Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ end แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


208 ผลลัพธ์ สำหรับ end  EH1 N D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -end-, *end*, en

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke
legendaryซึ่งเป็นตำนาน
attendee(n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), Syn. attendant
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์
dog-end(n, slang) ก้นบุหรี่, Syn. cigarette end
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ, See also: queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ
Cash Surrender Value(n) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
condescend (to somebody)(vi) ปฏิบัติตนกับผู้อื่นในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่า เช่น When giving a talk, be careful not to condescend to your audience. เวลาที่พูด ระวังอย่าพูดในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้ฟัง

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
end(n) ขอบเขต, See also: เขตจำกัด, Syn. border, boundary, limit
end(n) ความตาย, Syn. death, demise, doom
end(n) ตอนจบ, See also: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทางในการต่อโทรศัพท์, ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, Syn. conclusion, ending, finate, Ant. beginning, start
end(vt) ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้จบ, ทำให้เลิก, Syn. finish, quit, stop
end(vi) ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้จบ, ทำให้เลิก, Syn. finish, quit, stop
end(n) เป้าหมาย, See also: วัตถุประสงค์, Syn. aim, object, purpose
end(vi) มีผลสรุป, Syn. result
end(n) ส่วนที่เหลือ, See also: ส่วนที่ตกค้าง, ซาก, เศษ
end(n) ส่วนปลายของวัตถุ, Syn. butt, tail, tip
endow(vt) บริจาค, See also: มอบเงินทุนให้, Syn. give, provide, supply

Hope Dictionary
end(เอนดฺ) n. ปลาย, ท้าย, ตอนจบ, จุดจบ, ชั้นสุดท้าย, มรณกรรม, ความพินาศ, ความหายนะ, ผลเบื้องปลาย, ผลประสงค์, วัตถุที่ประสงค์, การลงเอย, สภาพสุดท้าย vt. ยุติ, ยกเลิก, ฆ่า, ทำลาย, ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด, ยุติ, ตาย, ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
end of fileสิ้นสุดแฟ้มใช้ตัวย่อว่า EOF เป็นสัญลักษณ์พิเศษ ที่จะบอกให้รู้ว่า ถึงจุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูลแล้ว สำหรับแฟ้มข้อมูลภายใต้โปรแกรมระบบดอส การกดแป้น CTRL+Z จะทำให้ได้สัญลักษณ์ที่โปรแกรมจะรู้ว่าเป็น "จุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูล" แล้ว หากไม่มีสัญลักษณ์นี้ โปรแกรมจะไม่ทราบว่าข้อมูลที่ต้องการ สิ้นสุดตรงไหนมีความหมายเหมือน end of job
end of lineปลายบรรทัดใช้ตัวย่อว่า EOL (อ่านว่า อีโอแอล) โปรแกรมประมวลผลคำมักจะมีคำสั่งพิเศษนี้ที่จะสั่งให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กระโดดไปปลายบรรทัดได้เลย
end userผู้ใช้ขั้นปลายหมายถึง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คนอื่นสร้างหรือเขียนไว้แล้วมาใช้ (ไม่ได้เขียนโปรแกรมเอง)
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil
endear(เอนเดียร์') vt. ทำให้เป็นที่รัก
endeavor(เอนเดฟ'เวอะ) vi., vt. พยายาม, บากบั่น. -n. ความพยายาม, ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try
endeavour(เอนเดฟ'เวอะ) vi., vt. พยายาม, บากบั่น. -n. ความพยายาม, ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try
endemic(เอนเดม'มิค) adj. เกี่ยวกับท้องถิ่นหนึ่งเฉพาะ -n. โรคประจำท้องถิ่นหนึ่ง, See also: endemical adj.ดูendemic endemism n. ดูendemic endemicity n.ดูendemic, Syn. indigenous
ending(เอน'ดิง) n. การยุติ, ตอนจบ, เบื้องปลาย, ความตาย, ท้ายคำศัพท์

Nontri Dictionary
end(n) ตอนอวสาน, ตอนจบ, จุดจบ, ตอนปลาย, การมรณกรรม, ความหายนะ
end(vt) ทำให้จบ, ลงเอย, ลงท้าย, ยุติ, ทำลาย, ฆ่า
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย, ทำให้เป็นอันตราย
endear(vt) เป็นที่รัก, เป็นดวงใจ
endearment(n) ความเป็นที่รัก, การแสดงความรัก
endeavour(n) ความพยายาม, ความอุตสาหะ, ความมุมานะ, ความบากบั่น
endeavour(vi) พยายาม, อุตสาหะ, บากบั่น, มุมานะ
ending(n) ตอนจบ, การจบ, ตอนปลาย, การสิ้นสุด, ความตาย
endless(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่สุดสิ้น, ไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน
endorse(vt) สลักหลังเช็ค, ลงนามรับรอง, เซ็นชื่อกำกับ, ลงนามอนุมัติ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
endจบ, สิ้นสุด, สุดท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
endจุดหมายปลายทาง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
End keyแป้นสู่สุดท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
End keyแป้นสู่สุดท้าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
end moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งปลายธาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
end of data markerเครื่องหมายสิ้นสุดข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end of field markerเครื่องหมายสิ้นสุดเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end of file (EOF)สิ้นสุดแฟ้ม (อีโอเอฟ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end of file indicator; end of file markerเครื่องหมายสิ้นสุดแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end of runจบการดำเนินงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
end baffleend baffle, แผงปะทะน้ำด้านท้าย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
end bearing pileend bearing pile, เสาเข็มดาล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
End Effectส่วนฐาน [การแพทย์]
End gamesการปิดเกมส์ [TU Subject Heading]
End keyแป้นจบ [คอมพิวเตอร์]
End of the worldอวสานของโลก [TU Subject Heading]
End of the world (Astronomy)อวสานของโลก (ดาราศาสตร์) [TU Subject Heading]
End paperใบยึดปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
End papersใบยึดปก, Example: เป็นกระดาษที่ปะติดกับปกนอกด้านใน ทำให้หนังสือแข็งแรงขึ้น อาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น แผนที่ แผนภูมิ ตาราง กราฟ เป็นต้น <p> <p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/20110314-EndPapers1_0.JPG" Title="EndPapers" alt="EndPapers"> <br>ภาพที่ 1 ตัวอย่างใบยึดปกโดยมีลักษณะเป็นพับๆ และมีข้อมูลประกอบ <p> <p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/20110314-Endpapers2_0.JPG" Title="EndPapers" alt="EndPapers"> <br>ภาพที่ 2 ตัวอย่างใบยึดปก และมีข้อมูลประกอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
End Pointจุดหยุดปฏิกิริยา, จุดยุติ, จุดสมมูลย์, จุดสิ้นสุด, จุดสุดท้าย [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
end-to-end[เอ็น ทู เอ็น] (adj) จากต้นจนจบ
End-user(n) ผู้ใช้
endangered(adj) เป็นอันตราย, ถูกคุกคาม
endangered species(n) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)
endemic[เอ็นเด็ม-อิค] (n, adj) ประจำท้องถิ่น, ไข้เรื้อรัง, Syn. native
endorphins(n) chemicals in brain that reduce pain and produce a sense of well being
endorsement(n) officially approved ได้รับการอนุญาต ในที่นี้หมายถึง ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which end do we kill? ซึ่งเราไม่สิ้นฆ่า? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
At the end of the World War Tomainia weakened. ในช่วงท้ายของสงครามโลก โทไมเนีย กำลังพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
I have arranged that he will enter from the far end of the room. ผมได้จัดชุดให้เขาใส่แล้วครับ มันจะยาวจนสุดห้องเลยครับ The Great Dictator (1940)
I never thought... it would end this way, Figaro. ฉันไม่เคยคิด มันจะจบด้วยวิธีนี้ ฟิกาโร Pinocchio (1940)
I promise you I won't bring this up again, but before we end this conversation, would you answer just one more question? เอาล่ะ ฉันสัญญาว่าจะไม่ยกเรื่องนี้มาพูดอีก แต่ก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้กัน คุณจะตอบคําถามฉันอีกสักข้อได้มั้ย Rebecca (1940)
Can you enlighten us as to why Mrs. De Winter should have wanted to end her own life? ช่วยไขให้กระจ่างได้มั้ยว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากจบชีวิตตัวเอง Rebecca (1940)
And the blackmailer sometimes finds himself in jail at the end of it. และบางครั้งคนที่เเบล็คเมล์ก็ต้องไปลงเอยในคุก Rebecca (1940)
Sarkhan... is going to end up just the way Cuba did. Sarkhan ... เป็นไป จะจบลงเพียงวิธีการที่คิวบาได้ The Ugly American (1963)
And at the end of the happy day he is slaughtered jolly with a knife. เขาจะฆ่าครึกครื้นด้วยมีด Help! (1965)
- No, I'm not and let that be an end to it. ไม่ ฉันไม่ได้ไปตัด และปล่อยให้คือจุดสิ้นสุดไป Help! (1965)
End to it! จบไป Help! (1965)
I hope you end up in a graveyard with the cholera and the rabies and the plague! ขอให้แกจบลงด้วยการนอนเน่าอยู่ในหลุม ด้วยโรคระบาด โรคห่า ไม่ก็โดนหมาบ้ากัดตาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endA comparison of carotid endarterectomy performed under local anaesthetic vs general anaesthetic.
endAfter much effort, he ended up with a contract.
endAfter tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.
endA fund was set up to preserve endangered marine life.
endA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
endA good beginning makes a good ending.
endA good beginning makes a good ending. [ Proverb ]
endAll his endeavors ended in failure.
endAll his endeavors proved unsuccessful.
endAll is well that ends well.
endAll our effort ended in failure.
endAll subscriptions must be paid before the end of this year.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ผู้ลงนาม(n) endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ลงลายมือชื่อ
จุดดับ(n) end, See also: result, outcome, upshot, ending, death, Example: เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดดับทางการเมืองของเขาเลยทีเดียว, Thai Definition: จุดสิ้นสุดของเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคล, Notes: (ปาก)
หมดสัญญา(v) terminate one's contract, See also: end one's contract, Ant. ทำสัญญา, Example: ปลายปีนี้ผมก็จะหมดสัญญากับบริษัทนี้แล้ว คงต้องเตรียมหางานอื่นไปพลางๆ, Thai Definition: สิ้นสุดข้อตกลงที่ได้ทำไว้
หมดอายุการใช้งาน(v) end of life, Syn. หมดอายุใช้งาน, Example: รหัสผ่านนี้จะหมดอายุการใช้งาน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งาน, Thai Definition: หมดเวลาที่กำหนดไว้ให้ใช้งานได้
สิ้นสุด(v) end, See also: finish, stop, Syn. จบ, หมด, ถึงที่สุด, Ant. เริ่มต้น, แรกเริ่ใ
จบสิ้น(v) finish, See also: end, stop, complete, Syn. จบ, สิ้นสุด, เสร็จสิ้น, เสร็จ, สำเร็จ, ยุติ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, Example: การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 16 ได้จบสิ้นลงไปแล้ว
อนันต์(adv) countless, See also: endless, infinite, eternal, Syn. มาก, Example: ยาบางชนิดก็มีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ได้เช่นกัน, Thai Definition: มากล้น, ไม่มีที่สิ้นสุด, Notes: (บาลี)
ตัดรำคาญ(v) end the conversation, Example: เขารีบพูดตัดบทเพื่อตัดรำคาญคำถามเซ้าซี้จากย่า, Thai Definition: ทำเพื่อให้เลิกเซ้าซี้
ตายทั้งเป็น(v) live with suffering, See also: endure, torture, Syn. ทุกข์ทรมาน, ทรมานใจ, ทุกข์ระทม, Example: ความรักฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้จริงๆ, Thai Definition: มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัส
ทนทายาด(adv) endurably, See also: bearably, continuously, Syn. ทนทรหด, Example: เขาดำรงตำแหน่งนานกว่าคนอื่นๆ คืออยู่ทนทายาดมาได้ถึงหนึ่งปีห้าเดือน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [ m ]
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อาเจียน[ājīen] (v) EN: vomit ; be sick  FR: vomir ; rendre
อัคคีภัย[akkhīphai] (n) EN: fire ; conflagration ; blaze  FR: incendie [ m ]
อำลา[amlā] (v) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell  FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนวยความสะดวก[amnūay khwām sadūak] (v, exp) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy  FR: faciliter ; rendre aisé
อนันต์[anan] (adj) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal  FR: infini ; éternel
อาณานิคม[ānānikhom] (n) EN: colony ; dependency  FR: colonie [ f ] ; dépendance [ f ]
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)

CMU Pronouncing Dictionary
END EH1 N D
ENDE EH1 N D
ENDY EH1 N D IY0
ENDO EH1 N D OW0
ENDS EH1 N D Z
ENDED EH1 N D AH0 D
ENDED EH1 N D IH0 D
ENDER EH1 N D ER0
ENDOW EH0 N D AW1
ENDING EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
end (v) ˈɛnd (e1 n d)
ends (v) ˈɛndz (e1 n d z)
ended (v) ˈɛndɪd (e1 n d i d)
endow (v) ˈɪndˈau (i1 n d au1)
endue (v) ˈɪndjˈuː (i1 n d y uu1)
endear (v) ˈɪndˈɪəʳr (i1 n d i@1 r)
ending (v) ˈɛndɪŋ (e1 n d i ng)
endive (n) ˈɛndɪv (e1 n d i v)
endows (v) ˈɪndˈauz (i1 n d au1 z)
endued (v) ˈɪndjˈuːd (i1 n d y uu1 d)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, ] end; final stage; latter part, #1,057 [Add to Longdo]
[duān, ㄉㄨㄢ, ] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular, #1,275 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, / ] end; finish, #3,462 [Add to Longdo]
不已[bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄧˇ, ] endlessly; incessantly, #5,244 [Add to Longdo]
终端[zhōng duān, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ, / ] end; terminal, #5,629 [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] endure; to boil, #5,679 [Add to Longdo]
[kān, ㄎㄢ, ] endure; may; can, #6,094 [Add to Longdo]
年终[nián zhōng, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨㄥ, / ] end of the year, #8,750 [Add to Longdo]
无穷[wú qióng, ㄨˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] endless; boundless; inexhaustible, #8,790 [Add to Longdo]
晚期[wǎn qī, ㄨㄢˇ ㄑㄧ, ] end stage; later period, #9,350 [Add to Longdo]

Longdo Approved JP-TH
円高[えんだか, endaka] (n) ค่าเงินเยนแข็งตัวขึ้น

Saikam JP-TH-EN Dictionary
円高[えんだか, endaka] TH: ค่าเงินเยนที่ขึ้นสูง

Longdo Approved DE-TH
Ende(n) |das, pl. Enden| ตอนจบ, ส่วนท้าย
endlich(adv) ในที่สุด เช่น Er kommt endlich. ในที่สุดเขาก็มาจนได้
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
Vorsitzende(n) |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง)
Wochenende(n) |das| สุดสัปดาห์
abend(adv) ตอนเย็น
kommendที่กำลังจะมาถึง
verwendenใช้ | verwendete, verwendet หรือ verwandte, verwandt |
währendระหว่างที่
zurückhaltend(adj) ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ทำให้เป็นที่สนใจ, See also: bescheiden

DING DE-EN Dictionary
Abschlusskappe { f }; Endkappe { f }end cap [Add to Longdo]
Abschlussteil { n }end part [Add to Longdo]
Bandende { n }end of tape (EOT) [Add to Longdo]
Betriebsschluss { m }end of business hours; end of working hours [Add to Longdo]
Blockende { n }end of block [Add to Longdo]
Endverbraucher { pl }ultimate consumers [Add to Longdo]
End...; Anschluss...; Abschluss...terminal [Add to Longdo]
End...terminative [Add to Longdo]
Endabdeckung { f }; Abschlussdeckel { m }; Abschlusshaube { f }end cover [Add to Longdo]
Endabrechnung { f }final account [Add to Longdo]
Endabstellstange { f }; Endschalterstange { f } [ techn. ]limit switch bar [Add to Longdo]
Endalter { n }age at expiry [Add to Longdo]
Endanschlag { m }end stop; limit stop [Add to Longdo]
Endbenutzer { m }end-user [Add to Longdo]
Endbetätigungskraft { f }total over-travel force [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
apprendre(vt) เรียน, เรียนรู้, รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., Syn. étudier, métier
vendre(vt) |je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent| ขาย, Ant. acheter
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: prendre
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, Syn. s'enrhumer, être enrhumé, être enrhumée
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur., See also: apprendre
vendredi(n) |m| วันศุกร์

EDICT JP-EN Dictionary
[しめ, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) { comp } ITU Recommendation [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv, n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp, vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
いい子ぶる;好い子ぶる[いいこぶる, iikoburu] (v5r) to act the goody-goody; to pretend to be nice [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
エンディアン[えんでいあん, endeian] -endian [Add to Longdo]
エンドエンド[えんどえんど, endoendo] end to end [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
エンドシステム[えんどしすてむ, endoshisutemu] end system [Add to Longdo]
エンドツーエンド[えんどつーえんど, endotsu-endo] end to end [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
月末[げつまつ, getsumatsu] Ende_des_Monats, Monatsende [Add to Longdo]
[ごく, goku] Ende, -Pol [Add to Longdo]
極まる[きわまる, kiwamaru] enden [Add to Longdo]
演壇[えんだん, endan] Tribuene, Rednerpult [Add to Longdo]
究極[きゅうきょく, kyuukyoku] endgueltig, (aller) letzt [Add to Longdo]
窮極目的[きゅうきょくもくてき, kyuukyokumokuteki] Endzweck [Add to Longdo]
糸口[いとぐち, itoguchi] Ende_eines_Fadens, Anfang, Ausgangspunkt [Add to Longdo]
終点[しゅうてん, shuuten] Endstation, Endbahnhof [Add to Longdo]
終盤戦[しゅうばんせん, shuubansen] Endspiel (bei Brettspielen) [Add to Longdo]
鉛毒[えんどく, endoku] Bleivergiftung [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0654 seconds, cache age: 5.069 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม