bottom แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


120 ผลลัพธ์ สำหรับ bottom  B AA1 T AH0 M
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -bottom-, *bottom*
Possible hiragana form: ぼっとん

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
bottom(adj) ต่ำสุด, Syn. lowest, Ant. highest
bottom(n) ส่วนที่ลึกที่สุด, See also: ก้น, ส่วนต่ำที่สุด
bottom(n) ฐาน, See also: ก้น, ปลาย, Syn. base
bottom(n) ก้น, See also: ตูด
bottom(n) ท้าย, Syn. end
bottom out(phrv) ตกต่ำถึงขีดสุด, See also: ต่ำสุดขีด
bottomless(adj) ลึกมาก
bottom line(n) ส่วนสำคัญที่สุด
bottom line(sl) ผลคะแนน, See also: ผลการแข่งขัน

Hope Dictionary
bottom(บอท'เทิม) { bottomed, bottoming, bottoms } n., adj. ก้น, พื้นฐาน, ข้างใต้, พื้นน้ำ, ตอนท้ายสุด, ปลาย, ท้องเรือ, ปลายตรอก vt., vi. ใส่พื้นให้แก่, พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
bottomlandn. พื้นดินที่เกิดจากดินทรายที่น้ำพัดมาทับถม
bottomlessadj. สุดที่หยั่งถึง, ไม่มีก้น, ลึกจนไม่อาจหยั่งได้, ลึกลับ, วัดไม่ได้, ไร้ขอบเขต
bottommostadj. เกี่ยวกับพื้น, ลึกที่สุด, ต่ำที่สุด, ก้น
rock bottomn. ชั้นต่ำสุด, ระดับต่ำสุด, ฐาน, พื้น, See also: rock-bottom adj.

Nontri Dictionary
bottom(n) ก้น, ท้องเรือ, ข้างใต้, พื้นน้ำ
bottomless(adj) ลึกมาก, หยั่งไม่ถึง, ไร้ขอบเขต

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bottom dead center (BDC)ศูนย์ตายล่าง (บีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bottom ice; anchor iceน้ำแข็งท้องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bottom-up designการออกแบบจากล่างขึ้นบน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bottomryเงินกู้ตัวเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bottomset bedชั้นพื้นฐานดินดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Bottom Hole Assemblyอุปกรณ์ก้นหลุม, Example: เป็นอุปกรณ์การเจาะที่อยู่ตรงปลายของระบบก้านเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Bottom Upจากล่างขึ้นบน [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bottom dead center(n) จุดศูนย์ตายล่าง (ลูกสูบเครื่องยนต์)
bottom of the ninth(n) ปลายอินนิ่งที่ 9 (ในการแข่งเบสบอล)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Why, uh, uh, inside the whale at the, at the bottom of the sea. ทำไมเอ่อ เอ่อ ภายในวาฬที่ที่ ที่ด้านล่างของทะเล Pinocchio (1940)
- Bottom of the sea? ด้านล่างของทะเล? Pinocchio (1940)
Well, tell Mrs. Danvers to get to the bottom of it somehow. - Tell her I'm sure it wasn't Robert. ไปบอกคุณนายแดนเวอร์สให้สืบให้รู้ว่าเป็นใคร ฉันเชื่อว่าไม่ใช่ฝีมือโรเบิร์ต Rebecca (1940)
The diver who went down to inspect the bottom of the ship came across the hull of another boat. นักประดานํ้าดําลงไปสํารวจเรือ เเต่กลับไปพบเรืออีกลํา เป็นเรือใบลําเล็ก Rebecca (1940)
Why couldn't they have left it there in peace at the bottom of the sea? ทําไมไม่ปล่อยให้มันนอนสงบอยู่ใต้ท้องทะเล Rebecca (1940)
I knew where Rebecca's body was, lying on that cabin floor on the bottom of the sea. ผมรู้ว่าศพของรีเบคคาอยู่ที่ไหน นอนอยู่ที่พื้นห้องในเรือใต้ท้องทะเล Rebecca (1940)
Well, since the boat has been at the bottom of the ocean, I scarcely think that likely. เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้ท้องทะเล ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ Rebecca (1940)
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel. ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย Rebecca (1940)
I'll write the name on the bottom of this stone. ฉันเขียนชื่อเอาไว้ใต้หินก้อนนี้แล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
They'll wish their fathers hadn't met their mothers when they start digging the bottoms out and slamming into them rocks, boy. ตอนที่ก้นเรือเริ่มทะลุ เพราะไปกระเเทกเข้ากับหิน Jaws (1975)
Why don't you arrange a competition to find the nicest bottom here? ทำไมไม่มีคุณจัดเรียง competition to ค้นหาข้างล่างดีที่สุดที่นี่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He or she whose bottom is judged the best will be killed immediately เขาหรือเธอสิ่งที่ข้างใต้ is judged ที่ดีที่สุด... ...จะถูกฆ่าโดยทันที Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bottomBe sure to fill in the blanks from top to bottom beforehand.
bottomBottoms up!
bottomGrab the bottom.
bottomHe fell into the bottomless pit.
bottomHe has worked his way up from the bottom.
bottomHe is, at bottom, an honest man.
bottomHe's a pretty unique guy wearing bell bottoms and Hawaiian shirts to the office.
bottomHe was at the bottom of the class.
bottomI bet my bottom dollar he is innocent.
bottomIf you stuff the box too full, the bottom will fall out.
bottomI like this job from the bottom of my heart.
bottomI live on the bottom floor.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
จานรอง(n) bottom plate
ลึก(adj) deep, See also: bottomless, Ant. ตื้น, Example: คูเวตมีชัยภูมิประเสริฐ มีท่าเรือน้ำลึกอยู่ตรงปากทางออก, Thai Definition: ต่ำลงไปจากขอบ, ไกลต่ำลงไปจากผิวหน้าหรือขอบบน , ไกลเข้าไปจากขอบเป็นต้น
โคน(n) base, See also: bottom, root, Syn. ฐาน, ราก, Ant. ปลาย, Example: ชายชรานั่งหลับอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่, Count Unit: โคน, Thai Definition: ส่วนข้างต้นของสิ่งที่ยาวกลม
พื้นฐาน(n) base, See also: bottom, Syn. รากฐาน, ฐานราก, Example: เมื่อพุทธศาสนาขยายไปสู่วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแบบพุทธมาก่อน ก็อาจจะมีปัญหาอีกหลายอย่างเกิดขึ้นได้, Thai Definition: สิ่งที่เป็นหลักเบื้องต้น
ก้น(n) bottom, See also: buttocks, ass, fanny, Syn. ตูด, Example: นางแบบคนนี้เอวเล็กแต่ก้นใหญ่, Count Unit: ก้น, Thai Definition: ส่วนท้ายของลำตัว
ส่วนล่าง(n) lower-part, See also: bottom-part, Syn. ข้างล่าง, Ant. ส่วนบน, Example: ส่วนล่างของโปสเตอร์เป็นชื่อบริษัท
ตูด(n) bottom, See also: behind, dories, bum, anus, Syn. ท้าย, Ant. หัว, Thai Definition: ส่วนท้าย, ส่วนหาง
ส่วนล่าง(n) lower-part, See also: bottom-part, Syn. ข้างล่าง, Ant. ส่วนบน, Example: ส่วนล่างของโปสเตอร์เป็นชื่อบริษัท

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เด้า[dao] (v) EN: move the bottom up and down
จานรอง[jānrøng] (n) EN: bottom plate ; saucer ; small dish  FR: soucoupe [ f ]
โคน[khōn] (n) EN: base ; bottom ; root ; foot  FR: base [ f ] ; pied [ m ]
โคนเสา[khōn sao] (n, exp) EN: base of a post ; bottom of a post ; bottom of a mast  FR: base d'un poteau [ f ] ; base d'un mât [ f ]
กก[kok] (n) EN: base ; bottom ; food  FR: base [ f ] ; fond [ m ]
ก้น[kon] (n) EN: bottom ; bed  FR: fond [ m ] ; cul [ m ] ; lit [ m ]
ก้น[kon] (n) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt  FR: fesses [ fpl ] ; derrière [ m ] ; postérieur [ m ] ; cul (vulg.) [ m ] ; pétard [ m ] (fam.) ; croupion [ m ] (fam. - péj.) ; popotin [ m ] (fam.) ; baba [ m ] (arg.)
ก้นอ่าง[kon āng] (n, exp) EN: bottom of a basin
ก้นบาตร[kon bāt] (n, exp) EN: bottom of a monk's bowl
ก้นบึ้ง[konbeung] (n) EN: bottom

CMU Pronouncing Dictionary
BOTTOM B AA1 T AH0 M
BOTTOMS B AA1 T AH0 M Z
BOTTOM'S B AA1 T AH0 M Z
BOTTOMED B AA1 T AH0 M D
BOTTOM-UP B AA1 T AH0 M AH2 P
BOTTOMING B AA1 T AH0 M IH0 NG
BOTTOMLEY B AA1 T AH0 M L IY0
BOTTOMFISH B AA1 T AH0 M F IH2 SH
BOTTOMLESS B AA1 T AH0 M L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
bottom (v) bˈɒtəm (b o1 t @ m)
bottoms (v) bˈɒtəmz (b o1 t @ m z)
bottomed (v) bˈɒtəmd (b o1 t @ m d)
bottoming (v) bˈɒtəmɪŋ (b o1 t @ m i ng)
bottomless (j) bˈɒtəmləs (b o1 t @ m l @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
心底[xīn dǐ, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˇ, ] bottom of one's heart #6,564 [Add to Longdo]
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment #104,177 [Add to Longdo]
下至上[xià zhì shàng, ㄒㄧㄚˋ ㄓˋ ㄕㄤˋ, ] bottom to top [Add to Longdo]
下齿[xià chǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄔˇ, 齿 / ] bottom teeth [Add to Longdo]
底夸克[dǐ kuā kè, ㄉㄧˇ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, ] bottom quark (phys.) [Add to Longdo]
底部[dǐ bù, ㄉㄧˇ ㄅㄨˋ, ] bottom [Add to Longdo]
无底[wú dǐ, ㄨˊ ㄉㄧˇ, / ] bottomless [Add to Longdo]
自下而上的加工[zì xià ér shàng de jiā gōng, ㄗˋ ㄒㄧㄚˋ ㄦˊ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, ] bottom-up processing [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Aussteuer { f }bottom drawer [Add to Longdo]
Boden { m }; Fußgrund { m } | Böden { pl }bottom | bottoms [Add to Longdo]
Bodenscherbe { f }bottom sherd; basal sherd [Add to Longdo]
Bottom-Brake { f } (Fahrrad)bottom brake [Add to Longdo]
Hakenflasche { f }; Hakengeschirr { n } | Hakenflasche 2-strängig | Hakengeschirr 1-strängigbottom hook block | two-fall bottom hook block | single-fall bottom hook block [Add to Longdo]
Kippfenster { n }bottom hung window [Add to Longdo]
Saldo { m }bottom line [Add to Longdo]
Schrankunterteil { n } | Schrankkoffer { pl }bottom part of the cabinet | wardrobe trunks [Add to Longdo]
Sohle { f }; Talsohle { f } | Sohlen { pl }; Talsohlen { pl }bottom | bottoms [Add to Longdo]
Sohlengefälle { n }bottom slope [Add to Longdo]
Sohlströmung { f }bottom current [Add to Longdo]
Tabellenende { n }; Tabellenschluss { m } [ sport ]bottom of the league [Add to Longdo]
Talsohle { f }bottom of a valley [Add to Longdo]
Tretlager { n }bottom bracket bearing [Add to Longdo]
Tretlagerhöhe { f }bottom bracket height [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ち, chi] (n, n-suf) (1) earth; ground; land; soil; (2) place; (3) territory; (4) (See 天地無用) bottom (of a package, book, etc.); (5) (See 五大・1, 土・ど・2) earth (one of the five elements); (P) #208 [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n, adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) #367 [Add to Longdo]
足(P);脚(P);肢[あし, ashi] (n) (1) (esp. 足) foot; (2) (esp. 脚, 肢) leg; (3) gait; (4) pace; (5) (usu. 脚) bottom structural component (i.e. radical) of a kanji; (6) (足 only) means of transportation; (P) #1,553 [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (adj-no, n) (2) (See 上下になる) upside-down; (P) #4,754 [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n, vs) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (n) (2) (しょうか only) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people #4,754 [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; high and low; above and below; upper and lower ends; up and down; (n, vs) (2) going up and down; rising and falling; fluctuating; (3) going and coming back; (n) (4) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people; (5) first and second volumes; (P) #4,754 [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) bottom; sole; (P) #5,288 [Add to Longdo]
海底[かいてい, kaitei] (n) (1) bottom of the ocean; (adj-f) (2) undersea; submarine; (P) #7,062 [Add to Longdo]
尻(P);臀;後[しり, shiri] (n) (1) buttocks; behind; rump; bottom; (2) undersurface; bottom; (3) last place; end; (4) consequence; (P) #7,182 [Add to Longdo]
[ふもと, fumoto] (n) (uk) the foot; the bottom; the base (of a mountain); (P) #9,271 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ボトムアップ[ぼとむあっぷ, botomuappu] bottom-up [Add to Longdo]
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
下端[かたん, katan] bottom edge [Add to Longdo]
下端部の余白[かたんぶのよはく, katanbunoyohaku] bottom margin [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
上向き[うわむき, uwamuki] bottom-up [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0559 seconds, cache age: 0.11 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม