ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diffidently

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diffidently-, *diffidently*, diffident
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diffidently[ADV] อย่างประหม่า, See also: อย่างเหนียมอาย, Syn. shyly

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diffidently (a) dˈɪfɪdəntliː (d i1 f i d @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diffidently \Dif"fi*dent*ly\, adv.
   In a diffident manner.
   [1913 Webster]
 
      To stand diffidently against each other with their
      thoughts in battle array.        --Hobbes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diffidently
   adv 1: in a diffident manner; "`Oh, well,' he shrugged
       diffidently, `I like the work.'"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top