


To come honestly by. (a) To get honestly. (b) A circumlocution for to inherit; as, to come honestly by a feature, a mental trait, a peculiarity.
[ 1913 Webster ]


EDICT JP-EN Dictionary
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na, n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P) #5,490 [Add to Longdo]
がね[gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [Add to Longdo]
真にもって[まことにもって, makotonimotte] (exp, adv) (See まことに) in all sincerity; truthfully; honestly [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.6712 seconds, cache age: 0.437 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม