Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ withdraw แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
92 ผลลัพธ์ สำหรับ withdraw  W IH0 DH D R AO1
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -withdraw-, *withdraw*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
withdraw[VT] เก็บคืน, See also: เอากลับ, ถอนคืน, Syn. remove
withdraw[VT] ถอนคำพูด, Syn. take back, retract
withdraw[VI] ถอนทหาร, See also: ถอนตำแหน่ง, Syn. retreat, retire, Ant. send in
withdraw[VI] ถอนเงิน, See also: เบิกเงิน
withdrawn[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ withdraw
withdrawn[ADJ] ซึ่งครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว, See also: ซึ่งเก็บเนื้อเก็บตัว, ซึ่งไม่ชอบเข้าสังคม, Syn. aloof, introverted, remote, Ant. intimate, sociable, unreserved
withdrawal[N] การถอน, See also: การเก็บคืน, การถอนคืน, การเบิกเงิน, Syn. removal
withdrawer[N] ผู้ถอน
withdrawable[ADJ] ซึ่งถอนออกมา, See also: ซึ่งถอนกลับ
withdraw from[PHRV] ถอนตัวจาก, See also: ถอนจาก, เลิกจาก
Hope Dictionary
withdraw(วิธ'ดรอ) vt.,vi. ถอน,ถอนคืน,เก็บคืน,ดึงกลับ,หด,เลิก, See also: withdrawable adj. withdrawer n., Syn. draw away,remove
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ,การเอากลับ,การดึงกลับ,การหด,การเลิก, Syn. retreat,flight,flight
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก,ถอนคำ,ยกเลิก,เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable
Nontri Dictionary
withdraw(vi) ถอนคืน,เอากลับ,ถอนตัว,เลิก
withdraw(vt) ถอย,ถอน,ชัก,หด,เสด็จขึ้น,เข้าข้างใน,เลิก
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal bearing; clutch thrust bearing; release bearing; throwout bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a criminal chargeการถอนคำฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a plaintการถอนคำฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of appearanceการไม่มาศาลตามนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of chargesการถอนข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of defenceการถอนข้อต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of motionการถอนญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal symptom; symptom, abstinenceอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal symptoms; symptoms, abstinence; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withdrawDecision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.
withdrawIf they can get both forged card and PIN then all the cash in in your bank account will be withdrawn.
withdrawI have to withdraw some cash from the bank.
withdrawIn the end the bill was forced into being withdrawn.
withdrawIn the financial world opposition is apparently increasing against the withdrawal of the proposed bill.
withdrawIt looks like I'm outnumbered here. I hate to do it but I'll withdraw my plan.
withdrawI went to the bank to withdraw $20,000 from deposit.
withdrawShe had to withdraw her son from the club.
withdrawShe intended to withdraw all her savings from the bank.
withdrawThe businessman didn't dare withdraw from the transaction.
withdrawThe Soviet troops started to withdraw from Afghanistan.
withdrawWhile welcoming the firming up of the present government policy to abandon the proposal of the reform bill to the Diet, at the same time some are worried that Prime Minister Koizumi won't clearly state the bill's withdrawal.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หดกลับ[V] withdraw, See also: draw something back, pull back, Ant. ยืดออก, Example: พวกมาเฟียยื่นขวดเหล้าออกนอกหน้าต่าง แล้วหดกลับเข้ามากรอกลงคอตัวเอง, Thai definition: สั้นเข้า, ย่นเข้า
ถอนตัว[V] withdraw from, See also: quit, secede from, leave, pull out, resign, Example: เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง, Thai definition: เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม
ถอนหมั้น[V] break off one's engagement, See also: withdraw one's engagement, disengage, Example: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว, Thai definition: เลิกการหมั้นที่กระทำกันไว้
เพิกถอน[V] withdraw, See also: revoke, repeal, cancel, rescind, annul, Syn. ยกเลิก, เลิก, ล้มเลิก, Example: โจทก์ให้เพิกถอนคำสั่งยึดไม้ โดยอ้างว่าได้ซื้อไม้โดยมีใบเบิกทางที่ถูกต้อง, Thai definition: ยกเลิกหรือไม่ใช้อีกต่อไป, Notes: (กฎหมาย)
