ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alkaloid

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alkaloid-, *alkaloid*, alkaloi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alkaloid(แอล' คะลอยดฺ) chem. อินทรียสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีไนโตรเจน มักพบในพืชและหลายชนิดมีประโยชน์ในทางยา-adj. มีความเป็นด่าง -alkaloidal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alkaloid(n) วัตถุธาตุคล้ายด่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alkaloidแอลคาลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alkaloidal Reagentsอัลคาลอยดัลรีเอเจนต์ [การแพทย์]
Alkaloidsอัลคาลอยด์ [TU Subject Heading]
Alkaloidsอัลคาลอยด์ [TU Subject Heading]
Alkaloidsแอลคาลอยด์, สาร; แอลคะลอยด์; อัลคาลอยด์; แอลคาลอยด์ [การแพทย์]
Alkaloids, Basicเบสิกอัลคาลอยด์ส [การแพทย์]
Alkaloids, Freeอัลคาลอยด์อิสระ [การแพทย์]
Alkaloids, Opiumอัลคาลอยด์ของฝิ่น [การแพทย์]
Alkaloids, Opiumอัลคาลอยด์ของฝิ่น [การแพทย์]
Alkaloids, Steroidalอัลคาลอยด์สเตียรอยด์ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
alkaloid
alkaloids
alkaloidal

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alkaloid

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生物碱[shēng wù jiǎn, ㄕㄥ ㄨˋ ㄐㄧㄢˇ,    /   ] alkaloid #44,904 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alkaloid; alkaliartig; laugenhaft { adj } [ chem. ]alkaloid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコニットアルカロイド[akonittoarukaroido] (n) aconitum alkaloid [Add to Longdo]
アルカロイド[arukaroido] (n, adj-no) alkaloid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alkaloid \Al"ka*loid\ ([a^]l"k[.a]*loid), Alkaloidal
 \Al`ka*loid"al\ ([a^]l`k[.a]*loid"al), a. [Alkali + -oid: cf. F.
   alcalo["i]de.]
   1. Pertaining to, resembling, or containing, alkali.
    [1913 Webster]
 
   2. of or pertaining to alkaloids.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alkaloid \Al"ka*loid\ ([a^]l"k[.a]*loid), n. (Chem.)
   An organic base, especially one of a class of
   nitrogen-containing substances occurring ready formed in the
   tissues of plants and the bodies of animals.
   [1913 Webster]
 
   Note: Alkaloids all contain nitrogen, carbon, and hydrogen,
      and many of them also contain oxygen. They include many
      of the active principles in plants; thus, morphine and
      narcotine are alkaloids found in opium.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alkaloid
   n 1: natural bases containing nitrogen found in plants

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top