brazen แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


54 ผลลัพธ์ สำหรับ brazen
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -brazen-, *brazen*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
brazen(adj) หน้าไม่อาย, See also: หน้าด้าน
brazen it out(phrv) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brave out

Hope Dictionary
brazen(เบร'เซิน) { brazened, brazening, brazens } adj. ทำด้วยทองเหลือง, หน้าด้าน, ไร้ความอาย vt. กระทำอย่างไร้ยางอาย, See also: brazenness n. ดูbrazen
brazen-faced(เบร'เซินเฟสทฺ) adj. หน้าด้าน, ไร้ยางอาย

Nontri Dictionary
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง, หน้าด้าน, ทะลึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yet you brazenly use the power he gave you,  แต่เจ้ากลับใช้พลังที่มันให้ อย่างไม่เกรงกลัวเลย It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
He speaks so brazenly of the arena,  มันเป็นที่กล่าวขานกันมากในลานประลอง Legends (2010)
After your brazen escalation of our growing dispute, which we were willing to put to rest, we decided the only way to truly funkify you is to show you the one thing we know you can't do. ซึ่งเราอยากให้มันจบ ทางเดียว ที่จะเอาชนะพวกเธอ Funk (2010)
Now, this is brazen. มันทุเรศมาก Chuck Versus the Other Guy (2010)
I would never leave a card. It's way too brazen. Would you? ฉันคงไม่ทิ้งบัตรอะไรไว้ มันออกหน้าหนาไปนิด นายจะทิ้งเหรอ? Withdrawal (2010)
Our children are so brazen, they are showing up to school wasted. ช่างน่าไม่อายเสียจริง พวกเขานำมันมา สร้างความเสื่อมเสียแก่โรงเรียน Blame It on the Alcohol (2011)
- That would be almost as brazen as attacking the Hand of the King in the streets of the capital. - นั่นหมายถึงพวกเขาไร้ยางอาย เช่นเดียวกับที่ทำร้ายมือขวา ของกษัตริย์ในถนนที่เมืองหลวง A Golden Crown (2011)
Channel Nine has learned no officers were hurt in the brazen attack. เพื่อโจมตีแผนกฆาตกรรมของสถานี และทางเราก็ได้รับรายงานว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ ในการโจมตีครั้งนี้ Talk to the Hand (2011)
Oh, he's always been brazen. โอ! เขาหน้าด้านมานานแล้ว On the Fence (2011)
He's known for a brazen attitude and a take-no-prisoners leadership style, and Nolcorp and Ross continue to push the boundaries of cellular technology. เขามีวิสัยทัศน์ดีเยี่ยม และมีความเป็นผู้นำแบบ "แรง ไม่แคร์สื่อ" และตอนนี้เขาได้วางแผน Trust (2011)
The Sentinel used to really use its independence to be brazen, at the very least. เมื่อก่อนเซนติเนล ใช้ความเป็นอิสระ ให้เกิดประโยชน์ The Green Hornet (2011)
And you brazenly betray that trust. I'm sorry. I just don't want to grow old. ฉันแค่ไม่อยากแก่ อยากจะเป็นสาวอีกครั้ง Dark Shadows (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brazenDespite "No Smoking" signs, the boat operator was brazenly smoking all the time.
brazenHa-ha-ha-hah! No worry! I brazenly bluffed.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ก๋ากั่น(adj) brazen, See also: brash, Syn. อวดกล้า, Example: ผู้หญิงคนนี้ท่าทางก๋ากั่นเหมือนผู้ชาย
โจ่งครึ่ม(adv) blatantly, See also: brazenly, conspicuously, Syn. โจ่งครุ่ม, เปิดเผย, โจ่งแจ้ง, Example: เมื่อก่อนถ้าเขาไม่ทำโจ่งครึ่มจนน่าเกลียด สื่อก็คงจะหยวนๆ กันไปกับการกระทำของเขา, Thai Definition: ไม่เกรงกลัวใคร

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement

CMU Pronouncing Dictionary
brazen
brazenly
brazenness

Oxford Advanced Learners Dictionary
brazen
brazens
brazened
brazening
brazen-faced

WordNet (3.0)
brazen(v) face with defiance or impudence
brazen(adj) made of or resembling brass (as in color or hardness)
brazenly(adv) in a brazen manner
audacious(adj) unrestrained by convention or propriety; ; ; - Los Angeles Times; ; ; - Bertrand Russell, Syn. brassy, bald-faced, barefaced, brazen, brazen-faced, insolent, bodacious

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Brazen

a.[ OE. brasen, AS. bræsen. See Brass. ] 1. Pertaining to, made of, or resembling, brass. [ 1913 Webster ]

2. Sounding harsh and loud, like resounding brass. [ 1913 Webster ]

3. Impudent; immodest; shameless; having a front like brass; as, a brazen countenance. [ 1913 Webster ]


Brazen age. (a) (Myth.) The age of war and lawlessness which succeeded the silver age. (b) (Archæol.) See under Bronze. --
Brazen sea (Jewish Antiq.), a large laver of brass, placed in Solomon's temple for the use of the priests.
[ 1913 Webster ]

Brazen

v. t. [ imp. & p. p. Brazened p. pr. & vb. n. Brazening. ] To carry through impudently or shamelessly; as, to brazen the matter through. [ 1913 Webster ]

Sabina brazened it out before Mrs. Wygram, but inwardly she was resolved to be a good deal more circumspect. W. Black. [ 1913 Webster ]

Brazen-browed

a. Shamelessly impudent. Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

Brazenface

n. An impudent or shameless person. “Well said, brazenface; hold it out.” Shak. [ 1913 Webster ]

Brazenfaced

a. Impudent; shameless. [ 1913 Webster ]

Brazenly

adv. In a bold, impudent manner. [ 1913 Webster ]

Brazenness

n. The quality or state of being brazen. Johnson. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
大胆[dà dǎn, ㄉㄚˋ ㄉㄢˇ,   /  ] brazen; audacious; outrageous; bold; daring; fearless #4,375 [Add to Longdo]
厚脸皮[hòu liǎn pí, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ,    /   ] brazen; shameless; impudent; cheek; thick-skinned #43,432 [Add to Longdo]
死皮赖脸[sǐ pí lài liǎn, ㄙˇ ㄆㄧˊ ㄌㄞˋ ㄌㄧㄢˇ,     /    ] brazen faced (成语 saw); shameless #47,305 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
太い[ふとい, futoi] (adj-i) (1) fat; thick; (2) deep (of a voice); (3) daring; shameless; brazen; (4) (sl) lucky (billiards); (P) #18,891 [Add to Longdo]
いけしゃあしゃ[ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけしゃあしゃあ[ikeshaashaa] (adv, adv-to) brazenly [Add to Longdo]
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp, v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
厚かましい[あつかましい, atsukamashii] (adj-i) impudent; shameless; brazen; (P) [Add to Longdo]
厚顔無恥[こうがんむち, kouganmuchi] (adj-na, n) shameless; brazen and unscrupulous [Add to Longdo]
擦れっ枯らし;擦れっ枯し[すれっからし, surekkarashi] (n) shameless person; sophisticated person; brazen hussy [Add to Longdo]
心臓に毛が生えた[しんぞうにけがはえた, shinzounikegahaeta] (exp) brazen-faced; completely impudent [Add to Longdo]
心臓に毛が生えている[しんぞうにけがはえている, shinzounikegahaeteiru] (exp) brazen-faced; completely impudent [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0403 seconds, cache age: 2.573 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม