Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ballot แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


76 ผลลัพธ์ สำหรับ ballot  B AE1 L AH0 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ballot-, *ballot*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
ballot(n) วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ, Syn. election
ballot(vi) ลงคะแนน, See also: ออกเสียงลงคะแนน, จับสลาก, Syn. vote
ballot box(n) หีบหรือกล่องใส่บัตรลงคะแนน, Syn. polling place, polling booth
ballot for(phrv) ออกเสียงให้, See also: ลงคะแนนเสียงให้
ballot paper(n) ใบลงคะแนน

Hope Dictionary
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง, จำนวนผู้ลงคะแนน, รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ, จับฉลาก, See also: balloter n.
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote

Nontri Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน, บัตรเลือกตั้ง, การลงคะแนนเสียง
ballot(vt) ลงคะแนน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ballot๑. บัตรเลือกตั้ง๒. การลงคะแนนโดยใช้บัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballotการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballot boxหีบบัตรเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballot box stuffingการลงไพ่ไฟ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot box; box, ballotหีบบัตรเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot stubต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot, absenteeบัตรเลือกตั้งของผู้ไม่สามารถไป ณ ที่เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot, advisoryการลงคะแนนหยั่งความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot, blanketบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot, longการลงคะแนนเลือกตั้งหลายตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Ballotableเคลื่อนกลับมาที่เดิม [การแพทย์]
Ballottementการลอยขึ้นลง, การใช้ปลายนิ้วมือที่แนบชิดกันจิ้มหรือกดเร็วๆ, ก้อนแข็งกลมและคลอนไปมาได้, การใช้ปลายนิ้วจิ้มหรือกดเร็วๆเพื่อตรวจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I WASN'T PUTTING THE NELLY YUKI BALLOTS IN. ฉันเอามันออกเอง Valley Girls (2009)
I will not call a ballot on this matter. ในตลาดยัง San Pietro ลงท้ายด้วย. Angels & Demons (2009)
Millions more ballot papers had to be produced and in six regions, a fourth day allowed for voting. กระดาษเลือกตั้งเป็นล้านแผ่นถูกสั่งผลิตเพิ่ม และในหกเขต ต้องดำเนินการเลือกตั้งเป็นวันที่สี่ The Bang Bang Club (2010)
Inkatha's late entry into the election meant its candidates had to be added to ballot papers. กลุ่มอินคาธ่าเข้ามาเลือกตั้งช้ากว่ากลุ่มอื่น ทำให้ต้องเพิ่มผู้สมัคร เข้าไปในกระดาษเลือกตั้งอีก The Bang Bang Club (2010)
A new bond measure has been placed on the ballot that, if passed, will assure this field will be the new home of Timmy Nolan Memorial Park. ร่างกฎหมายข้อตกลงฉบับใหม่ บรรจุเข้าสู่การพิจารณา ซึ่งถ้าผ่าน ก็มั่นใจได้ว่า สนามแห่งนี้จะเป็นบ้านใหม่ ของอนุสรณ์สถานทิมมี โนแลน Need to Know (2010)
No, no... when Kennedy ran against Nixon in 1960, he had all his Mob buddies in Chicago stuff the ballot boxes so that he would win Illinois. เปล่าๆ... ตอนเคนเนดี้ แข่งกับนิกสันในปี 1960 เค้าให้กลุ่มของเค้าในชิคาโก้ ทุจริตตอนเลือกตั้ง I Kissed a Girl (2011)
Brittany is my Trouble Tones home girl, but thank God for secret ballots because if Santana's girlfriend wins this election บริททานี่เป็นคนในวง Trouble Tones แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มันเป็นการลงคะแนนแบบลับๆ เพราะถ้าแฟนของซานทาน่าชนะการเลือกตั้ง I Kissed a Girl (2011)
There seems to have been some irregularities with the student council ballot boxes. ดูเหมือนมีจะ มีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง กับกล่อง ลงคะแนนเลือกตั้ง I Kissed a Girl (2011)
Well, the problem is there's more ballots than there are seniors, and Kurt won by a suspiciously wide margin. แต่ปัญหาก็คือ มันมี บัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนนักเรียน และเคิร์ทก็ชนะ อย่างมีพิรุธ I Kissed a Girl (2011)
I didn't cheat! Someone stuffed the ballot boxes. ผมไม่ได้โกง ! มีคนใส่คะแนนให้ฉันในกล่อง I Kissed a Girl (2011)
I used the ballots to rank everyone by popularity. ผมใช้คะแนนในใบ จัดลำดับทุกคนตามความป๊อปปูล่า Competitive Ecology (2011)
Well, you gave us free beer and ballots and said "vote for me." ก็ คุณให้ฟรีเบียร์ และบัตรลงคะแนนกับพวกเรา แล้วพูดว่า"โหวตให้ฉันที" Take Her Out of the Ballgame (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ballotInternational observers stood by to monitor the ballot counts.
ballotVoters cast their ballots for mayor every four years.
ballotWe balloted for the resolution.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
บัตรลงคะแนน(n) ballot box
บัตรเลือกตั้ง(n) ballot, See also: ballot-paper, ticket, Example: กลวิธีหนึ่งในการโกงคะแนนเสียง ได้แก่ การลอบใส่บัตรเลือกตั้งในหีบลงบัตรตั้งแต่ก่อนมีการลงคะแนน, Count Unit: บัตร, ใบ
คะแนนเสียง(n) vote, See also: ballot, Example: ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของหัวคะแนนในการชักจูงให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุนคือ การที่หัวคะแนนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน, Thai Definition: ความเห็นที่ลงเป็นคะแนน, คะแนนจากผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียง
เสียง(n) vote, See also: ballot, Syn. คะแนนเสียง, Example: เขาชนะเพราะได้เสียงข้างมาก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บัตรดี[bat dī] (n, exp) EN: good ballot ; valid ballot
บัตรเลือกตั้ง[bat leūaktang] (n, exp) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote  FR: bulletin de vote [ m ]
บัตรลงคะแนน[bat long khanaēn] (n, exp) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper  FR: bulletin de vote [ m ]
บัตรออกเสียง[bat øksīeng] (n, exp) EN: ballot paper  FR: bulletin de vote [ m ]
บัตรเสีย[bat sīa] (n, exp) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot  FR: bulletin (de vote) nul [ m ] ; bulletin (de vote) non valable [ m ]
หีบบัตรเลือกตั้ง[hīp bat leūaktang] (n, exp) EN: ballot box  FR: urne (électorale) [ f ]
คะแนนเสียง[khanaēnsīeng] (n) EN: vote ; ballot  FR: vote [ m ] ; scrutin [ m ]
เขย่า[khayao] (v) EN: shake ; rock ; wave  FR: agiter ; secouer ; ballotter
เลือกตั้ง[leūaktang = leuaktang] (v) EN: elect ; ballot  FR: élire ; voter
ลงบัตร[long bat] (v, exp) EN: ballot ; vote

CMU Pronouncing Dictionary
BALLOT B AE1 L AH0 T
BALLOTS B AE1 L AH0 T S
BALLOTING B AE1 L AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
ballot (v) bˈælət (b a1 l @ t)
ballots (v) bˈæləts (b a1 l @ t s)
balloted (v) bˈælətɪd (b a1 l @ t i d)
balloting (v) bˈælətɪŋ (b a1 l @ t i ng)
ballot-box (n) bˈælət-bɒks (b a1 l @ t - b o k s)
ballot-boxes (n) bˈælət-bɒksɪz (b a1 l @ t - b o k s i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
票箱[piào xiāng, ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, ] ballot box, #61,830 [Add to Longdo]
投票箱[tóu piào xiāng, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, ] ballot box [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Stimmzettel { m }; Wahlzettel { m } | Stimmzettel { pl }; Wahlzettel { pl } | ungültige Stimmzettelballot card; ballot paper | ballot cards; ballot papers; ballots | spoiled ballot papers [Add to Longdo]
Wählerinitiative { f }ballot initiative [Add to Longdo]
Wahlurne { f } | Wahlurnen { pl }ballot box; voting box | ballot boxes; voting boxes [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ストローボート[sutoro-bo-to] (n) { comp } straw vote; straw ballot [Add to Longdo]
バロット[barotto] (n) ballot [Add to Longdo]
ボイスバロットの法則[ボイスバロットのほうそく, boisubarotto nohousoku] (n) Buys-Ballot's law [Add to Longdo]
一票[いっぴょう, ippyou] (n) ballot; vote; (P) [Add to Longdo]
開票[かいひょう, kaihyou] (n, vs) counting ballots; tally (of votes); (P) [Add to Longdo]
開票所[かいひょうじょ, kaihyoujo] (n) ballot-counting place [Add to Longdo]
記名投票[きめいとうひょう, kimeitouhyou] (n) signed ballot [Add to Longdo]
疑問票[ぎもんひょう, gimonhyou] (n) disputed ballot [Add to Longdo]
決選投票(P);決戦投票(iK)[けっせんとうひょう, kessentouhyou] (n) final vote; run-off ballot; (P) [Add to Longdo]
再集計[さいしゅうけい, saishuukei] (n, vs) recount (ballots, etc.) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 3.2834 seconds, cache age: 10.043 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม