ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sullenly-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sullenly-, *sullenly*, sullen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sullenly

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり[muttsuri] (adv-to, adv, vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv, vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sullen \Sul"len\, a. [OE. solein, solain, lonely, sullen;
   through Old French fr. (assumed) LL. solanus solitary, fr. L.
   solus alone. See {Sole}, a.]
   1. Lonely; solitary; desolate. [Obs.] --Wyclif (Job iii. 14).
    [1913 Webster]
 
   2. Gloomy; dismal; foreboding. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Solemn hymns so sullen dirges change. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Mischievous; malignant; unpropitious.
    [1913 Webster]
 
       Such sullen planets at my birth did shine. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Gloomily angry and silent; cross; sour; affected with ill
    humor; morose.
    [1913 Webster]
 
       And sullen I forsook the imperfect feast. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. Obstinate; intractable.
    [1913 Webster]
 
       Things are as sullen as we are.    --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   6. Heavy; dull; sluggish. "The larger stream was placid, and
    even sullen, in its course." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sulky; sour; cross; ill-natured; morose; peevish;
     fretful; ill-humored; petulant; gloomy; malign;
     intractable.
 
   Usage: {Sullen}, {Sulky}. Both sullen and sulky show
      themselves in the demeanor. Sullenness seems to be an
      habitual sulkiness, and sulkiness a temporary
      sullenness. The former may be an innate disposition;
      the latter, a disposition occasioned by recent injury.
      Thus we are in a sullen mood, and in a sulky fit.
      [1913 Webster]
 
         No cheerful breeze this sullen region knows;
         The dreaded east is all the wind that blows.
                          --Pope.
      [1913 Webster] -- {Sul"len*ly}, adv. --
      {Sul"len*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sullenly
   adv 1: in a sullen manner; "he sat in his chair dourly" [syn:
       {dourly}, {sullenly}, {glumly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-sullenly -

 


 
sullenly
 • (a) /s'ʌlənliː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top