เพิก[V] withdraw, Syn. ถอน, เพิกถอน, Example: ศาลจังหวัดมีคำพิพากษาเพิกถอนอายัดไม้
ล่าถอย[V] withdraw, See also: retreat, Syn. ถอย, ถอบกลับ, ถอยหลัง, Example: ท่านแม่ทัพต้องล่าถอยออกมาก่อน เพราะเกรงจะถูกศัตรูล้อม
ถอน[V] withdraw, See also: quit, secede from, Example: พล.อ.ชวลิตยงใจยุทธถอนตัวจากคณะรัฐบาล, Thai definition: เอาตัวออกจากพันธะ
ถอน[V] draw, See also: withdraw, Syn. เอาคืน, ขอคืน, เรียกคืน, Example: ลูกค้าถอนเงินจากธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุนค้าขาย, Thai definition: เบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารออกมา
ถอนกำลัง[V] withdraw, See also: pull sth/sb out, Example: ทหารพม่าจะถอนกำลังออกจากพื้นที่รัฐฉานหมดชุดสุดท้ายภายในวันรุ่งขึ้น
ถอนเงิน[V] withdraw money, See also: draw deposits, draw money, make a withdrawal, cash a check, Ant. ฝากเงิน, Example: ฝ่ายอักษะจะถอนเงินดังกล่าวไปซื้อยุทธปัจจัยจากบรรดาประเทศเป็นกลาง, Thai definition: เบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารออกมา
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip   
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngoen) EN: cash voucher ; withdrawal slip   
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up   FR: retirer
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen jāk thanākhān) EN: withdraw money from the bank   FR: retirer de l'argent à la banque
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
หักบัญชี[v. exp.] (hak banchī) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank   FR: solder un compte
หด[v.] (hot) EN: draw back ; withdraw   FR: retirer ; ôter
การเลิกล้ม[n.] (kān loēklom) EN: withdrawal   
การถอน[n.] (kān thøn) EN: withdrawal ; redemption   FR: retrait [m] ; extraction [f]
CMU Pronouncing Dictionary
WITHDRAW   W IH0 DH D R AO1
WITHDRAW   W IH0 TH D R AO1
WITHDRAWN   W IH0 DH D R AO1 N
WITHDRAWN   W IH0 TH D R AO1 N
WITHDRAWS   W IH0 DH D R AO1 Z
WITHDRAWS   W IH0 TH D R AO1 Z
WITHDRAWAL   W IH0 TH D R AO1 AH0 L
WITHDRAWAL   W IH0 DH D R AO1 AH0 L
WITHDRAWING   W IH0 TH D R AO1 IH0 NG
WITHDRAWING   W IH0 DH D R AO1 IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
withdraw  (v) wˈɪðdrˈɔː
withdrawn  (v) wˈɪðdrˈɔːn
withdraws  (v) wˈɪðdrˈɔːz
withdrawal  (n) wˈɪðdrˈɔːəl
withdrawals  (n) wˈɪðdrˈɔːəlz
withdrawing  (v) wˈɪðdrˈɔːɪŋ
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
撤离[chè lí, ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ, / ] withdraw from; evacuate, #8,359 [Add to Longdo]
撤回[chè huí, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄟˊ, ] withdraw, #17,920 [Add to Longdo]
撤走[chè zǒu, ㄔㄜˋ ㄗㄡˇ, ] withdraw, #25,496 [Add to Longdo]
退避[tuì bì, ㄊㄨㄟˋ ㄅㄧˋ, 退] withdraw, #61,975 [Add to Longdo]
撤兵[chè bīng, ㄔㄜˋ ㄅㄧㄥ, ] withdraw troops; retreat, #63,912 [Add to Longdo]
班师[bān shī, ㄅㄢ ㄕ, / ] withdraw troops from the front; return after victory, #70,849 [Add to Longdo]
取钱[qǔ qián, ㄑㄩˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] withdraw money [Add to Longdo]
撒军[sǎ jūn, ㄙㄚˇ ㄐㄩㄣ, / ] withdraw troops [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
ヒッキー[, hikki-] (n) (derog) (sl) (See 引きこもり・1) someone who withdraws from society (e.g. hides in their room); hikikomori [Add to Longdo]
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P) [Add to Longdo]
引き下がる;引下がる(io);引きさがる[ひきさがる, hikisagaru] (v5r,vi) to withdraw; to leave [Add to Longdo]
引き下げる(P);引下げる(io)(P)[ひきさげる, hikisageru] (v1,vt) to pull down; to lower; to reduce; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引き去る;引去る(io);引きさる[ひきさる, hikisaru] (v5r,vt) to retreat; to withdraw; to deduct [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
引き出し(P);引出し(P);抽き出し;抽出し;抽斗(oK)[ひきだし, hikidashi] (n) (1) drawer; (2) withdrawal; drawing out; (P) [Add to Longdo]
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s,vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P) [Add to Longdo]
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi [Add to Longdo]
Time: 0.0073 seconds, cache age: 234.936 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม