ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indemnifying

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indemnifying-, *indemnifying*, indemnify
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a form indemnifying me from your use of "Leonard's bedroom. "นี่เป็นแบบฟอร์ม คุ้มครองฉัน จากการที่นายใช้ ห้อนอนของเลนเนิร์ด The Roommate Transmogrification (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
indemnifying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indemnifying

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indemnify \In*dem"ni*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Indemnified}; p.
   pr. & vb. n. {Indemnifying}.] [L. indemnis unhurt (in- not +
   damnum hurt, damage) + -fy. Cf. {Damn}, {Damnify}.]
   [1913 Webster]
   1. To save harmless; to secure against loss or damage; to
    insure.
    [1913 Webster]
 
       The states must at last engage to the merchants here
       that they will indemnify them from all that shall
       fall out.               --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. To make restitution or compensation for, as for that which
    is lost; to make whole; to reimburse; to compensate.
    --Beattie.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top