ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

god,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -god,-, *god,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God, Tom.โธ่ ทอม You Take for Granted (2012)
"Please, God, let him jump.โปรดพระเจ้าให้เขากระโดด The Old Man and the Sea (1958)
- There's none in there. - My God, the roller.ข้า แต่พระเจ้าของลูกกลิ้ง ได้รับ มันในที่ร่ม How I Won the War (1967)
God, if I could only see the sun.ถ้าฉันสามารถเห็นตะวันได้คงดี Beneath the Planet of the Apes (1970)
My God, did we finally do it?ในที่สุดพวกเเกก็ทําจริง ๆ Beneath the Planet of the Apes (1970)
O God, bless, we pray You, our great army and its supreme commander on the eve of a holy war, undertaken for Your sake.ข้าแต่เทพเจ้า ได้โปรดอํานวยพรเเก่ทัพยิ่งใหญ่ของเรา เเละผู้บัญชาการสูงสุด Beneath the Planet of the Apes (1970)
O instrument of God, grant us thy peace.จักรกลเเห่งพระเป็นเจ้า โปรดเมตตาเราด้วย Beneath the Planet of the Apes (1970)
Your God, eh?พระเจ้าของเเกรี Beneath the Planet of the Apes (1970)
My God, I understand!พระเจ้าของฉันฉันเข้าใจ! The Godfather (1972)
Michael, do you believe in God, the Father, Creator of Heaven and Earth?Michael, do you believe in God, the Father, Creator of Heaven and Earth? The Godfather (1972)
Oh, God, help!โอ้ พระเจ้า ช่วยด้วย! Jaws (1975)
Oh, God, you scared me.พระเจ้า คุณทําฉันตกใจเลย Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
god, Because she believed in God, she had nothing to worry about.
god, Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world!
god, By God, I'll finish this homework.
god, By God, I never knew that.
god, By God, I never tell a lie.
god, God, hear me!
god, God, hear my plea.
god, God, this place is huge!
god, God, this place looks great.
god, In 776 B.C. the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks chief god, Zeus.
god, In the Christian faith, believers think that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.
god, Let's pray to God, and He will answer our prayers.

Japanese-English: EDICT Dictionary
にかけて[nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) #1,340 [Add to Longdo]
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n, vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) #1,900 [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn, adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) #7,190 [Add to Longdo]
大前[おおまえ, oomae] (n) presence (of a god, emperor, etc.) #19,790 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 God \God\, v. t.
   To treat as a god; to idolize. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 God \God\, a. & n.
   Good. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 God \God\ (g[o^]d), n. [AS. god; akin to OS. & D. god, OHG. got,
   G. gott, Icel. gu[eth], go[eth], Sw. & Dan. gud, Goth. gup,
   prob. orig. a p. p. from a root appearing in Skr. h[=u], p.
   p. h[=u]ta, to call upon, invoke, implore. [root]30. Cf.
   {Goodbye}, {Gospel}, {Gossip}.]
   1. A being conceived of as possessing supernatural power, and
    to be propitiated by sacrifice, worship, etc.; a divinity;
    a deity; an object of worship; an idol.
    [1913 Webster]
 
       He maketh a god, and worshipeth it.  --Is. xliv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       The race of Israel . . . bowing lowly down
       To bestial gods.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The Supreme Being; the eternal and infinite Spirit, the
    Creator, and the Sovereign of the universe; Jehovah.
    [1913 Webster]
 
       God is a Spirit; and they that worship him must
       worship him in spirit and in truth.  --John iv. 24.
    [1913 Webster]
 
   3. A person or thing deified and honored as the chief good;
    an object of supreme regard.
    [1913 Webster]
 
       Whose god is their belly.       --Phil. iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   4. Figuratively applied to one who wields great or despotic
    power. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Act of God}. (Law) See under {Act}.
 
   {Gallery gods}, the occupants of the highest and cheapest
    gallery of a theater. [Colloq.]
 
   {God's acre}, {God's field}, a burial place; a churchyard.
    See under {Acre}.
 
   {God's house}.
    (a) An almshouse. [Obs.]
    (b) A church.
 
   {God's penny}, earnest penny. [Obs.] --Beau. & Fl.
 
   {God's Sunday}, Easter.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 GOD
     Global OutDial
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 GOD
     Grundsaetze ordnungsmaessiger Datenverarbeitung, "GoD"
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 god
  good; nice; okay

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 god /xɔt/
  god

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 God /xɔt/
  God

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 god
  good; nice; okay

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top