elate แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


85 ผลลัพธ์ สำหรับ elate
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -elate-, *elate*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
elate(vt) ทำให้มีความสุข, See also: ทำให้ปิติยินดี, Syn. cheer, exhilarate, inspire
elated(adj) ซึ่งมีความสุขมาก, See also: ชื่นใจ, ปิติยินดี, Syn. ecstatic, exhilarated, jubilant

Hope Dictionary
elate(อิเลท') { elated, elating, elates } vt. ทำให้มีความสุขมาก, ทำให้ปีติยินดี, ทำให้ร่าเริง adj. ร่าเริง, ปีติยินดี, อิ่มอกอิ่มใจมาก, Syn. excite
elated(อิเล'ทิด) adj. มีความสุขมาก, ภูมิใจมาก, ปีติยินดี, อิ่มอกอิ่มใจมาก, See also: elatedness n.
belated(บิเล'ทิค) adj. ล่าช้า, ยังค้างอยู่, Syn. late, overdue
chelate(คี''เลท) adj. คล้ายก้ามปูหรือกุ้ง
correlate(คอ'ริเลท) vt. เทียบเคียง, ทำให้สัมพันธ์กัน. vi. มีความสัมพันธ์กัน adj. ซึ่งสัมพันธ์กัน, ซึ่งเกี่ยวพันกัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน
crenelated(เครน'นะเลทิด) adj. ซึ่งเป็นส่วนยื่นกลม, เป็นหยักกลม, เป็นรอยบาก
delate(ดิเลท') vt. กล่าวหา, ประณาม, รายงาน, See also: delation n. ดูdelate delator n. ดูdelate, Syn. denounce
interrelate(อินเทอริเลท') vt., vi. (ทำให้) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน, See also: interrelation n.
prelate(เพรล'เลท) n. พระราชาคณะ, บาทหลวงชั้นสูง., See also: prelateship n. prelatic adj.
relate(รีเลท') vt. บอก, เล่า, บรรยาย, ทำให้มีความสัมพันธ์กัน, ทำให้เกี่ยวข้องกัน, vi. เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์, สอดคล้อง, เป็นญาติกัน, See also: relatability n. relatable adj. relater n., Syn. tell, narrate, delineate

Nontri Dictionary
elate(vt) ทำให้ปีติยินดี, ทำให้อิ่มเอมใจ, ทำให้ร่าเริง
belated(adj) ล่าช้า, สายไป, ยังค้างอยู่
correlate(vi) นำมาคู่กัน, เทียบเคียง, ลำดับ, เรียง, เกี่ยวพันกัน
interrelated(adj) เกี่ยวพันกัน, สัมพันธ์กัน, เกี่ยวข้องกัน
prelate(n) เจ้าอาวาส, พระราชาคณะ, บาทหลวงชั้นสูง
relate(vt) เกี่ยวพันกัน, บอกเล่า, เทียบเคียง, สัมพันธ์

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elaterสายกระจายสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
elate(v) fill with high spirits; fill with optimism, Syn. pick up, lift up, intoxicate, uplift, Ant. depress
Elateridae(n) click beetles and certain fireflies, Syn. family Elateridae

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Elate

a. [ L. elatus elevated, fig., elated, proud (the figure, perh., being borrowed from a prancing horse); e out + latus (used as p. p. of ferre to bear), for tlatus, and akin to E. tolerate. See Tolerate, and cf. Extol. ] [ 1913 Webster ]

1. Lifted up; raised; elevated.

With upper lip elate. Fenton. [ 1913 Webster ]

And sovereign law, that State's collected will,
O'er thrones and globes, elate,
Sits empress, crowning good, repressing ill. Sir W. Jones. [ 1913 Webster ]

2. Having the spirits raised by success, or by hope; flushed or exalted with confidence; elated; exultant. [ 1913 Webster ]

O, thoughtless mortals! ever blind to fate,
Too soon dejected, and dejected, and too soon elate. Pope. [ 1913 Webster ]

Our nineteenth century is wonderfully set up in its own esteem, wonderfully elate at its progress. Mrs. H. H. Jackson.

Syn. -- Puffed up; lofty; proud; haughty; exalted; inspirited; transported; delighted; overjoyed. [ 1913 Webster ]

Elate

v. t. [ imp. & p. p. Elated; p. pr. & vb. n. Elating. ] 1. To raise; to exalt. [ R. ] [ 1913 Webster ]

By the potent sun elated high. Thomson. [ 1913 Webster ]

2. To exalt the spirit of; to fill with confidence or exultation; to elevate or flush with success; to puff up; to make proud. [ 1913 Webster ]

Foolishly elated by spiritual pride. Warburton. [ 1913 Webster ]

You ought not be elated at the chance mishaps of your enemies. Jowett (Thucyd. ). [ 1913 Webster ]

Elatedly

adv. With elation. [ 1913 Webster ]

Elatedness

n. The state of being elated. [ 1913 Webster ]

Elater

n. One who, or that which, elates. [ 1913 Webster ]

Elater

‖n. [ NL., fr. Gr. &unr_; driver, fr. &unr_; to drive. ] 1. (Bot.) An elastic spiral filament for dispersing the spores, as in some liverworts. [ 1913 Webster ]

2. (Zoöl.) Any beetle of the family Elateridæ, having the habit, when laid on the back, of giving a sudden upward spring, by a quick movement of the articulation between the abdomen and thorax; -- called also click beetle, spring beetle, and snapping beetle. [ 1913 Webster ]

3. (Zoöl.) The caudal spring used by Podura and related insects for leaping. See Collembola. [ 1913 Webster ]

Elater

n. (Chem.) The active principle of elaterium, being found in the juice of the wild or squirting cucumber (Ecballium agreste, formerly Motordica Elaterium) and other related species. It is extracted as a bitter, white, crystalline substance, which is a violent purgative. [ 1913 Webster ]

Elaterite

n. (Min.) A mineral resin, of a blackish brown color, occurring in soft, flexible masses; -- called also mineral caoutchouc, and elastic bitumen. [ 1913 Webster ]

Elaterium

n. [ L., fr. Gr. &unr_;, neut. of &unr_; driving. See 2d Elater. ] A cathartic substance obtained, in the form of yellowish or greenish cakes, as the dried residue of the juice of the wild or squirting cucumber (Ecballium agreste, formerly called Momordica Elaterium). [ 1913 Webster ]

Elaterometer

n. Same as Elatrometer. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Others were elated and rejoiced. บางส่วนยินดี และมีความสุข The Negotiation (2010)
Thank goodness, because all this elation was nearly meaningless without being able to talk to you about it. มันช่างเกือบจะไร้ความหมาย ถ้าไม่ได้คุยกับเธอเลย The Princesses and the Frog (2011)
Elated. ดีใจ Into the Dark (2012)
You're going to be in the air, and at that point, if you'd both give me excitement - you're in a chase - elation... you're in the air - but I want to see determination as well. คุณกำลังจะกระโดด และตรงจุดนั้น ถ้าคุณทั้งคู่แสดงสีหน้าตื่นเต้น คุณกำลังไล่ล่า น่ายินดี คุณกำลังลอยอยู่ แต่ผมอยากเห็น การผสมผสานเช่นกัน Episode #18.3 (2012)
OK, remember, elation, excitement, vengeful fury and fear. โอเค จำเอาไว้ ยินดี ตื่นเต้น แก้แค้น โกรธ และกลัว Episode #18.3 (2012)
Don't know if I'm elated or gassy ♪ Don't know if I'm elated or gassy ไม่รู้ข้าจะเพ้อหรือเพี้ยนขนาดนี้ Frozen (2013)
The titillation, horror, elation... ทั้งเรื่องที่ทำให้ใจสั่น สยองขวัญ อิ่มเอมใจ Chestnut (2016)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ลิงโลดใจ(v) be elated (at), See also: elate, exhilarate, be overjoyed at/with, Syn. เริงโลดใจ, Example: เขารู้สึกปลอดโปร่งและลิงโลดใจ เมื่อนำรถข้ามสะพานไปได้, Thai Definition: ตื่นเต้นดีใจ
เบิกบานใจ(adv) joyfully, See also: elatedly, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai Definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
บาน(adj) delighted, See also: elated, Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน, ปลาบปลื้ม, Example: คนยากคนจนที่ด้อยโอกาสทุกคนต่างยิ้มหน้าบาน เมื่อรู้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือคนจน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บรรยาย[banyāi] (v, exp) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate  FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
-บุรี[-burī] (x) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)  FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ดอง[døng] (v) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to  FR: avoir un lien familial
คาบเกี่ยวกัน[khāpkīo kan] (v, exp) EN: overlap ; be interrelated
ข้อง[khǿng] (v) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected  FR: être lié ; être engagé
เกี่ยว[kīo] (v) EN: connect ; relate ; involve ; link ; deal with
เกี่ยวดอง[kīodøng] (v, exp) EN: relate ; link ; associate ; involve  FR: avoir un lien de parenté
เกี่ยวกัน[kīo kan] (v) EN: be interrelated ; concern one another
เกี่ยวกับ[kīokap] (v) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to  FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เกี่ยวกับอเมริกา[kīokap Amērikā] (adj) EN: American ; related to Amrica  FR: américain

CMU Pronouncing Dictionary
elate
elated
elated
elater
elater
elates
elaters
elaters

Oxford Advanced Learners Dictionary
elate
elated
elates

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
欢欣鼓舞[huān xīn gǔ wǔ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨˇ,     /    ] elated and excited (成语 saw); overjoyed #27,144 [Add to Longdo]
昂扬[áng yáng, ㄤˊ ㄧㄤˊ,   /  ] elated; high-spirited #32,119 [Add to Longdo]
欢欣[huān xīn, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ,   /  ] elated #36,580 [Add to Longdo]
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ,    /   ] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent #41,414 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to #153 [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to #372 [Add to Longdo]
他人[たにん(P);あだびと, tanin (P); adabito] (n) another person; unrelated person; outsider; stranger; (P) #469 [Add to Longdo]
工事[こうじ, kouji] (n, vs) construction work; construction; work (related to construction, e.g. painting, concrete-pouring, etc.); (P) #1,389 [Add to Longdo]
隣接[りんせつ, rinsetsu] (n, vs) adjoin; adjacent; related; (P) #1,894 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) appearance; look; countenance; (2) (See 女難の相) a 'seeming' that fortune-tellers relate to one's fortune; (3) { ling } aspect; (4) { physics } phase (e.g. solid, liquid and gaseous) #2,134 [Add to Longdo]
[ゆかり, yukari] (n) (uk) related to (some place); affinity; connection #3,129 [Add to Longdo]
無関係[むかんけい, mukankei] (adj-na, n, adj-no) unrelated; (P) #5,322 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
関連[かんれん, kanren] -related (suffix) [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device [Add to Longdo]
関連技術[かいれんぎじゅつ, kairengijutsu] related technology [Add to Longdo]
関連語[かんれんご, kanrengo] related term [Add to Longdo]
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic [Add to Longdo]
関連情報[かんれんんじょうほう, kanrennjouhou] related information [Add to Longdo]
関連製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s) [Add to Longdo]
関連単語[かんれんたんご, kanrentango] related word [Add to Longdo]
関連付ける[かんれんづける, kanrendukeru] to relate [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0255 seconds, cache age: 5.609 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม